Αριθμ. πρωτ.: 2/ 77928/0004/ 2016 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αριθμ. πρωτ.: 2/ 77928/0004/ 2016 Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθμ. πρωτ.: 2/ 77928 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'-Οργάνωσης & Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37   
Τ.Κ.101 65 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Μερίκα
Τηλέφωνο : 210-33.38.319
Fax    : 210-33.38.202
Email    : a.merika@glk.gr

Θέμα: «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 3 και 8 έως 12 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α'94)
β) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α' 196)
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α'98)

2.    α) την αριθ. 2/ 58700 /0004/28.6.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπά σχετικά θέματα» (ΑΔΑ: 7Λ66Η-ΑΓΘ) ( Β' 1965)
β) την αριθ. 2/ 58933 /0004/30.6.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Επιλογής μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΔΑ: 6ΨΦΛΗ-Υ10)
γ) την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0005123 ΕΞ 2016/1.7.2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( ΑΔΑ: 79ΕΦΗ-ΔΥΔ).

3.    α)    Το από 21.7.2016 πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο οποίο περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε και το οποίο περιλαμβάνει κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων που τέθηκε υπόψη του Υπουργού Οικονομικών, βάσει των προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων που περιγράφονται στις διατάξεις του ν. 4389/2016, αφού ελήφθησαν υπόψη και οι λόγοι απόρριψης αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της αναφερόμενης στο υπό στοιχείο 2.α) της παρούσης απόφασης.
β) Τα αριθ. 3459/9.9.2016 και 3622/21.9.2016 έγγραφα της Βουλής των Ελλήνων με τα οποία διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Οικονομικών οι Εκθέσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τα μέλη της οποίας κατά τη συνεδρίασή της την 6η.9.2016 και 20η.9.2016 διατύπωσαν, κατά πλειοψηφία, θετική γνώμη για κάθε ένα από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που επιλέχθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τα ανωτέρω.

4.    Το αριθ. ΓΡ.Δ.ΥΠ. 0007381 ΕΞ 2016/21.9.2016 έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών.

5.    το γεγονός ότι:
α) ο διορισμός των μελών του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Αρχή) πραγματοποιείται τρεις μήνες πριν από την έναρξη λειτουργίας της
β) για την πρώτη θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης, αμέσως μετά την λήψη της απόφασης επιλογής τους, δύο μέλη κληρώνονται για τετραετή θητεία, δύο μέλη για τριετή θητεία και ένα μέλος για πενταετή θητεία.

6.    Το αριθ. ΓΡ.Δ.ΥΠ.0007380 ΕΞ 2016/21.9.2016 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης κατά τα ανωτέρω.

7.    Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, για το μεν οικονομικό έτος 2016, από πιστώσεις ύψους 40.000€ που έχουν δεσμευτεί στον Ε.Φ. 23-180 και ΚΑΕ 0373 (ΑΔΑ: 7ΩΣ3Η-Θ09), για δε τα έτη 2017 και 2018 έχει εγκριθεί ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 200.000€ σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 23-180 και ΚΑΕ 0373, σύμφωνα με την αριθ. ΔΣΣ0Δ Ε 1138299 ΕΞ 2016/22.9.2016 (ΑΔΑ: 69ΡΗΗ-ΨΑΓ) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Διορισμός μελών


Α. Διορίζουμε τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως εξής:

1.    Νικολίνα Κωστελέτου του Ευσταθίου, Α.Δ.Τ. ........., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με θητεία πέντε (5) ετών

2.    Χρήστο Κωτσόγιαννη του Γεωργίου, Α.Δ.Τ. ........., Καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Έξετερ (Exeter) του Ηνωμένου Βασιλείου, με θητεία τεσσάρων (4) ετών

3.    Εμμανουέλα Τρούλη του Νικολάου, Α.Δ.Τ. ........., Λέκτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία τεσσάρων (4) ετών

4.    Πρόδρομο Βλάμη του Γρηγορίου, Α.Δ.Τ. ........., Ερευνητή στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), με θητεία τριών (3) ετών

5. Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο του Παναγιώτη, Α.Δ.Τ. ........., Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θητεία τριών (3) ετών.

Χρέη γραμματέα ασκεί μέλος του προσωπικού της Αρχής που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του.

Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους που διορίστηκε ως ανωτέρω για περιορισμένη θητεία, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

Β. Κατά την πρώτη του συνεδρίαση, καθώς και σε κάθε περίπτωση αλλαγής μέλους του, το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτείται σε σώμα, εκλέγει τον Πρόεδρό του και ορίζει το μέλος που αναπληρώνει τον Πρόεδρο κατά την απουσία του.

Γ. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-35 του ν. 4389/2016 (Α' 94):
i) διέπονται από τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου,
ii) υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύνη για παράβαση εκ δόλου των καθηκόντων και υποχρεώσεων που καθορίζονται από τον ανωτέρω νόμο και λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις,
iii) υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως ισχύει, τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας τους όσο και για δύο (2) έτη μετά από τη λήξη της,
iv) οφείλουν να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας και δήλωση για τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Άρθρο 2
Αποδοχές


Οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται στο ποσό των τριακοσίων (300€) ανά συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν ετησίως το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.10.2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.Πηγή: Taxheaven