Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/ Φ18/43/ 1330288/ 2016 Διευκρίνιση επί της εγκυκλίου 29/2012 ως προς την χορήγηση βεβαίωσης πώλησης ΔΧ αυτοκινήτου σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης

Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/ Φ18/43/ 1330288/ 2016 Διευκρίνιση επί της εγκυκλίου 29/2012 ως προς την χορήγηση βεβαίωσης πώλησης ΔΧ αυτοκινήτου σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης

Αθήνα, 26/09 2016
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ18/43/1330288

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
ΟΑΕΕ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ- Π.ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ
Τηλέφωνο :210-5274328-2105274387
fax    :210-5220504

ΘΕΜΑ : « ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 29/2012 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ».

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α) Με την εγκύκλιο 29/2012 δόθηκαν οδηγίες για τη χορήγηση βεβαίωσης για μεταβίβαση - πώληση ΔΧ αυτοκινήτου σε υποψηφίους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα με την παρ.1α του αρθ. 32 του Ν.4075/12 ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης πώλησης ΔΧ αυτοκινήτου σε περίπτωση που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που δεν ξεπερνούν το ποσό που είναι δυνατόν να παρακρατηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την αίτηση διατάξεις.

Κατά την εφαρμογή των παραπάνω δεν προβλεπόταν η χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης σε ασφαλισμένους που θα λάμβαναν σύνταξη από άλλο Φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης με συμμετοχή του ΟΑΕΕ.

Β) Με την αρ.Φ1500/οικ.9696/8-8-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 2441/15-9-2014 τ.Β') -σχετική η εγκύκλιος 25/2014 της υπηρεσίας μας, ρυθμίστηκε το θέμα τ ης παρακράτησης οφειλών υποψηφίων συνταξιούχων κατά το στάδιο της συνταξιοδότησης ενιαία και με ομοιόμορφο τρόπο ανεξαρτήτως αν ο φορέας μας είναι απονέμων ή συμμετέχων σε σύνταξη.

Επομένως από) το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να χορηγούν βεβαίωση πώλησης και στις περιπτώσεις εκείνες που ο ΟΑΕΕ θα είναι συμμετέχων Φορέας σε συνταξιοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι:
α) η οφειλή να μην ξεπερνά τα παρακρατούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις όρια
και
β) να προσκομίζεται βεβαίωση ή υπηρεσιακό σημείωμα του άλλου Φορέα περί θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε αυτόν, κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή όταν ο ασφαλισμένος ζητά σύνταξη με τις διατάξεις του αρθ.38 παρ.4 του Ν.4331/2015 (οφειλή μέχρι 50.000,00), επειδή η ρύθμιση αυτή έχει εφαρμογή μόνο όταν ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι απονέμων φορέας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α. ΜΠΛΕΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ
Α. ΛΑΚΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven