Αριθμ. 61164/9.9.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 1607/31.7.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νό

Αριθμ. 61164/9.9.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 1607/31.7.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νό

Αριθμ. 61164

(ΦΕΚ Β' 3060/26-09-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (ΦΕΚ Α' 35), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α' 135) και
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 131), όπως ισχύει.

2) Την υπ' αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 1607/31.7.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 76540/29.10.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2359/3.11.2015), 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2913/31.12.2015), 199/14.1.2016 (ΦΕΚ τ.Β' 99/27.1.2016) και 24676/25.4.2016 (ΦΕΚ τ.Β' 1366/16.5.2016) όμοιες.

3) Το από 25.8.2016 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής αναφορικά με την ανάγκη ορισμού νέας ημερομηνίας περάτωσης των εργασιών της.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ. Β' 1607/31.7.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 76540/29.10.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2359/3.11.2015), 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2913/31.12.2015), 199/14.1.2016 (ΦΕΚ τ.Β' 99/27.1.2016) και 24676/25.4.2016 (ΦΕΚ τ.Β' 1366/16.5.2016) όμοιες, ως εξής:

Ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2016 νέα ημερομηνία περάτωσης εργασιών της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με αντικείμενο τη θέσπιση νέου πτωχευτικού δικαίου με την υποβολή σχεδίου νόμου, αιτιολογικής έκθεσης και έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ' αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 1607/31.7.2015), 76540/29.10.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2359/3.11.2015), 94395/23.12.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 2913/31.12.2015), 199/14.1.2016 (ΦΕΚ τ. Β' 99/27.1.2016) και 24676/25.4.2016 (ΦΕΚ τ.Β' 1366/16.5.2016) αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven