Κ.Υ.Α. αριθμ. 2/75333/ ΔΠΔΑ/ 22.9.2016 Καθορισμός του συνολικού ύψους της χρηματοδότησης έτους 2016, του ποσοστού χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α., του τρόπου πληρωμής καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 61 τ

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2/75333/ ΔΠΔΑ/ 22.9.2016 Καθορισμός του συνολικού ύψους της χρηματοδότησης έτους 2016, του ποσοστού χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α., του τρόπου πληρωμής καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 61 τ

Αριθμ. 2/75333/ΔΠΔΑ

(ΦΕΚ Β' 3108/28-09-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 61 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α) «Ενίσχυση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης».

2. Το άρθρο 325 παρ. 2 α, β του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α).

3. Το Π.δ. 95/1996 «Οργανισμός του Τ.Π. και Δανείων» (ΦΕΚ 76 Α).

4. Το Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 172 Α).

5. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α).

6. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α).

7. Την αρ. 36166/14-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα» (ΦΕΚ 2252 Β).

8. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β).

9. Την υπ' αριθμ. 2/35349/8-5-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΦΕΚ 1547 Β).

10. Την με αρ. 3589/2/25-8-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

11. Το γεγονός όχι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά στον προϋπολογισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και όχι έχουν προβλεφθεί επαρκείς πιστώσεις στον Κωδικό ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ! ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ,

αποφασίζουμε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ. Α'/09-08-2016) «Ενίσχυση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης»:

1. τον καθορισμό συνολικού ύψους της χρηματοδότησης για το έτος 2016:

• Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 7.500.000 ευρώ, όπως αυτό έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Τ.Π. και Δανείων οικονομικής χρήσης 2016 στον Κωδικό ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ και έχει εγκριθεί.

• Οι πόροι της επιχορήγησης προέρχονται από έσοδα του Τ.Π. και Δανείων.

2. τον καθορισμό ποσοστού χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α.

• Η επιχορήγηση δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ αυτού.

3. τον καθορισμό του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης.

α. Με σύσταση ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του Ν. 4072/2012 και της υπ' αριθμ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, δι' ειδικής σύμβασης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, ήτοι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (καταθέτης και μεσεγγυούχος) και των ενταγμένων Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στο άνω Πρόγραμμα. Το Ταμείο, με την παρούσα απόφαση ορίζεται καταθέτης, χειριστής και μεσεγγυούχος του ποσού της επιχορήγησης και χορηγείται σ' αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στην ως άνω σχετική σύμβαση.

• Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Οργανισμοί Τοπικής αυτοδιοίκησης και τυχόν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών που έχουν ενταχθεί στην εν λόγω πράξη με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)- (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων).

Σημειώνεται ότι:

• Η Πράξη προώθησης της απασχόλησης μέσω προ-γραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις Α και Β και αφορά συνολικά σε 51 Δήμους (θύλακες ανεργίας). Στην Α' φάση έχουν ενταχθεί 17 Δήμοι και στη Β' φάση 34.

• Οι Δικαιούχοι της επιχορήγησης προσχωρούν στους όρους της ειδικής σύμβασης δια της υπογραφής σχετικής δήλωσης προσχώρησης. Με την προσχώρηση των δικαιούχων στον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow account) δημιουργείται σε αυτόν λογαριασμός (μερίδα) του δικαιούχου μέσω του οποίου θα εκταμιεύονται οι πληρωμές προς τους παρόχους/προμηθευτές του δικαιούχου για λογαριασμό του δικαιούχου.

• Η ως άνω επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων και εργασιών μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας), στις οποίες θα απασχολούνται οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων αυτών.

• H επιχορήγηση αφορά τα απαιτούμενα υλικά (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας στον εκάστοτε χώρο εργασίας) για την υλοποίηση έργων ή εργασιών μικρής κλίμακας, οι οποίες κατά κανόνα έχουν το χαρακτηρισμό του επείγοντος ή αποτελούν περιοδικές εργασίες τακτικής συντήρησης, οι οποίες υποδεικνύονται από τους δικαιούχους Ο.Τ.Α.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

α) επαναλαμβανόμενες σταθερά εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλειας (συντήρησης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, συνδέσεις, τηλεφωνικές γραμμές κ.λπ.)

β) επαναλαμβανόμενες σταθερά εργασίες συντήρησης εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών οδών (επούλωσης λάκκων, συντήρηση κρασπεδορείθρων, συντήρησης διαγράμμισης κ.λπ.)

γ) εργασίες άμεσης επέμβασης μετά από έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ. αποκατάσταση συνεπειών θεομηνιών, λειτουργία εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης κ.λπ.)

δ) μικρά κοινωφελή δημοτικά έργα, έργα συντήρησης παραδοσιακών κτιρίων, έργα πρασίνου

Τα έργα ή οι εργασίες εκτελούνται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ή της Περιφέρειας.

• Η διάρκεια της σύμβασης του ανοιχτού καταπιστευτικού λογαριασμού ορίζεται σε δεκαοχτώ μήνες, από την υπογραφή της, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι έξι μήνες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων.

• Η πιστοποίηση ολοκλήρωσης των έργων/εργασιών για την εκτέλεση των οποίων επιχορηγείται το κόστος των απαιτούμενων υλικών καθώς και η πιστοποίηση αποπληρωμής των ποσών προς τους προμηθευτές/δικαιούχους πραγματοποιείται αρμοδίως από τον Ο.Τ.Α.

• Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων/εργασιών, η οποία βεβαιώνεται από τον Ο.Τ.Α. ή διαπιστώνεται από το Τ.Π. και Δανείων κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από μηχανικούς του Ταμείου ή συνεργαζόμενους με αυτό, ή μη αποπληρωμής των δικαιούχων/προμηθευτών, η οποία βεβαιώνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ή παρακρατείται από τα διερχόμενα έσοδα αυτού.

• Τυχόν έξοδα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από το Ταμείο ή έξοδα προς τρίτους βαρύνουν αποκλειστικά τον εκάστοτε δικαιούχο Ο.Τ.Α.

β. Χρηματοδότηση του συσταθέντα για τον παραπάνω σκοπό ανοιχτού καταπιστευτικού (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account).

a. Στο συσταθέντα ανοιχτό καταπιστευτικό (δεσμευμένο) λογαριασμό (escrow account) μεταφέρεται το ποσό των 7.500.000 ευρώ της εγκεκριμένης επιχορήγησης από τον Κωδικό ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ.

γ. Όροι και διαδικασίες χορήγησης της επιχορήγησης.

• Με την υπογραφή της δήλωσης προσχώρησης του δικαιούχου στη σύμβαση σύστασης ανοιχτού καταπιστευτικό (δεσμευμένου) λογαριασμού (escrow account) δύναται να δοθεί επιχορήγηση που δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ αυτού.

• Για την αποδέσμευση της ως άνω επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 της παρούσας, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων.

• Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδοση της εγκεκριμένης επιχορήγησης είναι αυτά που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 3589/2/25-8-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δ.

• Η σύσταση του λογαριασμού ολοκληρώνεται με την υπογραφή ειδικής σύμβασης των ενδιαφερομένων μερών, ήτοι του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων (καταθέτης) και των Ο.Τ.Α. ή των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μετά από απόφαση του Δ.Σ. S Με τη σύμβαση αυτή ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου από τη λειτουργία και τη διαχείριση του λογαριασμού, όπως εξειδικεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven