Κ.Υ.Α. αριθμ. 24944/20.9.2016 Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Κ.Υ.Α. αριθμ. 24944/20.9.2016 Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Αριθμ. 24944 

(ΦΕΚ Β' 3066/26-09-2016)
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α'78).
β) Των άρθρων 62, 63 και 65 του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α'297) και άλλες διατάξεις» (Α'265).
γ) Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (Α'267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α'98).

2.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

3.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

4.    Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.

5.    Την C(2015)9170/11.12.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει.

6.    Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 174), όπως ισχύει.

7.    Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116).

8.    Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114 ) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

9.    Το Π.δ. 24 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα το άρθρο 2, (Α' 20) όπως ισχύει,

10.    Την υπ' αριθ. 105755/14.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β' 2222), όπως ισχύει.

11.    Την υπ' αριθμ. 324005/09.09.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και Κατανομή Προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», (Β' 1886) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά,

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (EYE ΠΑΑ), ως προς τις αρμοδιότητες και τις υπηρεσιακές τους μονάδες, ως εξής:

Άρθρο 2
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)

1.    Η ΕΥΔ ΠΑΑ διαρθρώνεται σε έξι (6) μονάδες ως εξής:
α) Μονάδα Προγραμματισμού
β) Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης
γ) Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ
δ) Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας
ε) Μονάδα Ελέγχων
ζ) Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης

2.    Οι αρμοδιότητες της ΕΥΔ ΠΑΑ κατανέμονται μεταξύ των μονάδων που τη συγκροτούν ως ακολούθως:
α) Μονάδα Προγραμματισμού
αα) Παρακολουθεί, επεξεργάζεται και εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση και αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Αγροτική Ανάπτυξη και τις συναφείς οριζόντιες πολιτικές, συμμετέχοντας σε κάθε αρμόδιο προς τούτο διεθνές ή εθνικό όργανο.
ββ) Συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλων συναφών Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και των σχετικών Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο του δεύτερου Πυλώνα.
γγ) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές για θέματα συντονισμού των παρεμβάσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη και των άλλων Ταμείων και Χρηματοδοτικών Μέσων που παρέχουν υποστήριξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία και λοιπών πολιτικών σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο.
δδ) Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία, σύνταξη, υποβολή προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναθεώρηση του εκάστοτε Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
εε) Εισηγείται σχετικά με τις προτεραιότητες και τις κατευθύνσεις για α) τη συνοχή και συνέπεια της πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης με τον πρώτο Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) β) την συμπληρωματικότητα και συνεργεία με το γενικότερο αναπτυξιακό προγραμματισμό και συναφείς μεταρρυθμίσεις και δεσμεύσεις της χώρας καθώς και την αποφυγή επικαλύψεων με τις υπόλοιπες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις και σε συνεργασία με κάθε συναρμόδιο φορέα.
στστ) Παρακολουθεί, επεξεργάζεται και εισηγείται προτάσεις για τη βελτίωση του προγραμματισμού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμμετέχοντας σε κάθε αρμόδιο προς τούτο διεθνές ή εθνικό όργανο.
ζζ) Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) καθώς και με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης σχετικά με τα Καθεστώτα Κρατικών Ενισχύσεων.
ηη) Προβαίνει στην κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στα Μέτρα/Δράσεις αυτού, με βάση τους στρατηγικούς του στόχους, συνεπικουρούμενη από τις αρμόδιες μονάδες.
θθ) Μέριμνα για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της εταιρικής σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό εισηγείται τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 47 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, υποστηρίζει και συντονίζει το έργο της και μεριμνά για την προετοιμασία και εισήγηση των θεμάτων στις συνεδριάσεις της, σε συνεργασία με τους καθ' ύλη αρμόδιους φορείς.
ιι) Εισηγείται τα κριτήρια επιλογής πράξεων καθώς και τροποποιήσεις αυτών στην Επιτροπή Παρακολούθησης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εφαρμογής των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ.
ιαια) Υποστηρίζει τις λοιπές Μονάδες των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής καθώς και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης σε θέματα που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο παρέχοντας σχετικές οδηγίες.
ιβιβ) Εισηγείται σχετικά με τον ορισμό φορέων στους οποίους ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ.
ιγιγ) Εισηγείται την εκπόνηση μελετών απαραίτητων για το σχεδιασμό του εκάστοτε Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών εργαλείων αυτού.
ιδιδ) Μεριμνά για τη συγκρότηση και την οργάνωση της Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης.
β) Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης
αα) Μεριμνά για την έκδοση και αναθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των πρότυπων των διοικητικών πράξεων και των εντύπων που προβλέπονται σε αυτό, σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ και τον Οργανισμό Πληρωμών.
ββ) Διασφαλίζει τη συνέπεια του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή των επιμέρους μέτρων, υπομέτρων ή δράσεων του ΠΑΑ με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, με τις απαιτήσεις του συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης και με τα Καθεστώτα Κρατικών Ενισχύσεων, κυρίως μέσω διατύπωσης σύμφωνης γνώμης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του εν λόγω θεσμικού πλαισίου.
γγ) Μεριμνά για την έκδοση και τις τροποποιήσεις των διοικητικών πράξεων εκχώρησης αρμοδιοτήτων και δημοσιονομικών πόρων σε αυτούς.
δδ) Συντονίζει, προωθεί ή διεκπεραιώνει θέματα/ερωτήματα που χρήζουν νομικής συνδρομής και τα οποία άπτονται του θεσμικού πλαισίου μέτρων του ΠΑΑ.
εε) Συγκεντρώνει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ και εισηγείται προτάσεις για τη βελτίωση και απλοποίηση του.
στστ) Διασφαλίζει ότι η εκ των προτέρων αξιολόγηση του εκάστοτε Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι σύμφωνη με το ισχύον σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης και την υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επι-τροπή.
ζζ) Διασφαλίζει ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΠΑΑ 2007 - 2013, είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και την υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ηη) Διασφαλίζει ότι η εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιείται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, συμμορφώνεται προς το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης, και υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
θθ) Καταρτίζει το σχέδιο αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και το υποβάλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ιι) Μεριμνά για την εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και προβαίνει στην αναθεώρηση του, όπου απαιτείται. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει ενέργειες που επιτρέπουν τη συνεχή αξιολόγηση του ΠΑΑ και την προετοιμασία των διευρυμένων Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης των ετών 2017 και 2019 καθώς και της εκ των υστέρων αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 78 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.
ιαια) Διαβιβάζει στην Επιτροπή, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, τα σχετικά δεδομένα-δείκτες για τις πράξεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τους δείκτες επιδόσεων και τους χρηματοοικονομικούς δείκτες.
ιβια) Συντονίζει τη διαδικασία σύνταξης των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης (ΕΕΥ) και μεριμνά για την υποβολή τους στην Επιτροπή μετά την έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία από τις αντίστοιχες μονάδες των Ειδικών Υπηρεσιών του ΠΑΑ.
ιγιγ) Μεριμνά για την κάλυψη των απαιτήσεων που προκύπτουν από τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΑΑ.
ιδιδ) Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων για τη συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
ιειε) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας για την ενημέρωση, την ενίσχυση της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών και τη διάχυση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
ιστιστ) Διασφαλίζει την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης δικαιούχων του ΠΑΑ, στη βάση της συμπληρωματικότητας και του διαχωρισμού των δράσεων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης με αντίστοιχες άλλων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Προγραμμάτων των Κοινών Οργανώσεων Αγορών (ΚΟΑ) και Προγραμμάτων των μικρών νησιών του Αιγαίου.
ιζιζ) Εκπονεί υποδείγματα Τεχνικών Δελτίων και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ.
ιηιη) Εισηγείται την εκπόνηση μελετών και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και μεθοδολογίας προσέγγισης μέτρων του ΠΑΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής.
ιθιθ) Υποστηρίζει την οργάνωση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και μεριμνά για την έκδοση του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση τους.
κκ) Παρακολουθεί, επεξεργάζεται και εισηγείται προτάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του σχεδιασμού της στήριξης των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμμετέχοντας σε κάθε αρμόδιο προς τούτο διεθνές ή εθνικό όργανο.
κακά) Εκδίδει θεσμικό πλαίσιο και προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των μέτρων/υπομέτρων για τα οποία δεν εκχωρείται η αρμοδιότητα διαχείρισης τους σε Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.
γ) Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ
αα) Παρακολουθεί τη δημοσιονομική πρόοδο και τις προοπτικές εξέλιξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
ββ) Διαμορφώνει μεθοδολογία, συγκεντρώνει στοιχεία και υποβάλλει προβλέψεις σχετικά με την πορεία δημοσιονομικής εκτέλεσης του ΠΑΑ.
γγ) Εισηγείται προτάσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και επιτάχυνση της υλοποίησης των Μέτρων/ Δράσεων του ΠΑΑ και αύξησης της απορρόφησης των κατανεμημένων σε αυτά κοινοτικών πόρων.
δδ) Διαχειρίζεται τους δημοσιονομικούς πόρους του ΠΑΑ. Επεξεργάζεται, συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία τις απαιτούμενες πληροφορίες για τη χρηματοδότηση των ενταγμένων πράξεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τον Τακτικό προϋπολογισμό και μεριμνά για την άμεση και κατάλληλη αναπροσαρμογή τους όποτε απαιτείται, ενημερώνοντας τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και τον Οργανισμό Πληρωμών.
εε) Συνεργάζεται με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον Οργανισμό Πληρωμών για την έκδοση θεσμικού πλαισίου που διέπει θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
στστ) Παρακολουθεί τις υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ και των Ενδιάμεσων Φορέων αναφορικά με τον κανόνα αυτόματης αποδέσμευσης. Για το σκοπό αυτό, παρακολουθεί την εξέλιξη υλοποίησης των Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ, ενημερώνει εγκαίρως και θέτει συγκεκριμένους στόχους στους εν λόγω Φορείς ορίζοντας, όπου απαιτείται, συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτόματης αποδέσμευσης.
ζζ) Συντονίζει και εποπτεύει το έργο των φορέων στους οποίους ανατίθεται η άσκηση μέρους αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει την Επιστολή Ενημέρωσης για τις Προσκλήσεις των Μέτρων του ΠΑΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
ηη) Διασφαλίζει ότι υπάρχει ένα κατάλληλο και ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης) για την καταγραφή, τήρηση, διαχείριση και υποβολή στατιστικών στοιχείων για το πρόγραμμα και την εφαρμογή του, τα οποία απαιτούνται για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης και, ιδίως, στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της προόδου προς τους καθορισμένους στόχους και προτεραιότητες. Για το σκοπό αυτό υποβάλει τακτικές εκθέσεις πορείας υλοποίησης.
θθ) Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης με τις εθνικές και κοινοτικές κανονιστικές απαιτήσεις για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Ηλεκτρονική Συνοχή καθώς και τη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα αυτού, εφόσον απαιτείται, με κάθε ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
ιι) Παρακολουθεί τη συνέπεια του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά με την υποστήριξη των διαδικασιών που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και εφαρμογής του ΠΑΑ και εισηγείται προτάσεις εναρμόνισης, όπου απαιτείται.
ιαια) Μεριμνά για την εκπόνηση υποδειγμάτων Τεχνικών Δελτίων και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ.
ιβιβ) Μεριμνά για την ενιαία παραμετροποίηση των δεδομένων σε συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, καθώς και για την εκπαίδευση και υποστήρξη των χρηστών ως προς την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
ιγιγ) Μεριμνά για την συμμόρφωση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τις απαιτήσεις των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων του ΠΑΑ και τη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα αυτού με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλα επιμέρους ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ.
ιδιδ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτό από τους λοιπούς φορείς διαχείρισης και εφαρμογής του ΠΑΑ. Επίσης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πληρωμών, εποπτεύει και υποστηρίζει τις προδιαγραφές, τη συμβατότητα και την δυνατότητα διασύνδεσης άλλων πληροφοριακών συστημάτων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
ιειε) Συγκεντρώνει τυχόν προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη δημοσιονομική εκτέλεση του ΠΑΑ και εισηγείται προτάσεις επίλυσης τους. Τις πληροφορίες αυτές διαβιβάζει στη Μονάδα θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης προκειμένου να ενσωματωθούν στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης.
ιστιστ) Παρακολουθεί, επεξεργάζεται και εισηγείται προτάσεις για τη βελτίωση της δημοσιονομικής παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμμετέχοντας σε κάθε αρμόδιο προς τούτο διεθνές ή εθνικό όργανο.
ιζιζ) Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΠΑΑ σε συνεργασία με τους φορείς εφαρμογής των αντίστοιχων Μέτρων/Δράσεων και τις εμπλεκόμενες στη διαχείριση τους υπηρεσίες και χρηματοπιστωτικούς φορείς.
δ) Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας
αα) Μεριμνά για α) την αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης, β) τη βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής του ΠΑΑ, γ) την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και δ) την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις αγροτικές περιοχές.
ββ) Σε συνεργασία με τα μέλη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) καταρτίζει, εξειδικεύει, επικαιροποιεί και παρακολουθεί τόσο το σχέδιο δράσης όσο και το σχέδιο επικοινωνίας του και μεριμνά για την υλοποίηση των δύο αυτών σχεδίων, καθώς και για τη σύσταση και λειτουργία του ΕΑΔ σύμφωνα με το άρθρο 54 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και το άρθρο 12 του Καν. (ΕΕ) 808/2014.
γγ) Μεριμνά για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των ενεργειών του σχεδίου δράσης στα μέλη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και στο ευρύ κοινό καθώς και των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας.
δδ) Φροντίζει για τον εντοπισμό και την ανάλυση αξιόλογων πρακτικών για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και την προβολή τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
εε) Προάγει την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης και λειτουργίας κατάλληλων θεματικών ομάδων ή/και εργαστηρίων και της διοργάνωσης συσκέψεων και σεμιναρίων απευθυνόμενων στους εμπλεκόμενους στην αγροτική ανάπτυξη.
στστ) Συνδράμει στις δράσεις που πραγματοποιούνται προς όφελος των μελών του ΕΑΔ και εν γένει των εμπλεκομένων στην αγροτική ανάπτυξη.
ζζ) Εισηγείται σχετικά με τον ορισμό των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΑΔ και μεριμνά για τη λειτουργία της.
ηη) Μεριμνά για την εξασφάλιση της δημοσιότητας του ΠΑΑ, τις δυνατότητες που παρέχει και τους κανόνες πρόσβασης στη χρηματοδότηση και ενημερώνει τους εν δυνάμει δικαιούχους και το ευρύ κοινό για τη συνεισφορά Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΠΑΑ.
θθ) Καταρτίζει, εξειδικεύει, επικαιροποιεί και παρακολουθεί τη στρατηγική ενημέρωσης και δημοσιότητας του ΠΑΑ καθώς επίσης μεριμνά για την υλοποίηση της, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και το άρθρο 13 του Καν. (ΕΕ) 808/2014.
ιι) Μεριμνά για την εκπροσώπηση στην οργανωτική δομή και τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Δικτύων και για τη μέγιστη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων τους.
ιαια) Μεριμνά για την ηλεκτρονική υποστήριξη και ενημέρωση δικαιούχων και εν δυνάμει δικαιούχων του ΠΑΑ.
ιβιβ) Υποστηρίζει τις διαδικασίες προγραμματισμού και αξιολόγησης καθώς και τη προετοιμασία του εκάστοτε Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω ενεργειών ενημέρωσης και ενίσχυσης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών και διοργάνωσης συναντήσεων.
ιγιγ) Υποστηρίζει τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, κυρίως ως προς τη δικτύωση, τις συνεργασίες και την απόκτηση δεξιοτήτων.
ιδιδ) Μεριμνά για την ενθάρρυνση της σύστασης των Επιχειρησιακών Ομάδων στο πλαίσιο της ΕΣΚ και τη διευκόλυνση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων, του γεωργικού και του δασικού το-μέα, της αλυσίδας τροφίμων και άλλων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ομάδων και ενώσεων παραγωγών, συνεταιρισμών και διεπαγγελματικών οργανώσεων. Επίσης, μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία Υποδικτύου Καινοτομίας, στο οποίο συμμετέχουν επιχειρησιακές ομάδες, πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών, ερευνητικά κέντρα, MKO, αγρότες, επιχειρήσεις κ.λπ.
ιειε) Μεριμνά, όπου απαιτείται, για τη σύσταση επιμέρους δικτύων ή θεματικών ομάδων εργασίας για την ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων ή για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων. Δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των επιμέρους αυτών δομών στο σύνολο των μελών του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.
ιστιστ) Συνεργάζεται με τις άλλες Μονάδες των Ειδικών Υπηρεσιών του ΠΑΑ και τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης σε θέματα ΕΑΔ και δημοσιότητας και ενημέρωσης για το ΠΑΑ.
ιζιζ) Εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της δημοσιότητας και ενημέρωσης για το ΠΑΑ και της επικοινωνίας για το ΕΑΔ.
ιηιη) Υλοποιεί τα έργα της Τεχνικής Υποστήριξης με δικαιούχο την ΕΥΔ ΠΑΑ που σχετίζονται με το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο και τη δημοσιότητα και ενημέρωση για το ΠΑΑ και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.
ιθιθ) Παρακολουθεί, επεξεργάζεται και εισηγείται προ-τάσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών δικτύωσης και δημοσιότητας του ΠΑΑ, συμμετέχοντας σε κάθε αρμόδιο προς τούτο διεθνές ή εθνικό όργανο.
ε) Μονάδα Ελέγχων
αα) Διασφαλίζει την τήρηση των κανονιστικών υποχρεώσεων (βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού 809/2014) στα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, εκτός εκείνων που αφορούν εκτάσεις και ζώα, σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ), για την αποφυγή τυχόν δημοσιονομικών διορθώσεων από την ΕΕ λόγω της μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων. Για το σκοπό αυτό:
Ι) Διενεργεί τους κανονιστικούς επιτόπιους και εκ των υστέρων ελέγχους σε όλα τα Μέτρα του ΠΑΑ εκτός των μέτρων που αφορούν εκτάσεις και ζώα, των οποίων ο έλεγχος δεν διενεργείται από τον αντίστοιχο ΕΦΔ ή την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (EYE) ΠΑΑ.
II) Διενεργεί τους επιτόπιους και εκ των υστέρων ελέγχους των μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013, εκτός εκείνων που αφορούν εκτάσεις και ζώα, που συνεχίζουν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 εξαιρουμένων των Μέτρων των οποίων ο έλεγχος διενεργείται από την EYE ΠΑΑ.
ββ) Διενεργεί έκτακτους ελέγχους κατόπιν καταγγελιών που αφορούν την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) από τους ΕΦΔ και την EYE ΠΑΑ καθώς και έκτακτους ελέγχους κατόπιν καταγγελιών που αφορούν είτε ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 είτε έργα ολοκληρωμένα σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, εξαιρουμένων των Μέτρων των οποίων ο έλεγχος διενεργείται από την EYE ΠΑΑ.
γγ) Διενεργεί ελέγχους εποπτείας για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου σε όλα τα μέτρα του ΠΑΑ.
δδ) Είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή του δείγματος των επιτόπιων ελέγχων, των εκ των υστέρων ελέγχων και των ελέγχων των ειδικών μέτρων για τα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 εκτός εκείνων που αφορούν εκτάσεις και ζώα.
εε) Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στους ΕΦΔ όσον αφορά στη διεξαγωγή των ελέγχων που δύνανται να πραγματοποιούν.
στστ) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχων, παρακολουθεί την υλοποίηση των συστάσεων και μεριμνά για την καταχώριση των αποτελεσμάτων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα και την κοινοποίηση τους στον Οργανισμό Πληρωμών, στους ΕΦΔ, στους Δικαιούχους και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
ζζ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
ηη) Διατηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 135073/3-2-2011 όσον αφορά στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» του Γ' Κ.Π.Σ. 2000-2006.
θθ) Εισηγείται τη μείωση/επιβολή κύρωσης ή ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης της πράξης, η οποία επιβάλλεται ως αποτέλεσμα ελέγχου και ενημερώνει τον Οργανισμό Πληρωμών προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι σχετικές ενέργειες ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
ιι) Μεριμνά για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις παρατυπίες που απαιτείται να ανακοινωθούν προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
ιαια) Συμμετέχει στη διεξαγωγή ελέγχων από ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και μεριμνά για την υποβολή των απαντήσεων στην ΕΕ στα σχετικά πορίσματα ελέγχου της ΕΕ για όλα τα Μέτρα του ΠΑΑ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πληρωμών και με τους ελεγχθέντες φορείς.
ιβιβ) Διαβιβάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαραίτητα στοιχεία των ελέγχων για την έκθεση που καλύπτει τα δεδομένα και τις στατιστικές ελέγχου και περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 809/2014.
ιγιγ) Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για οιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται σε σχέση με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση.
ιδιδ) Συνεργάζεται με τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις περιπτώσεις που οι έλεγχοι απαιτούν περαιτέρω έρευνα για θέματα που δεν καλύπτονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
ιειε) Επεξεργάζεται, εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προτάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020, συμμετέχοντας σε κάθε αρμόδιο προς τούτο διεθνές ή εθνικό όργανο.
στ) Μονάδα Τεχνικής Υποστήριξης
αα) Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΔ ΠΑΑ και τους λοιπούς εμπλεκόμενους με το πρόγραμμα φορείς και την υποβολή του προς έγκριση, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει κάθε φορά την Τεχνική Βοήθεια.
ββ) Υλοποιεί τα έργα της Τεχνικής Υποστήριξης και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.
γγ) Υλοποιεί τα έργα της Τεχνικής Υποστήριξης από αμιγώς Εθνικούς πόρους και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.
δδ) Τηρεί για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν κάθε φορά οι εθνικοί και κοινοτικοί κανονισμοί, όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που αφορούν τα έργα της Τεχνικής Υποστήριξης και παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία στους αρμόδιους φορείς.
εε) Συντονίζει και εποπτεύει τις ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης των φορέων στους οποίους ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της.
στστ) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
ζζ) Χειρίζεται θέματα προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία δεν εμπίπτουν σε αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών.
ηη) Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, μεριμνά για την εγκατάσταση και ενημέρωση των απαραίτητων λειτουργικών λογισμικών και παρέχει τεχνική υποστήριξη για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού.
θθ) Μεριμνά για την οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων, εκδηλώσεων, καθώς και των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης (ή άλλων θεσμικών οργάνων), που αφορούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΔ ΠΑΑ ή άλλους εμπλεκόμενους με το πρόγραμμα φορείς.
ιι) Οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα που καθορίζονται σε συνεργασία με τις λοιπές Μονάδες της ΕΥΔ ΠΑΑ ή άλλους εμπλεκόμενους με το πρόγραμμα φορείς.
ιαια) Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο σχεδιασμού και προώθησης υλοποίησης των πράξεων του Προγράμματος.
ιβιβ) Τηρεί το πρωτόκολλο και έχει την ευθύνη γραμματειακής υποστήριξης και διακίνησης των εγγράφων της ΕΥΔ ΠΑΑ.
ιγιγ) Παρακολουθεί, επεξεργάζεται και εισηγείται προτάσεις για τη βελτίωση της τεχνικής υποστήριξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συμμετέχοντας σε κάθε αρμόδιο προς τούτο διεθνές ή εθνικό όργανο.

Άρθρο 3
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (EYE ΠΑΑ)


1.    Σε εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4314/2014 στην EYE ΠΑΑ ανατίθεται η άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στη συνέχεια σε επίπεδο μονάδων, ενώ δύναται να είναι δικαιούχος για μέτρα/υπομέτρα/δράσεις του ΠΑΑ καθώς και να εκδίδει προσκλήσεις για μέτρα/υπομέτρα/δράσεις για τα οποία δεν είναι ΕΦΔ με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση αυτών.
Η EYE ΠΑΑ διαρθρώνεται σε οκτώ (8) μονάδες ως εξής:
α) Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης
β) Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
γ) Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας
δ) Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
ε) Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων
στ) Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος
ζ) Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης
η) Μονάδα Ελέγχων

2.    Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής κατανέμονται, ως ακολούθως:

α) Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης

Η Μονάδα Κατάρτισης και Μεταφοράς Γνώσης αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τα παρακάτω υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020:
I.    M1.1 - Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων.
II.    M1.2 - Δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης.
III.    M1.3 - Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και για επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση
Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Μεριμνά για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των εν λόγω υπομέτρων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΠΑΑ.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα υπομέτρα αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα:
i.    εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των εν λόγω υπομέτρων κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Όπου απαιτείται συμπληρώνει τις προσκλήσεις αυτές με κατάλληλους οδηγούς εφαρμογής.
ii.    αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης
iii.    εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις
iv. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές
v. μεριμνά για τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης
vi. εκδίδει τις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων.
vii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τα αιτήματα τροποποίησης ενταγμένων πράξεων.
γγ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο για τα υπομέτρα αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα:
i.    πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάριση τους.
ii.    εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
iii.    ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει τις Αποφάσεις Ολοκλήρωσης.
δδ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
εε) Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
στστ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
ζζ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των υπομετρων αρμοδιότητας της καθώς των ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.

β) Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Η Μονάδα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τα παρακάτω υπομέτρα του ΠΑΑ 2014 - 2020:
I.    M2.1 - Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών.
II.    M2.3 - Επιμόρφωση των συμβούλων.
Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Μεριμνά για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των εν λόγω υπομέτρων κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο για τα υπομέτρα αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα:
i.    εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των εν λόγω υπομέτρων κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Όπου απαιτείται συμπληρώνει τις προσκλήσεις αυτές με κατάλληλους οδηγούς εφαρμογής.
ii.    αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης.
iii.    εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις.
iv. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
v. μεριμνά για τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
vi. εκδίδει τις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων.
vii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τα αιτήματα τροποποίησης ενταγμένων πράξεων.
γγ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο για τα υπομετρα αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα:
i.    πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάριση τους.
ii.    εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
iii.    ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει τις Αποφάσεις Ολοκλήρωσης.
δδ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
εε) Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
στστ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
ζζ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των υπομετρων αρμοδιότητας της καθώς των ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακα όργανα.

γ) Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας.

Η Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας μεριμνά για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των Μέτρων Μ09 και Μ16 του ΠΑΑ 2014-2020, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τα παρακάτω υπομέτρα του ΠΑΑ 2014 - 2020:
I.    M09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών.
II.    M16.1 -16.2 - Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (για το τμήμα που δεν εκχωρείται).
III.    M16.1-16.5 - Στήριξη για κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή, καθώς και στήριξη για κοινές προσεγγίσεις στα περιβαλλοντικά έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές.
Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα υπομέτρα αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα:
i.    εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των εν λόγω υπομετρων κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Όπου απαιτείται συμπληρώνει τις προσκλήσεις αυτές με κατάλληλους οδηγούς εφαρμογής.
ii.    αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης.
iii.    εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις.
iv. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
v. μεριμνά για τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
vi. εκδίδει τις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων.
vii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τα αιτήματα τροποποίησης ενταγμένων πράξεων.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα υπομέτρα αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα:
i. πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάριση τους.
ii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
iii. ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει τις Αποφάσεις Ολοκλήρωσης.
γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
δδ) Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
εε) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
στστ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των υπομετρων αρμοδιότητας της καθώς των ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.

Β. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για τα παρακάτω υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020:
I.    M16.1-16.2 - Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (για το τμήμα του μέτρου που εκχωρείται).
II.    M 16.4 Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών, καθώς και τη στήριξη για δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και τοπικών αγορών.
για τα οποία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή τους σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για την πορεία τους.
Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και διενεργεί ελέγχους παρακολούθησης διοικητικά ή και επιτόπια στους εν λόγω ΕΦΔ.

δ) Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
Η Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις μεριμνά για την υλοποίηση των μέτρων ή υπομέτρων Μ4.1, Μ4.4, Μ05, Μ6.1, Μ6.3 και Μ113 του ΠΑΑ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τα παρακάτω υπομέτρα του ΠΑΑ 2014 - 2020:
I. M4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μόνο για τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά την περίοδο 2007 - 2013.
ΙΙ.Μ4.4 - Μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.
Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και συγκεκριμένα:
i.    εκδίδει θεσμικό πλαίσιο, όπου απαιτείται.
ii.    εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των εν λόγω υπομέτρων κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Όπου απαιτείται συμπληρώνει τις προσκλήσεις αυτές με κατάλληλους οδηγούς εφαρμογής.
iii.    έχει την ευθύνη της αξιολόγησης ή/και συντονίζει την αξιολόγηση των αποβληθεισών αιτήσεων στήριξης
iv. έχει την ευθύνη εξέτασης των τυχόν υποβληθεισών προσφυγών.
v. έχει την ευθύνη εξέτασης και διεκπεραίωσης τυχόν αιτήσεων ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και τις διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
vi. εκδίδει τις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων.
vii. εξετάζει και διεκπεραιώνει τα αιτήματα τροποποίησης ενταγμένων πράξεων.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο και σε ότι αφορά:
i.    την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων επί των αιτήσεων πληρωμής και στην εκκαθάριση τους·
ii.    την εξέταση και τη διεκπεραίωση τυχόν αιτήσεων ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
iii.    την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει τις Αποφάσεις Ολοκλήρωσης.
γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
δδ) Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
εε) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
στστ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των υπομέτρων αρμοδιότητας της καθώς και των ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.

Β. Είναι υπεύθυνη για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για τα παρακάτω μέτρα, υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020:
I.    M4.1 - Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
II.    M6.1 - Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς (νέες εντάξεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις).
III.    M6.3 - Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
IV.    Μ113 - Πρόωρης συνταξιοδότησης γεωργών και γεωργικών εργατών (ανειλημμένες υποχρεώσεις).
Γ. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για το Μ05 - Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων.
Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για την πορεία των μέτρων της παραγράφου Β (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανειλημμένων υποχρεώσεων) για τα οποία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή τους σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ).
Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και διενεργεί ελέγχους παρακολούθησης διοικητικά ή και επιτόπια στους εν λόγω ΕΦΔ.

ε) Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων.

Η Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων μεριμνά για την υλοποίηση και την έκδοση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής των υπομέτρων ή δράσεων Μ4.3.1, Μ4.3.2, Μ4.3.3, Μ4.3.4 και Μ7.3 του ΠΑΑ 20142020, όπου απαιτείται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τα παρακάτω υπομέτρα ή δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020:
Ι. Δράση 4.3.1- Εγγειοβελτιωτικά έργα με προϋπολογισμό άνω των 2,2 εκ. ευρώ.
II. Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων δημοσίων παρεμβάσεων του Άξονα 1 (Μ125) και του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013. Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα υπομέτρα και δράσεις αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα:
i. εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των εν λόγω υπομέτρων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Όπου απαιτείται συμπληρώνει τις προσκλήσεις αυτές με κατάλληλους οδηγούς εφαρμογής.
ii.    αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης.
iii.    εξετάζει τις τυχόν υποβληθείσες προσφυγές.
iv.    εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
v. εκδίδει τις Αποφάσεις Ένταξης, τροποποίησης και ανάκλησης των πράξεων.
vi. πραγματοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σύναψης και σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για τα υπομέτρα αρμοδιότητας της και συγκεκριμένα:
i.    πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάριση τους.
ii.    εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
iii.    ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει τις Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης.
γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
δδ) Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο ΟΠΣΑΑ σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
εε) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
στστ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των υπομέτρων αρμοδιότητας της καθώς και των ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.

Β. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για τα παρακάτω υπομέτρα ή δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020:
Ι. Μ4.3.1 - Εγγειοβελτιωτικά έργα με προϋπολογισμό κάτω των 2,2 εκ. ευρώ.
II.    M4.3.2 -Έργα αναδασμών.
III.    Μ4.3.3-Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
IV.    Μ4.3.4 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
V.    M7.3 - Στήριξη για την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασης της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την πρόβλεψη πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
για τα οποία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή τους σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ). Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για την πορεία τους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανειλημμένων υποχρεώσεων).
Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και διενεργεί ελέγχους παρακολούθησης διοικητικά ή και επιτόπια στους εν λόγω ΕΦΔ.

στ) Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος

Η Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος μεριμνά για την υλοποίηση των μέτρων, υπομέτρων Μ03, Μ7.1, Μ7.6, Μ08, Μ10, Μ11, Μ12.2, Μ13 και Μ14του ΠΑΑ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τα παρακάτω υπομετρα ή δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020:
I.    M3.1 - Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας.
II.    M3.2 - Στήριξη για δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης που πραγματοποιούνται από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά.
III.    Υπομέτρο 7.6 - Στήριξη για μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων υψηλής φυσικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών και των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
IV.    Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του μέτρου 132 - Συμμετοχή των γεωργών σε συστήματα ποιότητας και των δράσεων 1.4 - Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες, 2.3.1 - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού και 2.3.2 - Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων, του Μ214 του ΠΑΑ 2007-2013.
V.    Υπομετρα ή δράσεις των μέτρων που δεν εκχωρούνται σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης σύμφωνα με το ΠΑΑ.
VI.    Υπομέτρο 7.1 — Στήριξη για την εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τη Γεωργία στις περιοχές NATURA.
Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και συγκεκριμένα:
i.    εκδίδει το θεσμικό πλαίσιο.
ii.    εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο των εν λόγω υπομέτρων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ. Όπου απαιτείται συμπληρώνει τις προσκλήσεις αυτές με κατάλληλους οδηγούς εφαρμογής.
iii.    έχει την ευθύνη της αξιολόγησης για τις υποβληθείσες αιτήσεις στήριξης.
iv. έχει την ευθύνη για την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών.
v. έχει την ευθύνη για την εξέταση και διεκπεραίωση τυχόν αιτήσεων ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και τις διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
vi. μεριμνά, όπου απαιτείται, για τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
vii. εκδίδει τις Αποφάσεις Ένταξης των πράξεων.
viii. πραγματοποιεί τις διαδικασίες ελέγχου σύναψης και σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων, όπου απαιτείται.
ix. έχει την ευθύνη για την εξέταση και διεκπεραίωση των αιτημάτων τροποποίησης ενταγμένων πράξεων.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο για τα υπομετρα αρμοδιότητας της σε ότι αφορά:
i.    την πραγματοποίηση των διοικητικών ελέγχων επί των αιτήσεων πληρωμής και την εκκαθάριση τους.
ii.    την εξέταση και τη διεκπεραίωση τυχόν αιτήσεων ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεων προφανών λαθών σε αυτές.
iii.    την ολοκλήρωση των πράξεων και την έκδοση των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης.
γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
δδ) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
εε) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης των υπομετρων αρμοδιότητας της καθώς των ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακα όργανα.

Β. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για τα παρακάτω μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020:
I.    M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών.
II.    M10 - Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα.
III.    M11 - Βιολογική Γεωργία.
IV.    Μ12 -Αντισταθμιστική ενίσχυση σε περιοχές του Natura 2000.
V.    Μ13 - Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή ειδικά μειονεκτήματα.
VI.    Μ14 - Καλή μεταχείριση των ζώων.
για τα οποία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή τους σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) και παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για την πορεία τους (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανειλημμένων υποχρεώσεων).
Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και διενεργεί ελέγχους παρακολούθησης διοικητικά ή και επιτόπια στους εν λόγω ΕΦΔ.

ζ) Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης

Η Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης μεριμνά για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου εφαρμογής του υπομέτρου Μ6.2 καθώς και του Μέτρου Μ19 του ΠΑΑ 2014-2020, κατόπιν σύμφωνης γνώμης ή/και σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Α. Αποτελεί τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για τις παρακάτω δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020:
•    Δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο μέτρων του Άξονα 3 και Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013.
•    Υπομέτρο 19.1 «Στήριξη για την προετοιμασία στρατηγικής της τοπικής ανάπτυξης» του ΠΑΑ 2014-2020.
Στο πλαίσιο αυτό ασκεί τα παρακάτω καθήκοντα:
αα) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
i.    εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων στήριξης και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
ii.    μεριμνά για τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
iii.    εξετάζει και διεκπεραιώνει τα αιτήματα τροποποίησης ενταγμένων πράξεων.
ββ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και το θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα:
i.    πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάριση τους.
ii.    εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
iii.    ελέγχει την ολοκλήρωση των πράξεων και εκδίδει τις Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης.
γγ) Ενημερώνει τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ σχετικά με τις εκτιμήσεις των δαπανών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.
δδ) Μεριμνά για την αποτύπωση των προβλεπόμενων διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ.
εε) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και τηρεί πλήρη φάκελο αυτών.
στστ) Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται στο πλαίσιο της παρακολούθησης καθώς των ελέγχων στα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.

Β. Είναι υπεύθυνη για την έκδοση του θεσμικού πλαισίου, το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για τα παρακάτω υπομέτρα του ΠΑΑ 2014-2020:
i.    M19 Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER (ΤΑΠΤΚ).
ii.    M6.2 - Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές.

Γ. Είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου για το υπομέτρο Μ4.2 — Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.
Παρέχει στην ΕΥΔ ΠΑΑ τα απαιτούμενα στοιχεία για την πορεία των μέτρων της παραγράφου Β (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανειλημμένων υποχρεώσεων) για τα οποία έχει εκχωρηθεί η διαχείριση και εφαρμογή τους σε άλλους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ).
Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και διενεργεί ελέγχους παρακολούθησης διοικητικά ή και επιτόπια στους εν λόγω ΕΦΔ.
η) Μονάδα Ελέγχων
αα) Διενεργεί τους κανονιστικούς επιτόπιους και εκ των υστέρων ελέγχους, βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού 809/2014, στα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, εκτός εκείνων που αφορούν εκτάσεις και ζώα, για τα οποία η EYE ΠΑΑ είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.
ββ) Διενεργεί τους επιτόπιους και εκ των υστέρων ελέγχους, βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού 65/2011, στα μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013, εκτός εκείνων που αφορούν εκτάσεις και ζώα, που συνεχίζουν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 και για τα οποία η EYE ΠΑΑ είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.
γγ) Διενεργεί έκτακτους ελέγχους κατόπιν καταγγελιών ή εκθέσεων ή σχετικών αναθέσεων άλλων ελεγκτικών οργάνων (π.χ. ΣΔΟΕ, Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ.λπ.) ή ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρών ενδείξεων για ύπαρξη παρατυπιών που κοινοποιούνται σε αυτή ή προκύπτουν από ενέργειες της, που αφορούν στην εφαρμογή του ΣΔΕ για τα Μέτρα του Π.Α.Α. 20072013 που συνεχίζουν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 καθώς επίσης και όσον αφορά στα Μέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020 για τα οποία η EYE ΠΑΑ είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.
δδ) Συντάσσει εκθέσεις ελέγχων για τους ελέγχους αρμοδιότητας της και μεριμνά για την καταχώριση των αποτελεσμάτων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα και την κοινοποίηση τους στον Οργανισμό Πληρωμών, στους Δικαιούχους και σε λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς.
εε) Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης.
στστ) Εισηγείται τη μείωση/επιβολή κύρωσης ή ακύρωση μέρους ή του συνόλου της ενίσχυσης της πράξης, η οποία επιβάλλεται ως αποτέλεσμα διοικητικών ελέγχων των άλλων Μονάδων στα πλαίσια της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. 2014-2020 όσον αφορά στην εφαρμογή των Μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013 που συνεχίζουν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 καθώς επίσης και όσον αφορά στα Μέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020 για τα οποία η EYE ΠΑΑ είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.
ζζ) Εξασφαλίζει ότι ο Οργανισμός Πληρωμών λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για οιουσδήποτε ελέγχους διενεργούνται από αυτή σε σχέση με τις πράξεις που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση.
ηη) Μεριμνά για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις παρατυπίες που απαιτείται να ανακοινωθούν προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία και προκύπτουν κατόπιν ελέγχων της.
θθ) Έχει την ευθύνη εφαρμογής της Εγκυκλίου που αφορά στην τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων όλων των δικαιούχων στα πλαίσια των Αξόνων 3 και 4 του Π.Α.Α. 2007-2013 αλλά και των Μέτρων του Π.Α.Α. 2014-2020, για τα οποία η EYE ΠΑΑ είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.
ιι) Διατηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης 135073/3-2-2011 όσον αφορά στο Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» του Γ' Κ.Π.Σ. 2000-2006 
ιαια) Έχει την υποχρέωση αποστολής στοιχείων ελέγχων που διενεργεί στη Μονάδα Ελέγχων της ΕΥΔ ΠΑΑ και απαιτούνται για την ετήσια έκθεση βάσει του Καν. (ΕΕ) 65/2006 Άρθρο 31 και του Καν. (ΕΕ) 809/2014 Άρθρο 9.
ιβιβ) Συνεργάζεται με την Μονάδα Ελέγχων της ΕΥΔ ΠΑΑ και κάθε υπηρεσία άλλου Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 προκειμένου να διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση του κινδύνου απάτης στα πλαίσια εφαρμογής των Μέτρων του Π.Α.Α. 2007-2013 που συνεχίζουν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 καθώς επίσης και όσον αφορά στα Μέτρα του Π.Α.Α. 2014-2020 για τα οποία η EYE ΠΑΑ είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και εφόσον κρίνεται σκόπιμο εκδίδει σχετικές εγκυκλίους.
ιγιγ) Εφαρμόζει τις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής της Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2020, και συγκεκριμένα:
i.    πραγματοποιεί τους διοικητικούς ελέγχους επί των αιτήσεων πληρωμής και προβαίνει στην εκκαθάριση τους.
ii.    εξετάζει και διεκπεραιώνει τυχόν αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων πληρωμής και διορθώσεις προφανών λαθών σε αυτές.
ιδιδ) Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο της EYE ΠΑΑ, έχει την ευθύνη διακίνησης εγγράφων και εν γένει τη γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού.

Άρθρο 4
Κατανομή προσωπικού


1. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
α) Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, τον ορισμό του προϊσταμένου της ΕΥΔ και τον ορισμό των προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.
Το προσωπικό της Υπηρεσίας προβλέπεται σε εβδομήντα επτά (77) άτομα, τα οποία κατανέμονται κατά κατηγορία, ως εξής:
Ι) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα τέσσερα (64) άτομα.
II)    Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πέντε (5)    άτομα.
III)    Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6)    άτομα.
IV)    Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δύο (2) άτομα.
β) Μέρος του προσωπικού της Υπηρεσίας δύναται να τοποθετείται στις έδρες των Περιφερειών.

2. Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
α) Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, τον ορισμό του προϊσταμένου της EYE και τον ορισμό των προϊσταμένων των επιμέρους μονάδων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει κάθε φορά.
Το προσωπικό της Υπηρεσίας προβλέπεται σε εκατόν πενήντα οκτώ (158) άτομα τα οποία κατανέμονται κατά κατηγορία, ως εξής:
Ι) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν είκοσι επτά (127) άτομα.
II)    Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι τρία (23) άτομα.
III)    Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), οκτώ (8) άτομα.
β) Μέρος του προσωπικού της Υπηρεσίας δύναται να τοποθετείται στις έδρες των Περιφερειών.

Άρθρο 5
Καταργούμενες Διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ' αριθ. 324005/09-09-2008 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και Κατανομή Προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (Β' 1886), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 135073/ 03-02-2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 315).

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις - Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 10.10.2016 και μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016 Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανάπτυξης
και Τουρισμού
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 
Πηγή: Taxheaven