Αρ. πρωτ.: 90515/ ΕΥΘΥ867/ 2016 Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή

Αρ. πρωτ.: 90515/ ΕΥΘΥ867/ 2016 Συμπλήρωση κατηγοριών μη επιλέξιμων δαπανών που αυξάνουν την εθνική συμμετοχή

Αρ. Πρωτ. 90515/ΕΥΘΥ867

(ΦΕΚ Β' 3053/26-09-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ.Α'/22.04.2005).

2. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α'/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α') και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 2 αυτού.

3. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/τ.Α'/03.09.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22.09.2015) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων.

5. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α'/23.09.2015) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την υπ' αρ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/τ.Β'/ 15.10.2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 2222), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'αρ. 40082/12-4-2016 (Β' 1054) και 79700/27-7-2016 (Β' 2338) αποφάσεις.

7. Το αρ. πρωτ. 10564/5.8.2016 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΚΤ.

8. Το γεγονός ότι πρόκειται για έργο βαρύνουσας κοινωνικής σημασίας.

9. Το γεγονός ότι η επιβάρυνση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που προκαλείται από την πα¬ρούσα απόφαση θα προσδιορισθεί από τις αποφάσεις ένταξης των πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2016-2017», το ποσό της δαπάνης των οποίων δεν θα υπερβαίνει τα όρια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του τρέχοντος έτους,

αποφασίζουμε:


Στις κατηγορίες των μη επιλέξιμων δαπανών που δύναται να βαρύνουν τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014, προστίθεται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ιδίας παραγράφου και η ακόλουθη:

«η. Τα ποσά πέραν της εγκεκριμένης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση της δράσης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2016-2017.
Ειδικότερα οι μη επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση δαπάνες που περιλαμβάνονται στις οικείες αποφάσεις ένταξης των πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης με ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-2017», «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17», «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2016-2017», «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2016-2017», «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης» και «Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο», που εκδίδονται, στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», θα καλυφθούν με αύξηση της εθνικής συμμετοχής».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣΠηγή: Taxheaven