Αρ. πρωτ.: 144986/ 4161/ 2016 Διευκρινίσεις για την υπ' αριθμ. 131203/ 55753πε/ 1101/ 2016 (ΑΔΑ: ΩΘΒΩ4653Π8- ΥΗΑ) εκδοθείσα εγκύκλιο

Αρ. πρωτ.: 144986/ 4161/ 2016 Διευκρινίσεις για την υπ' αριθμ. 131203/ 55753πε/ 1101/ 2016 (ΑΔΑ: ΩΘΒΩ4653Π8- ΥΗΑ) εκδοθείσα εγκύκλιο

Αθήνα, 28/09/2016
Αρ. Πρωτ.: 144986/4161

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ και ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ και ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Αλκμάνος
Τ.Κ.: 11528 Ιλίσια
Πληροφορίες: Θεοδωρίδου Χριστίνα
Τηλ.: 210-7706521
FAX: 210-5244135

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την υπ' αριθμ. 131203/55753πε/1101/2016 (ΑΔΑ:ΩΘΒΩ4653Π8- ΥΗΑ) εκδοθείσα εγκύκλιο.

ΣΧΕΤ.: το υπ' αριθμ. 897/46780/4-8-16 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιούσιας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε συνέχεια της εν θέματι εκδοθείσας εγκυκλίου και μετά το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται, σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Τα τεμάχια κοινοτικού κλήρου που δεν χρησιμοποιήθηκαν για αγροτική αποκατάσταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 197 και 164 του Αγροτικού Κώδικα, αλλά αποτέλεσαν αντικείμενο εκποίησης, δεν δύναται να χαρακτηριστούν ως κληροτεμάχια, καθώς εκλείπει το στοιχείο της αποκατάστασης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να χαρακτηριστεί ένα τεμάχιο ως κληροτεμάχιο.

Κατά συνέπεια, τα τεμάχια με δασική μορφή τα οποία είχαν παραχωρηθεί σε Δήμους, στα οποία εκλείπει το στοιχείο της αποκατάστασης, δεν αποτελούν αντικείμενο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του νόμου 4280/2014, καθόσον δεν αντιμετωπίζονται ως κληροτεμάχια. Η υπ' αριθμ. 131203/5573 π.ε./11.1.2016 (ΑΔΑ:ΩΘΒΩ4653Π8-ΥΗΑ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις των κληροτεμαχίων που παραχωρήθηκαν σε Δήμους και χρησιμοποιήθηκαν για αγροτική αποκατάσταση.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης σας για εφαρμογή της.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ

Πηγή: Taxheaven