Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κ

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κ

Αιτιολογική Έκθεση «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Εθνικός Μηχανισμός συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής


Α. Επί της αρχής:

Ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο συντονισμός της συνολικής κοινωνικής πολιτικής του κράτους για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε όλες τις πτυχές της και σε όλες τις βαθμίδες της διοίκησης αποτελούν προαπαιτούμενα, προκειμένου να συντονιστούν αποτελεσματικά και να συλλειτουργήσουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο, να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος μέσω των οργάνων διαβούλευσης, καθώς και να εξαλειφθούν φαινόμενα επικαλύψεων και κακοδιαχείρισης περιορισμένων κοινωνικών πόρων σε έναν εξαιρετικά κρίσιμο τομέα πολιτικής (Κεφάλαιο Α'). Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η αξιολόγηση θα επιτρέψουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της κοινωνικής προστασίας, τη διάχυση της πληροφορίας,της καινοτομίας και της βέλτιστης πρακτικής, την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση των πελατειακών σχέσεων και της διαφθοράς στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τους σκοπούς αυτούς επιδιώκει ο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» (εφεξής Εθνικός Μηχανισμός), η σύσταση και λειτουργία του οποίου καθορίζονται από το παρόν σχέδιο νόμου.

Ο Εθνικός Μηχανισμός προβλέπεται από την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη (εφεξής ΕΣΚΕ) που εκπονήθηκε το 2014, εξειδικεύτηκε και υπεβλήθη το δεύτερο εξάμηνο του 2015στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που τον ενέκρινε. Η θεσμοθέτηση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 αποτελεί εθνική υποχρέωση και αιρεσιμότητα για πληρωμές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ανεξαρτήτως της συμβατικής υποχρέωσης για τη σύσταση του Εθνικού Μηχανισμού, είναι γεγονός ότι η συνολική κοινωνική πολιτική, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τον κατακερματισμό και τις επικαλύψεις των αρμοδιοτήτων, την έλλειψη συντονισμού και διαφάνειας και την απουσία αποτελεσματικής εποπτείας των εκατοντάδων φορέων, που προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, ιδίως εκείνων του ιδιωτικού δικαίου. Αυτή η κατάσταση, ασύμβατη στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, ευνοεί τις πελατειακές σχέσεις, την προνομοιακή μεταχείριση και τη διαφθορά και ισχύει έως σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο Εθνικός Μηχανισμός, που αποτέλεσε αντικείμενο διαβουλεύσεων από το 2012, αναφέρεται ρητά ως «Μηχανισμός για την αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης» στις διατάξεις του άρθρου 18 της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 (Α' 98).

Στο σχέδιο δράσης του Εθνικού Μηχανισμού διακρίνονται με σαφήνεια τα τρία επίπεδα της λειτουργίας του (κυβερνητικό, περιφερειακό και δημοτικό), ορίζονται οι αρμοδιότητες των οργάνων του, η επικοινωνία μεταξύ τους και τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους.

Ειδικότερα, ο Εθνικός Μηχανισμός, με το ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα που τον διατρέχει, θα επιτρέπει σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στα τρία επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης να έχουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες, που χρειάζονται, με απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων. Τα σημεία επαφής των συναρμόδιων Υπουργείων, ήτοι των 10 Υπουργείων, που εμπλέκονται με διάφορους τρόπους στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, με τον κεντρικό πυρήνα του Εθνικού Μηχανισμού θα μεριμνούν, ώστε επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και τριβές να επισημαίνονται και να αίρονται.

Τα όργανα του Εθνικού Μηχανισμού στα διαφορετικά του επίπεδα (π.χ. ο Κεντρικός Πυρήνας, που συγκροτείται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας και τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης στις 13 Περιφέρειες, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων και τα Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους) θα μπορούν, με βάση τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, να προσφέρουν, μέσω μίας αμφίδρομης διαδικασίας,την καθημερινή ενημέρωση των πολιτών σε όλη την επικράτεια καιτην υποστήριξη, που χρειάζεται κάθε υπηρεσία για το έργο της,καθώς και να συμπυκνώνουν τα συμπεράσματά τους σε προτάσεις για τη διαμόρφωση της κοινωνικής προστασίας με διαφάνεια και πλήρη γνώση της υφιστάμενης πολιτικής κατάστασης, για την αποφυγή φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διάχυση κοινωνικών καινοτομιών και βέλτιστων πρακτικών.

Η αναμόρφωση και ενεργοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας,ως εθνικού οργάνου διαβούλευσης, καθώς και των περιφερειακών και δημοτικών επιτροπών διαβούλευσης, θα συμβάλουν, ώστε η κοινωνική πολιτική, οι στόχοι και τα αποτελέσματά της να γίνουν αντικείμενο ευρείας δημόσιας συζήτησης όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων. Θα ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός διάλογος για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική συνοχή.

Με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού το ελληνικό κράτος θα αποκτήσει ένα ισχυρό εργαλείο για την εξασφάλιση της ενημέρωσης, της διαφάνειας, της αμεσότητας, της αντικειμενικότητας, του σχεδιασμού και της χρηστής διαχείρισης και κατανομής των πόρων στον τομέα της κοινωνικής προστασίας. Κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό θα εποπτεύονται και θα ελέγχονται οι πράξεις της Διοίκησης, καθώς και άλλων φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, που εμπλέκονται στην πολιτική κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, ενώ, παράλληλα, θα αξιοποιούνται η εμπειρία και η τεχνογνωσία τόσο του δημοσίου τομέα όσο και των ιδιωτικών φορέων στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Οι πολίτες θα μπορούν με αξιοπρέπεια να θέτουν τα αιτήματά τους και να έχουν άμεση ανταπόκριση, χωρίς να εξαναγκάζονται να αναζητούν ενδιάμεσους μη κρατικούς φορείς, προκειμένου να τους παρέχονται οι υπηρεσίες και τα ωφελήματα, που δικαιούνται.

Οι προτεινόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Β' επιδιώκουν να θέσουν ένα γενικό αλλά ορισμένο πλαίσιο επί ζητημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προνοιακών υπηρεσιών.Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η προάσπιση του κοινωνικού δημοσίου συμφέροντος, η διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας του πληθυσμού, η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης του πολίτη στις προνοιακές υπηρεσίες, η εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, καθώς και ο συντονισμός των δράσεων φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.

Β. Επί των άρθρων:

Άρθρο 1
Ορισμοί


Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του Εθνικού Μηχανισμού για το σχεδιασμό, την ενημέρωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση εφαρμοζόμενων πολιτικών συναφών με την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επιπλέον, διασαφηνίζεται ο όρος του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (εφεξής ΕΓΠΣ), ήτοι ενός πληροφοριακού συστήματος με τρία (3) μητρώα (ωφελούμενων, ιδρυμάτων και προγραμμάτων), άρρηκτα συνδεδεμένου με την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού, που θα λειτουργείστις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής


Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασαφηνίζεται ο τομέας δράσης και παρέμβασης του Εθνικού Μηχανισμού. Οι πολιτικές της κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας αποτελούν τη μέγιστη προτεραιότητα.

Άρθρο 3
Επιχειρησιακοί στόχοι


Στην παρούσα διάταξη διαλαμβάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός δημοσίου συμφέροντος της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού για ζητήματα κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Άρθρο 4
Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μηχανισμού και Φορείς Λειτουργίας


Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποτυπώνεται ο οργανικός σχηματισμός του Εθνικού Μηχανισμού σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο.

Άρθρο 5
Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής


Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (εφεξής ΚΥΣΚΟΙΠ) αποτελεί, βάσει της φύσεως των αρμοδιοτήτων του, το συλλογικό κυβερνητικό όργανο, το οποίο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις επί θεμάτων, που αφορούν στον Εθνικό Μηχανισμό.

Άρθρο 6
Κεντρικός Πυρήνας Εθνικού Μηχανισμού


Ο κεντρικός πυρήνας του Εθνικού Μηχανισμού συγκροτείται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για το σκοπό αυτό, συνιστώνται η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Άρθρο 7
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής


Συνιστάται Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής με τρεις (3) οργανικές μονάδες, οι οποίες είναι καθ' ύλην αρμόδιες για την εκπόνηση συναφών με την κοινωνική ένταξη μελετών, τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, το σχεδιασμό πολιτικών και προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, την εποπτεία δράσεων κοινωνικής προστασίας και την αξιολόγηση τους. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου των νέων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

Άρθρο 8
Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας


Συνιστάται Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας με τρεις (3) οργανικές μονάδες, οι οποίες είναι καθ' ύλην αρμόδιες για την προώθηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων σε τρεις πυλώνες πολιτικής για τη φτώχεια και την ακραία φτώχεια, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τη διασύνδεσή του με υπηρεσίες, καθώς και τη σύνδεση των ωφελούμενων με την αγορά εργασίας. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και του ρόλου των νέων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Άρθρο 9
Συναρμόδια Υπουργεία και Σημεία Επαφής


Με την παρούσα ρύθμιση προσδιορίζεται ο ρόλος των Σημείων Επαφής των συναρμόδιων με πολιτικές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Υπουργείων.

Η πολιτική Κοινωνικής Ένταξης ασκείται από δέκα ακόμα Υπουργεία:
1. το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,το οποίο είναι αρμόδιο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών ισότητας των φύλων, καθώς και για την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και προσφύγων,
2. το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του ΕΣΠΑ και για προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού,
3. το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αναπτύσσει προγράμματα διευκόλυνσης της πρόσβασης των παιδιών ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην εκπαίδευση, καθώς και ενηλίκων σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας,
4. το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,που είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των αναγκαίων δράσεων και πρωτοβουλιών για την προάσπιση και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
5. το Υπουργείο Υγείας, στο πεδίο της διατήρησης και προαγωγής της υγείας των πολιτών, τόσο των ασφαλισμένων σε φορείς Υγείας όσο και των ανασφάλιστων,
6. το Υπουργείο Πολιτισμού, που μεριμνά για την πρόσβαση ευάλωτων ομάδων σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς Χώρους κ.λπ.
7. το Υπουργείο Οικονομικών, που χρηματοδοτεί ή επιχορηγεί δράσεις κοινωνικής προστασίας οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα,
8. το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,που εφαρμόζει προγράμματα, όπως το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και το «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης»,
9. το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που είναι αρμόδιο για την δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση των φοιτητών και των πολυτέκνων στο συγκοινωνιακό δίκτυο και
10. το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εφαρμόζει πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους και προωθεί την κατανάλωση οπωροκηπευτικών στα σχολεία.

Άρθρο 10
Εποπτευόμενοι φορείς Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η ανάδειξη της συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των αρμόδιων υπηρεσιών του Εθνικού Μηχανισμού, που δύνανται να παρέχουν το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, φορείς, που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 11
Θεσμικά όργανα του ΕΣΠΑ


Με την παρούσα ρύθμιση κατοχυρώνεται ο κοινωνικός ρόλος θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών, που δρουν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία σε συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας.

Άρθρο 12
Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας


Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκονται η ανασύνθεση της Εθνικής Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, ως γνωμοδοτικού οργάνου, και η εξειδίκευση των στόχων της στο πλαίσιο καταγραφής και αξιολόγησης πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής. Ενισχύεται ο κοινωνικός διάλογος και ενεργοποιούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι σε θέματα κοινωνικής προστασίας φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί.

Άρθρο 13
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας


Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διασαφήνιση του έργου και των δράσεων της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας της κάθε Περιφέρειας στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού για τη χάραξη και εφαρμογή προνοιακών πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης σε περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 14
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης


Με την παρούσα ρύθμιση προτείνεται η σύσταση και λειτουργία δεκατριών (13) Περιφερειακών Παρατηρητηρίων, ένα στην έδρα κάθε Περιφέρειας, με βασική αποστολή την εποπτεία και το συντονισμό των στόχων της ΕΣΚΕ, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Στρατηγικών Κοινωνικής Ένταξης, καθώς και την αποτύπωση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα του Εθνικού Μηχανισμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 15
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου


Η προτεινόμενη ρύθμιση διασαφηνίζει τις αρμοδιότητες και δράσεις των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού για την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο.

Άρθρο 16
Κέντρα Κοινότητας


Με την ενσωμάτωση των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Τα Κέντρα Κοινότητας ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Άρθρο 17
Περιφερειακή και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης


Ως γνωμοδοτικά όργανα, η Περιφερειακή και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση του κοινωνικού διαλόγου σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποτυπώνεται η δράση τους στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Άρθρο 18
Εργαλεία αξιολόγησης Εθνικού Μηχανισμού: μεθοδολογία και σύστημα δεικτών


Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται ενδεικτική μεθοδολογία αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτικών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ένταξης. Επιπλέον, κατοχυρώνεται «Σύστημα Κοινών Δεικτών», ως απαραίτητο εργαλείο για την παρακολούθηση, το συντονισμό και την εκτίμηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη.

Άρθρο 19
Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα


Με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η θεσμική κατοχύρωση του ψηφιακού πυλώνα του Εθνικού Μηχανισμού, ήτοι του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (ΕΓΠΣ) και τριών ενιαίων μητρώων ωφελούμενων κοινωνικών επιδομάτων, φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ως αναπόσπαστο εργαλείο του Εθνικού Μηχανισμού, το ΕΓΠΣ αναπτύσσεται και λειτουργεί σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις


Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ομαλή μετάβαση και άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων από τις νέα Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Άρθρο 21
Πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη»


Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η θεσμική κατοχύρωση του πληροφοριακού σύστηματος «e-pronoia για τον πολίτη», που συστήνεται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Με την υπ' αριθμ. Π2α/Γ.Π.:οικ 59597 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1528/27.6.2011) ανατέθηκε, κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης (άρθρο 6 παρ. 2Α του Ν. 3106/2003, Α'30), στο ΕΚΚΑ η αρμοδιότητα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων των φορέων κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας, καθώς και των ωφελούμενων από τους φορείς αυτούς, με στόχο την ηλεκτρονική ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών, την ηλεκτρονική διασύνδεση των φορέων και των εφαρμοζόμενων δράσεων και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Επιδιωκόμενος σκοπός της παρούσας ρύθμισης είναι η νόμιμη και αποτελεσματική υλοποίηση της ως άνω ανατεθείσας αρμοδιότητας, μέσω της σύστασης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος.

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος


Προβλέπεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

Άρθρο 1
Ορισμοί


1. Ως«Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» (εφεξής Εθνικός Μηχανισμός), ορίζεται ο ενιαίος οργανικός σχηματισμός για το σχεδιασμό, την ενημέρωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση καιτην αξιολόγηση οριζόντιων συνεκτικών πολυτομεακών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τα συναρμόδια Υπουργεία, χωρίς, ωστόσο, να αναιρείται η αυτονομία τους ως προς την υλοποίηση, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των ως άνω πολιτικών.

2. Ως «Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα» (εφεξής ΕΓΠΣ) νοείται το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται τα δεδομένα, οι αναφορές και τα στατιστικά στοιχεία, που αφορούν σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής. Η παρακολούθηση των κοινωνικών πολιτικών, των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (εφεξής ΕΣΚΕ) και της αποτελεσματικότητας των συναφών παρεμβάσεων διενεργείται σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο με τη σύσταση και λειτουργία του ΕΓΠΣ, ως αναπόσπαστου τμήματος του Εθνικού Μηχανισμού.

Άρθρο 2
Σκοπός σύστασης


Ο Εθνικός Μηχανισμός:
α. συντονίζει τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής,
β. παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους,
γ. προσδιορίζει τις προτεραιότητες της κοινωνικής αλληλεγγύης με βάση τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες,
δ.συμβάλλει στην ενίσχυση της πληροφόρησης, διαφάνειας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας,
ε. τεκμηριώνει και εξειδικεύει πολιτικές και δράσεις, με γνώμονα τα σωρευτικά χαρακτηριστικά των ατόμων, που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας,ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και
στ. σχεδιάζει, εποπτεύει και αξιολογεί το θεσμικό πλαίσιο της πλήρους εθνικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Άρθρο 3
Επιχειρησιακοί στόχοι


Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Εθνικού Μηχανισμού είναι οι κάτωθι:
α. Η θεμιτή, νόμιμη και πρόσφορη διαχείριση, διάδοση και κάθε άλλης μορφής
διάθεση της πληροφορίας από το κυβερνητικό έως το αυτοδιοικητικό επίπεδο και αντίστροφα, μέσω του ΕΓΠΣ,για τη χάραξη οριζόντιων πολιτικών και τη λήψη αναγκαίων μέτρων.
β. Η χάραξη τοπικών και περιφερειακών πολιτικών, στη βάση των αρχών και των προτεραιοτήτων της ΕΣΚΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, τις οριζόντιες εθνικές πολιτικές, τις παραλείψεις και τα κενά,όπου διαπιστώνονται.
γ. Η εκπόνηση στοχευμένων ρυθμίσεων για την κοινωνική ένταξη και συνοχή.
δ. Η εξομάλυνση συντονιστικών και επικοινωνιακών δυσχερειών μεταξύ φορέων κοινωνικής πολιτικής σε όλα τα πεδία της δημόσιας πολιτικής (π.χ. απασχόληση, κοινωνική φροντίδα, εκπαίδευση, κατάρτιση), σύγχυσης ή επικάλυψης αρμοδιοτήτων και ασυμβατότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
ε. Η αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της ΕΣΚΕ και η διάχυση των αποτελεσμάτων της.
στ. Η χρηστή δημοσιονομική διάθεση και διαχείριση των συναφών με την κοινωνική πολιτική, εθνικών και κοινοτικών, πόρων.
ζ.Η δίκαιη χωρική κατανομή κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
η. Η κατοχύρωση διακριτών ρόλων και δράσεων των θεσμικών φορέων, που σχεδιάζουν και υλοποιούν την πολιτική της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
θ. Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ένταξης και συνοχής.

Άρθρο 4
Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μηχανισμού και Φορείς Λειτουργίας


1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται και λειτουργεί σε δύο επίπεδα, κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό.

2. Οι φορείς λειτουργίας σε κυβερνητικό επίπεδο είναι οι εξής:
α. η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β. φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήτοι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
γ. τα συναρμόδια για θέματα κοινωνικής προστασίας Υπουργεία με τα αντίστοιχα Σημεία Επαφής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου,
δ. τα θεσμικά όργανα, που δρουν στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (εφεξής ΕΣΠΑ) και στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ήτοι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (εφεξής ΕΥΣΕΚΤ), Επιτελικές Δομές, Επιτροπές Παρακολούθησης και Διαχειριστικές Αρχές του Ν. 4314/2014 (Α' 265), και
ε. η Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου,

3. Οι φορείς λειτουργίας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο είναι οι εξής:
α.οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών,
β.τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης,
γ.οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων,
δ.τα Κέντρα Κοινότητας,
ε. η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 178 του Ν. 3852/2010, Α' 87) και
στ. η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, Α' 87).

Άρθρο 5
Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής


1. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (εφεξής ΚΥΣΚΟΙΠ), βάσει της φύσεως των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του (38/2.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, Α' 137), και στο πλαίσιο του ρόλου του, ως συλλογικού κυβερνητικού οργάνου,λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για όλα τα θέματα, που αφορούν στη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, κατόπιν εισήγησης του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξαιρούνται τα θέματα, που παραπέμπονται από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό ή στο Κυβερνητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 63/2005 (Α' 98) και του άρθρου 2 της 2/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 24).

2. Για τις ανάγκες του Εθνικού Μηχανισμού στις συνεδριάσεις του ΚΥΣΚΟΙΠ μετέχουν, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρό του, οι συναρμόδιοι για θέματα κοινωνικής ένταξης Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί κ.α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 της 38/2.11.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6
Κεντρικός Πυρήνας Εθνικού Μηχανισμού


1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 36 του ΠΔ 113/2014 (Α' 180) προστίθενται οι περίπτωσεις δ' και ε', ως εξής:
«δ) Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
ε) Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας».

2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του παρόντος νόμου, αντιστοίχως, αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα του Εθνικού Μηχανισμού.

Άρθρο 7
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής


1. Μετά το άρθρο 39 του ΠΔ 113/2014 (Α' 180), προστίθεται άρθρο 39Α, ως
ακολούθως:
«Άρθρο 39Α
Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής είναι ο συντονισμός και η αξιολόγηση των πολιτικών για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική συνοχή και γενικότερα όλων των πολιτικών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.
β. Τμήμα Παρακολούθησης.
γ.Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Αξιολόγησης:
αα. Η επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων μέτρων και πολιτικών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
αβ. Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών κατά τη διαδικασία κατάρτισης και εναρμόνισης των περιφερειακών στρατηγικών,βάσει των αρχών της ΕΣΚΕ (έλεγχος συμβατότητας).
αγ. Η προώθηση της οριζόντιας και κάθετης δικτύωσης φορέων, που σχετίζονται άμεσα με την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής ένταξης, και η διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, ομάδων διαβούλευσης, ημερίδων ανταλλαγής καλών πρακτικών, εκστρατειών ευαισθητοποίησης μεγάλης εμβέλειας, κ.λπ.
αδ. Ο προσδιορισμός και σχεδιασμός του εύρους των στοιχείων και πληροφοριών, που κρίνονται απαραίτητα για την παρακολούθηση των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισμού και την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής.
αε. Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και η εισήγηση λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υλοποιούμενων παρεμβάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
αστ. Η συμμετοχή σε διεθνή φόρα, συνέδρια και συναντήσεις, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής.
αζ. Ο σχεδιασμός και η εισήγηση συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών κοινωνικής ένταξης (διαδικασίες, κανονισμός μέτρησης και αξιολόγησης, δείκτες κλπ.).
αη. Η διαμόρφωση των κατάλληλων δεικτών αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων της ΕΣΚΕ, καθώς και δεικτών αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων.
αθ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του ΕΣΠΑ και τους φορείς υλοποίησης πολιτικών και μέτρων κοινωνικής ένταξης για την ενσωμάτωση των δεικτών στις διαδικασίες μέτρησης.
αι. Η συλλογή στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιμέρους πολιτικών κοινωνικής ένταξης και στην επίτευξη των σχετικών στόχων τους, η παρακολούθηση της εξέλιξής τους, η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση ενημερωτικών αναφορών.
αια. Ο εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής ρυθμίσεων ή διαφορετικών πολιτικών ένταξης.
αιβ. Η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης:
βα. Η συνεργασία με ομάδες εργασίας συναρμόδιων Υπουργείων για την ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.
ββ.Η παροχή τεχνογνωσίας στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής περιφερειακών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης.
βγ.Η συμβολή στο συντονισμό της εφαρμογής των κοινωνικών πολιτικών, μεριμνώντας για την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και σύγχυσης αρμοδιοτήτων.
βδ.Η συνεργασία με εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΕΣΚΕ και η οργάνωση συναντήσεων εργασίας, επιτόπιων επισκέψεων, διαβουλεύσεων, κ.λπ., με σκοπό των προώθηση θεμάτων, που άπτονται της εφαρμογής της ΕΣΚΕ.
βε.Η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου - διαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.
βστ. Η διενέργεια, όποτε κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιων ερευνών και επισκέψεων στο πεδίο, για την παρακολούθηση της υλοποίησης επιμέρους παρεμβάσεων και την εκτίμηση των επιπτώσεών τους προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των δεικτών κοινωνικής ένταξης.
βζ. Η συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, που είναι υπεύθυνοι για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστήματος με στοιχεία, προκειμένου να προσδιοριστούν, από κάθε οργανισμό, τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστήματος με στοιχεία.
βη.Η παρακολούθηση της πορείας τροφοδότησης του πληροφοριακού συστήματος με στοιχεία και η μέριμνα για την πιστή τήρηση του πλαισίου συγκέντρωσής τους από όλους τους συναρμόδιους φορείς.
βθ.Η επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στα παραγόμενα αποτελέσματα, στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιμέρους παρεμβάσεων και στην επίτευξη των σχετικών, ειδικών και γενικών, στόχων της ΕΣΚΕ και η έκδοση σχετικών ενημερωτικών αναφορών.
βι.Η παρακολούθηση της εξέλιξης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της κοινωνικής πολιτικής, ο εντοπισμός των αποκλίσεων από τους εθνικούς στόχους, των καθυστερήσεων και των εμποδίων στην εξέλιξη κάθε προτεραιότητας της Στρατηγικής, καθώς και η πρόταση των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.
βια.Η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου και αναφορών προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων: γα. Η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, που άπτονται όλων των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισμού και της υλικής αποστέρησης (εισόδημα - φτώχεια, απασχόληση- ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον, κλπ.).
γβ. Η συλλογήκαι επεξεργασία στοιχείων, που άπτονται της εφαρμογής των πολιτικών κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ, των αποτελεσμάτων και επιπτώσεών τους.
γγ. Η υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, μέσω της διαχείρισης και επεξεργασίας του συνόλου των δεδομένων.
γδ. Η συγκέντρωση και τεκμηρίωση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και πληροφόρησης για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης (π.χ. θεματικές μελέτες, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συναφές με ζητήματα ευάλωτων ομάδων, κ.λπ.).
γε. Η εισήγηση θεσμικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, που συμβάλλουν στην εφαρμογή της ΕΣΚΕ.
γστ. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα, για τη διενέργεια ερευνών ή μελετών για τη διάγνωση αναγκών και την ιεράρχηση πολιτικών και μέτρων, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΚΕ.
γζ. Ο σχεδιασμός των απαιτήσεων, προδιαγραφών και λειτουργιών του ενιαίου γεωπληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και των διαφόρων μητρώων και βάσεων δεδομένων. γη. Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προσδιοριστεί η μορφή και ο τρόπος εισαγωγής πληροφοριών, αναφορών και δεδομένων στο ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα.
γθ. Η μέριμνα για την ανάπτυξη του ενιαίου γεωπληροφοριακού συστήματος, των μητρώων και βάσεων δεδομένων και τη διασύνδεσή του με άλλα συστήματα και ψηφιακές δομές.
γι. Η μέριμνα για την ανάπτυξη, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, ανανέωση και αναβάθμιση των εγκατεστημένων εφαρμογών (λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, κ.λπ.) και των υποδομών, που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων.
για. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επικοινωνιών και των απαιτούμενων υποδομών για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και τη διασύνδεση με άλλους φορείς.
γιβ. Η εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων.
γιγ. Η υποβολή προτάσεων για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Μηχανισμού σε εξοπλισμό πληροφορικής (π.χ. λογισμικό) και επικοινωνιών.
γιδ. Η συνεργασία με υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή συναρμόδιων Υπουργείων, κρατικούς οργανισμούς, αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών ή Δήμων και των υπηρεσιών τους, δομές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων, επιτελικές δομές ΕΣΠΑ, επιτροπές παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών».

2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας συγκεντρώνει τις εκθέσεις και τις εισηγήσεις των τμημάτων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και, βάσει αυτών, διαμορφώνει προτάσεις προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση,μέσω του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης,στο ΚΥΣΚΟΙΠ σχέδιο ετήσιας έκθεσης για την πορεία εφαρμογής της ΕΣΚΕ, καθώς και για τα αποτελέσματα και την κατάσταση της κοινωνικής συνοχής στην Επικράτεια. Κατόπιν έγκρισης του από το ΚΥΣΚΟΙΠ, το σχέδιο του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί την ετήσια έκθεση της Κυβέρνησης και διαβιβάζεται στη Βουλή των Ελλήνων.

3. Συνιστώνται δεκαεννέα(19)οργανικές θέσεις τακτικού (μόνιμου ήμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.

4. Οι οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης:
Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Στατιστικής ή Μαθηματικών ή εφαρμοσμένων Μαθητικών ή συναφούς κατεύθυνσης της κατηγορίας ΠΕ, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Οικονομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών και δύο (2) θέσειςκατηγορίας ΠΕ Νομικών Επιστημών. Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
β. Τμήμα Παρακολούθησης:
Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Οικονομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Δημόσιας Διοίκησης ή Νομικών Επιστημών και μία (1) θέση, κατηγορίας ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος. γ.Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων:
Μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Στατιστικής ή Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή συναφούς κατεύθυνσης της κατηγορίας ΠΕ, τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή συναφούς κατεύθυνσης της κατηγορίας ΠΕ και τρεις (3) θέσεις, για τις οποίες απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής, της κατηγορίας ΠΕ.Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.

5. Οι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, όπως προβλέπονται στο παρόν άρθρο, στελεχώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Α'28), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα προσόντα διορισμού στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται από το ΠΔ 50/2001 (Α' 39)και από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα. Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

6. Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής δύναται να στελεχώνονται με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα περί αποσπάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστημα, εφόσον η σχετική υπηρεσιακή ανάγκη αιτιολογείται επαρκώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος.

7. Το τακτικό προσωπικό των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, υπάγεται ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων υπαλλήλων.

8. Οι πράξεις απόσπασης της παρ. 6 του παρόντος άρθρου διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

9. Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ζητήματα αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων καθορίζονται, βάσει του Ν. 4354/2015 (Α' 176).

10. Οι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης του παρόντος άρθρου δύναται να στελεχώνονται και με μετάταξη υπαλλήλων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η κατανομή των υπαλλήλων στις θέσεις του Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Τμήμα των Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 8
Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας


1.Προστίθεται άρθρο 39Β στο ΠΔ 113/2014 (Α' 180), ως ακολούθως:
«Άρθρο 39Β
Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας είναι οι κάτωθι:
α. η προώθηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων σε τρεις πυλώνες πολιτικής για τη φτώχεια και την ακραία φτώχεια, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τη διασύνδεσή του με υπηρεσίες, καθώς και την προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας,
β. ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής των προγραμμάτων, που προσφέρουν κοινωνική προστασία για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και για άτομα ή ομάδες ατόμων, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας,
γ. η δημοσιότητα και ενημέρωση των πολιτών στο χώρο της κοινωνικής προστασίας, καθώς και
δ. η λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων.
2. Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Θεσμικής Υποστήριξης.
β. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης.
γ. Τμήμα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης.
3. α. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Θεσμικής Υποστήριξης:
αα. Ο σχεδιασμός των όρων και των προϋποθέσεων της πλήρους εθνικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (εφεξής ΚΕΑ).
αβ. Ο συντονισμός όλων των προβλεπόμενων σταδίων του ανωτέρω προγράμματος.
αγ. Η εισήγηση θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου του ΚΕΑ.
αδ. Η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών προς τους κατά περίπτωση εμπλεκόμενους φορείς.
αε. Η εισήγηση και αξιολόγηση μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.
αστ. Η πρόσβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μηχανισμού και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που άπτονται του ΚΕΑ. αζ. Η σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων στο πλαίσιο ανάθεσης τεχνικής συνδρομής.
αη. Η αξιολόγηση του ΚΕΑ και η ενσωμάτωση των ευρημάτων στον επανασχεδιασμό του.
β. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης:
βα. Η ανάπτυξη στρατηγικής δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού.
ββ. Η υποστήριξη της διαδικασίας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΚΕΑ.
βγ. Η παροχή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (π.χ. οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ΚΕΠ, κ.λπ.) πληροφοριών συναφών με την εθνική εφαρμογή του ΚΕΑ.
βδ. Η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών συναφών με την εθνική εφαρμογή του ΚΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των λοιπών Τμημάτων της παρούσας Διεύθυνσης.
γ. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης και Διασύνδεσης:
γα. Η σύνταξη αναφορών παρακολούθησης του ΚΕΑ και η υποβολή τους στον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης.
γβ. Η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης του ΚΕΑ, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της παρούσας Διεύθυνσης.
γγ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, για το σχεδιασμό στοχευμένων προγραμμάτων και την προώθηση των ωφελούμενων του ΚΕΑ σε δράσεις ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.
γδ. Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης.
γε. Η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες τοπικών φορέων (π.χ. Δήμοι), με επιδιωκόμενο σκοπό τη διασύνδεση των ωφελούμενων με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά».

2. Συνιστώνται είκοσι (20) οργανικές θέσεις τακτικού (μόνιμου ήμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού των τριών Τμημάτων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,μία εκ των οποίων αποτελεί θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης.Στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.

3. Οι οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Θεσμικής Υποστήριξης:
Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Νομικών Επιστημών και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κοινωνικής Εργασίας.Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
β. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης:
Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Οικονομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Οικονομικών Επιστημών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
γ. Τμήμα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης:
Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή συναφούς κατεύθυνσης της κατηγορίας ΠΕ και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Κοινωνικής Εργασίας.Μία εκ των ως άνω θέσεων συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.

4. Οι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, όπως προβλέπονται στο παρόν άρθρο, στελεχώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Α'28), όπως εκάστοτε ισχύουν. Τα προσόντα διορισμού στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται από το ΠΔ 50/2001 (Α' 39) και από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα. Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5. Τα Τμήματα της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας δύναται να στελεχώνονται με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα περί αποσπάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστημα, εφόσον η σχετική υπηρεσιακή ανάγκη αιτιολογείται επαρκώς. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπώμενων υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Ο χρόνος υπηρεσίας των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος.

6. Το τακτικό προσωπικό των Τμημάτων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, υπάγεται ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων υπαλλήλων.

7. Οι πράξεις απόσπασης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

8. Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ζητήματα αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων ρυθμίζονται, βάσει του Ν. 4354/2015 (Α' 176).

9. Οι οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης του παρόντος άρθρου δύναται να στελεχώνονται και με μετάταξη υπαλλήλων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η κατανομή των υπαλλήλων στις θέσεις του Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Τμήμα των της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα λεπτομερειακού ή τεχνικού χαρακτήρα για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9
Συναρμόδια Υπουργεία και Σημεία Επαφής


1. Η πολιτική Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ένταξης ασκείται από κοινού με τα εξής Υπουργεία:
α.Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
β.Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
γ.Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δ.Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ε.Υγείας,
στ.Πολιτισμού και Αθλητισμού,
ζ.Οικονομικών,
η.Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
θ.Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
ι.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Ως Σημείο Επαφής του κάθε συναρμόδιου Υπουργείου με τον Εθνικό Μηχανισμό ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) με εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας του Υπουργείου, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Ως εμπειρία νοείται η άσκηση έργου, που σχετίζεται με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η θητεία των μελών του Σημείου Επαφής κάθε συναρμόδιου Υπουργείου είναι διετής. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου ορίζονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

3. Αρμοδιότητες των υπαλλήλων - Σημείων Επαφής των συναρμόδιων Υπουργείων με τον Εθνικό Μηχανισμό:
α. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μέτρων και παρεμβάσεων του τομέα αρμοδιότητάς τους στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ.
β. Η υποστήριξη των οικείων Υπουργείων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών.
γ. Η συνεργασία με τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό και ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών ανά τομέα.
δ. Ο συντονισμός της παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής και του τρόπου υλοποίησης των κοινωνικών πολιτικών του Υπουργείου, του οποίου αποτελούν Σημείο Επαφής.
ε. Η τροφοδότηση του Εθνικού Μηχανισμού με συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές, που άπτονται της ΕΣΚΕ.
στ. Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων - αναφορών προόδου και η διαβίβαση αυτών, κατόπιν έγκρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 10
Εποπτευόμενοι φορείς Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


1. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΕΚΚΑ) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο.
β. Σχεδιασμός και εξειδίκευση τρόπων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας.
γ. Σύνταξη και υποβολή έκθεσης το πρώτο δίμηνο κάθε έτους προς τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις οποίες αναφέρονται η πρόοδος των στόχων, προβλήματα και διορθωτικές προτάσεις και παρεμβάσεις, βάσει στοιχείων, που αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη», όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του παρόντος νόμου.

2. Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (εφεξής ΕΙΕΑΔ):
α. Παρέχει επιστημονική τεκμηρίωση προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συναφή με πολιτικές, που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.
β. Παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων των δράσεων του Εθνικού Μηχανισμού.
γ. Συντάσσει και υποβάλλει έκθεση το πρώτο δίμηνο κάθε έτους προς τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία αναφέρονται η πρόοδος των στόχων, προβλήματα και διορθωτικές προτάσεις και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΕΣΚΕ και προγραμμάτων φτώχειας (πχ. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους, Στάγαση και Επανένταξη, κ.λπ.).

3. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (εφεξής ΟΑΕΔ):
α. Υποβάλλει κάθε έτος στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας εισηγητική έκθεση για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη μέτρων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης.
β. Συντάσσει και υποβάλλει ετησίως ενημερωτικό σημείωμα απολογισμού του προηγούμενου έτους σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
γ. Τροφοδοτεί το ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού με συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές, που άπτονται του Μητρώου Ανέργων.

Άρθρο 11
Θεσμικά όργανα του ΕΣΠΑ


Τα θεσμικά όργανα, που δρουν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως η ΕΥΣΕΚΤ, Επιτροπές Παρακολούθησης, Διαχειριστικές Αρχές και Επιτελικές Δομές,έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α.Συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εξειδίκευση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και στην εξασφάλιση της κατάλληλης χρηματοδότησης για την υλοποίησή τους.
β. Διαβιβάζουν δεδομένα, αναφορές και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικού χαρακτήρα, που άπτονται κοινωνικών προγραμμάτων, στο ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού.
γ.Εφοδιάζουν το σύστημα δεικτών του Εθνικού Μηχανισμού με τους δικούς τους δείκτες για την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, την εποπτεία, σε περιοδική βάση, της προόδου, που σημειώνεται στην υλοποίηση των ειδικών στόχων των επιμέρους δράσεων, και την αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων.

Άρθρο 12
Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας


1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3144/2003 (Α' 111), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 παρ. 5 εδ. α' του Ν. 4144/2013 (Α' 88), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (εφεξής ΕΕΚΠ). Η ΕΕΚΠ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από: τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα ανεργίας, το Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας, το Συνήγορο του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (εφεξής ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (εφεξής ΕΝΠΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (εφεξής ΕΣΑμεΑ), έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (εφεξής ΓΣΕΕ), έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (εφεξής ΣΕΒ), έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (εφεξής ΓΣΕΒΕΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (εφεξής ΕΣΕΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (εφεξής ΣΚΛΕ).
Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας, τον Πρόεδρο της ΕΕΚΠ αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία των μελών της ΕΕΚΠ ορίζεται τριετής.
Κατά τη συνεδρίαση της ΕΕΚΠ τηρούνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη της.
Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της ΕΕΚΠ ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
Η ΕΕΚΠ συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της».

2. Το εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3144/2003 (Α' 111) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Στην ΕΕΚΠ καλούνται και μετέχουν ως μέλη, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, Γενικοί Γραμματείς άλλων Υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και γενικότερα νομικές οντότητες, που επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3144/2003 (Α' 111) αντικαθίσταται, ως κάτωθι:
«Τα καθήκοντα της ΕΕΚΠ είναι τα εξής:
α. Η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
β. Η προετοιμασία των προτάσεων πολιτικής, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και η αξιολόγηση δράσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού.
γ. Η διαβούλευση επί των εκθέσεων των περιφερειακών και δημοτικών επιτροπών διαβούλευσης ως προς τις πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας.
δ. Η διοργάνωση, ανά διετία, εκδήλωσης υπό τον τίτλο «Ημέρα Διαλόγου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».
ε. Η γνωμοδότηση επί της εξέλιξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη.
στ. Η υποβολή των Πρακτικών των συνεδριάσεων της ΕΕΚΠ στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Άρθρο 13
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας


1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της κάθε Περιφέρειας είναι αρμόδια για:
α. τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου - διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο με κοινωνικούς εταίρους και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με ρυθμίσεις και πολιτικές κοινωνικής ένταξης και συνοχής,
β. την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεμβάσεων, προτάσεων και επιμέρους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων και των αρμόδιων με θέματα κοινωνικής πολιτικής υπηρεσιών τους,
γ.τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη μέτρων και τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών και την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση,
δ. τη σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (εφεξής ΠΕΣΚΕ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας,
ε.το συντονισμό των Δήμων εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και τη μέριμνα για την εφαρμογή των οριζόντιων μέτρων πολιτικής και την ανάπτυξη, ad hoc, παρεμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ειδικών τοπικών αναγκών,
στ.την κατάλληλη υποστήριξη και τεχνογνωσία στους Δήμους για την εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης,
ζ. τη δικτύωση όμορων Δήμων με επιδιωκόμενο σκοπό την αντιμετώπιση κοινών αναγκών,
η.την παρακολούθηση σε περιφερειακό επίπεδο των ΠΕΣΚΕ, με έμφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρμογή των επιμέρους δράσεων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήμων,
θ.την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήματα και τις εισηγήσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων, καθώς και την εξέταση της μεταβολής των δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
ι. τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων με εκπροσώπους της οικείας Περιφέρειας, των Δήμων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (εφεξής ΕΥΔ-ΠΕΠ), του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.λπ., σχετικά με την υλοποίηση των επιμέρους παρεμβάσεων,
ια.τη δικτύωση όλων των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεμβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο,
ιβ. την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων στην υλοποίηση,
ιγ. τη διαβίβαση σχετικών στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών προς το ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και
ιδ. τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν έγκρισης από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο,προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Άρθρο 14
Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης


1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (εφεξής Παρατηρητήριο), ως συμπληρωματική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. Επιδιωκόμενοι σκοποί είναι:
α. η αποτελεσματική παρακολούθηση και ο συντονισμός των στόχων, που εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕΣΚΕ,
β. η ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
γ.η διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού και δ. η αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

2. Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, το Παρατηρητήριο προωθεί ενδεικτικώς τις ακόλουθες δράσεις:
α. την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης στην οικεία Περιφέρεια, με στόχο τη μελέτη των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας,
β.την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ, ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας,
γ.την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά κ.λπ., και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, δ.την ανάπτυξη, επέκταση και διαχείριση πληροφοριακού συστήματος, ως διαδικτυακής πύλης καταγραφής της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής, κόστους και ομάδων στόχου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η οργανωτική διάρθρωση και η στελέχωση του Παρατηρητηρίου, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηματοδότησης των ως άνω δομών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για τη λειτουργία των δεκατριών (13) Παρατηρητηρίων. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης του Παρατηρητηρίου από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Άρθρο 15
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου


Ως κοινωνική υπηρεσία, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου:
α. συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες, που άπτονται όλων των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισμού και της υλικής αποστέρησης (εισόδημα- φτώχεια, απασχόληση- ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον, κλπ.), σε επίπεδο Δήμου,
β.υποστηρίζει το έργο των χαρτογραφήσεων, ερευνών και μελετών του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ.διαβουλεύεται με την τοπική κοινωνία και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων για την κοινωνική ένταξη,
δ.λειτουργεί ως σημείο αναφοράς όλων των φορέων υλοποίησης έργων για την κοινωνική ένταξη, που δραστηριοποιούνται στα όρια της διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου, και στο πλαίσιο αυτό συντάσσει χάρτη χωρικών παρεμβάσεων, τον οποίο υποβάλλει στο ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού.
ε.προωθεί τη δικτύωση όλων των φορέων υλοποίησης παρεμβάσεων, καθώς και των κοινωνικών υπηρεσιών, που δρουν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την υλοποίηση ολιστικών παρεμβάσεων, στ.μεριμνά για την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτικών,
ζ.υποβάλλει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες,που άπτονται του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων, του είδους της προνοιακής στήριξης και των κοινωνικών παροχών των ωφελούμενων, προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας και στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισμού.

Άρθρο 16
Κέντρα Κοινότητας


1. Τα Κέντρα Κοινότητας, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4368/2016 (Α' 21) και στην υπ' αριθμ. Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 854/30.3.2016), αποτελούν δομές συμπληρωματικές των κοινωνικών υπηρεσιών των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.

2. Σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού είναι η περαιτέρω υποστήριξη των Δήμων στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περοφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

3. Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας συνεισφέρουν στο έργο των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας των Δήμων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού επιτελώντας:
α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων μέσω πληροφοριακού συστήματος, που εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων,
β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων περί Κέντρων Κοινότητας και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και ταυτόχρονη ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του ΕΓΠΣ του Εθνικού Μηχανισμού.

Άρθρο 17
Περιφερειακή και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης


1. Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο του Εθνικού Μηχανισμού για την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης κάθε Περιφέρειας και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου, με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, ασκούν τα γνωμοδοτικά τους καθήκοντά, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 178 και 76 του Ν. 3852/2010(Α' 87), αντιστοίχως.

2. Κατά τη φάση λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, τα πρακτικά της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεμάτων κοινωνικής πολιτικής, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας.Βάσει αυτών, η Διεύθυνση του προηγούμενου εδαφίου επεξεργάζεται, κατηγοριοποιεί και ιεραρχεί τις επιμέρους κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές απορρέουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, και υποβάλλει με τη μορφή εισηγητικού σημειώματος, κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο προτάσεις για τη λήψη μέτρων κοινωνικής ένταξης.

3. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, τα πρακτικά της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεμάτων κοινωνικής πολιτικής, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του οικείου Δήμου.Βάσει αυτών, η Διεύθυνση του προηγούμενου εδαφίου επεξεργάζεται, κατηγοριοποιείκαι ιεραρχεί τις επιμέρους κοινωνικές ανάγκες, όπως αυτές απορρέουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, και υποβάλλει με τη μορφή εισηγητικού σημειώματος, κατά το πρώτο δίμηνο εκάστου έτους, προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις για τη λήψη μέτρων κοινωνικής ένταξης.

Άρθρο 18
Εργαλεία αξιολόγησης Εθνικού Μηχανισμού: μεθοδολογία και σύστημα δεικτών


1. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαδικασία της αξιολόγησης του Εθνικού Μηχανισμού στο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής, είναι το Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης.

2. Για το σκοπό της αξιολόγησης πολιτικών, προγραμμάτων και παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης και συνοχής, η αρμόδια υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου συνεργάζεται,ενδεικτικά,με: α. οργανικές μονάδες του οικείου Υπουργείου, β. υπηρεσίες συναρμόδιων Υπουργείων, γ. δημόσιους οργανισμούς, δ. αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών ή Δήμων και των υπηρεσιών τους, ε.δομές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, στ.Διαχειριστικές Αρχές Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ζ. Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, η.επιτροπές παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, θ. φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κ.λπ.

3. Με επιδιωκόμενο σκοπό την αποτελεσματική αξιολόγηση και αποδοτική αποτύπωση των επιπτώσεων εφαρμοζόμενων πολιτικών, προγραμμάτων και παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης, το Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής χρησιμοποιεί μεθοδολογικά εργαλεία ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα, όπως:ερωτηματολόγια πριν και μετά, συνεντεύξεις, συγκριτική αξιολόγηση, μελέτες περιπτώσεων σε βάθος, στοχοθετημένες έρευνες,ομάδες ελέγχου κοινωνικών προγραμμάτων και αναφορά δεδομένων, ομάδες εργασίας και διαβούλευσης, χρήση και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα, ανάλυση με αντιπαραδείγματα, κ.λπ.

4. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού καταρτίζεται «Σύστημα Κοινών Δεικτών». Στόχος του είναι η συστηματική παρακολούθηση της προόδου κάθε προτεραιότητας της ΕΣΚΕ και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παρεμβάσεων σε θέματα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Το Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής μεριμνά για τη διαμόρφωση, εξειδίκευση και εφαρμογή του Συστήματος Κοινών Δεικτών. Λαμβάνει υπόψη:α. τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (εφεξής EUROSTAT), β. τους δείκτες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (εφεξής ΕΛΣΤΑΤ),γ. τους δείκτες ανεργίας του ΟΑΕΔ,καθώς και δ. τους εθνικούς στόχους για την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020", όπως καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, δόμηση ενός «κοινωνικού δικτύου ασφαλείας», αύξηση της απασχόλησης και μείωση της σχολικής διαρροής. Η καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία της παρούσας παραγράφου μεριμνά για την κατάρτιση πέντε (5) διακριτών κατηγοριών δεικτών, όπως: δείκτες μέτρησης όλων των διαστάσεων αποκλεισμού (φτώχειας, υλικής στέρησης, στέγασης, πρόσβασης σε βασικά αγαθά, ανεργίας, διακρίσεων), δείκτες εκροών, δείκτες αποτελέσματος, οικονομικούς δείκτες και δείκτες χωρικών παρεμβάσεων ανά φορέα και τομέα δράσης.
Το Σύστημα Κοινών Δεικτών εγκρίνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιου για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 19
Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα


1. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει,αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα (ΕΓΠΣ) στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού. Μέσω του ΕΓΠΣ, συγκεκριμένο και ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του προηγούμενου εδαφίου συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα, πληροφορίες και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως, που άπτονται αποκλειστικά της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών και μέτρων, της εφαρμογής και πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. Στόχος της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η προάσπιση του κοινωνικού δημοσίου συμφέροντος, ο δημόσιος έλεγχος των κοινωνικών και προνοιακών παροχών, η χρηστή, αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των κοινωνικών πόρων και η διασφάλιση της μέγιστης κάλυψης των αναγκών των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.

2. Στο ΕΓΠΣ, το οποίο λειτουργεί στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνιστώνται τα εξής τρία (3) ενιαία μητρώα:
α. Το Εθνικό Μητρώο Ωφελούμενων, στο οποίο καταχωρούνται αποκλειστικά στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, ήτοι ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης,δημογραφικά στοιχεία, είδος και ποσό προνοιακής παροχής.
β. Το Μητρώο Φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής, στο οποίο καταχωρούνται αποκλειστικά στοιχεία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, και ειδικότερα πληροφορίες για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία τους, αναλυτικά στοιχεία εργαζομένων και οικονομικά τους στοιχεία κάθε μορφής (πόροι χρηματοδότησης, ισολογισμός, απολογισμός κλπ.).
γ. Το Μητρώο Κοινωνικών Προγραμμάτων, στο οποίο καταχωρούνται αποκλειστικά δράσεις και πολιτικές προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα και χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

3. α.Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω τηρούμενων στοιχείων ορίζεται η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β.Τα χορηγούμενα ως άνω στοιχεία χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την υποστήριξη και εφαρμογή πολιτικών της πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους.
γ. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ' του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 (Α' 50), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2472/1997.
δ. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων υπηρεσιών.

4. Το ΕΓΠΣ αποτελείται από τρία επιμέρους υποσυστήματα:
α.Το υποσύστημα δεδομένων, στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα και στατιστικά στοιχεία φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Το υποσύστημα δεδομένων περιλαμβάνει την κεντρική βάση συλλογής δεδομένων, ήτοι τα τρία (3) ενιαία μητρώα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και τις απαιτούμενες συνδέσεις με υφιστάμενες ψηφιακές βάσεις δεδομένων και διαδικτυακές υπηρεσίες (Portal).
β.Το γεωπληροφοριακό υποσύστημα, το οποίο αξιοποιεί κάθε πληροφορία, συμβάλλει στην πολυεπίπεδη χωρική επεξεργασία των δεδομένων φτώχειας και στέρησης, με τη χρήση εξελιγμένων μεθόδων, και επιτρέπει την αναπαράσταση των δεδομένων, μέσω διαδραστικών χαρτών. Το γεωπληροφοριακό υποσύστημα περιλαμβάνει διαδικτυακές υπηρεσίες γεωγραφικού περιεχομένου (geoportal), καθώς και ειδικά σχεδιασμένη βάση γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, επιτρέποντας τη χωρική ανάλυση της φτώχειας και της στέρησης και το χωρικό εντοπισμό της στέρησης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
γ.Το υποσύστημα υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο επιτρέπει δυναμικές αναζητήσεις και υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων διαμόρφωσης ολοκληρωμένων πολιτικών ένταξης, αξιοποιώντας δεδομένα από τα δύο (2) άλλα υποσυστήματα της παρούσας παραγράφου. Το υποσύστημα υποστήριξης αποφάσεων επιτρέπει την πολυδιάστατη παρουσίαση των δεδομένων και στοιχείων και τη δυναμική δημιουργία απεικονίσεων, την κατασκευή και παρακολούθηση τυποποιημένων, αλλά και δυναμικών δεικτών της προτίμησης του χρήστη, χώρο-χρονικές εκτιμήσεις, προβολές και προβλέψεις για την εξέλιξη της φτώχειας και της στέρησης, πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης εκτυπώσεων, γραφημάτων και απεικόνισης των αποτελεσμάτων και χαρτογράφησης της φτώχειας και των επιμέρους διαστάσεων της στέρησης.

5. Το ΕΓΠΣ διασυνδέεται με:
α. τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων και τα μητρώα, που τηρούν υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (άρθρο Πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.3 του Ν. 4152/2013, Α' 107), το πληροφοριακό σύστημα «ΗΛΙΟΣ» (άρθρο 10 του Ν. 4225/2014, Α' 2), το Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 18 του Ν. 4025/2011, Α' 228), το Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (άρθρο 5 του Ν. 2646/1998, Α' 236), το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (άρθρο 14 του Ν. 4019/2011, Α' 216) κ.α.,
β. τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων και τα μητρώα, που τηρούν φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως το πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΚΑ «e-pronoia για τον πολίτη», το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, το Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, το Μητρώο οικογενειακών επιδομάτων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (εφεξής ΟΓΑ), το Μητρώο εξωιδρυματικών επιδομάτων αναπηρίας και το Αρχείο κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα (άρθρο Δεύτερο του Ν. 4366/2016, Α' 18), που τηρούνται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (εφεξής ΗΔΙΚΑ) κ.α.,
γ. το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (εφεξής ΟΠΣ) του άρθρου 55 του Ν. 4314/2014 (Α' 265), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, που σχετίζονται αποκλειστικά με την κοινωνική ένταξη,
δ. τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων και τα μητρώα, που τηρούν αρμόδιες για θέματα κοινωνικής πολιτικής και ένταξης υπηρεσίες και συμπληρωματικές δομές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β'βαθμού,
ε. ψηφιακές βάσεις δεδομένων και μητρώα, που τηρούν ειδικώς πιστοποιημένοι (άρθρο 5 του Ν. 2646/1998) ή μη πιστοποιημένοι φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας,
στ. τα Πληροφοριακά Συστήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για συλλογή, όπου απαιτείται και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στοιχείων εισοδήματος, με στόχο τον έλεγχο μέσω διασταυρώσεων, και
ζ. κάθε άλλη ψηφιακή βάση δεδομένων και μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για θέματα, που άπτονται αποκλειστικά της εφαρμογής και παρακολούθησης πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και εν γένει δράσεων πρόνοιας.

6. α. Δεδομένα, αναφορές και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως, που άπτονται της κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής, αποστέλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου σε τακτική βάση από τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου στην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.
β. Το συγκεκριμένο και ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό οφείλει στην περίπτωση στ' της προηγούμενης παραγράφου να τηρεί το φορολογικό απόρρητο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4174/2013 (Α' 170).
γ. Στο ΕΓΠΣ και τα διασυνδεδεμένα με αυτό πληροφοριακά συστήματα έχει πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση η Φορολογική Διοίκηση.
δ. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, που θα τροφοδοτούν το ΕΓΠΣ ηλεκτρονικώς και σε τακτική βάση και σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται:
α.οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του μητρώου ωφελούμενων, του μητρώου φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής, του μητρώου κοινωνικών προγραμμάτων, του υποσυστήματος επιτελικών αναφορών και υποστήριξης αποφάσεων (MIS), του υποσυστήματος (GIS),
β. ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του ΕΠΣ με άλλα πληροφοριακά συστήματα,
γ.οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου (όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα κλπ.) και
δ. κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΓΠΣ στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού.

Άρθρο 20
Μεταβατικές Διατάξεις


Έως την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν οιδιατάξεις:
α. του εδαφίου β' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΠΔ 113/2014 (Α' 180),
β. των εδαφίων αβ', αγ', αστ', αζ', αη' και αθ' της παρ. 3 του άρθρου 17 του ΠΔ 113/2014 (Α' 180).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη

Άρθρο 21
Πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη»


1. Συνιστάται και λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) πληροφοριακό σύστημα, υπό τον τίτλο,«e-pronoia για τον πολίτη», το οποίο περιλαμβάνει Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας των υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, η κοινωνική προστασία του πληθυσμού, η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης του πολίτη στις προνοιακές υπηρεσίες, η εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, καθώς και ο συντονισμός των δράσεων φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.

2. Το πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη» αποτελείται από τα κάτωθι υποσυστήματα:
α. Υποσύστημα «Ηλεκτρονική Διασύνδεση και Διαδραστικότητα των Υπηρεσιών Πρόνοιας» (εφεξής ΗΔΔΥΠ), το οποίο διαχειρίζεται το Μητρώο όλων των φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, τις ηλεκτρονικές φόρμες για την επιγραμμική καταχώρηση δεδομένων, που αφορούν στη λειτουργία αυτών, και τις ηλεκτρονικές φόρμες για την επιγραμμική συλλογή πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων ανοικτών ερευνών. Τα δεδομένα, που καταχωρούνται στο ως άνω υποσύστημα, προσδιορίζονται σε: ταυτότητα, πιστοποιήσεις, υπηρεσίες, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, ανθρώπινοι πόροι, διαθέσιμες κλίνες, επισυναπτόμενα έγγραφα, χάρτης και προσβασιμότητα.
β. Υποσύστημα «Πληροφοριακό σύστημα Διοίκησης και Αναφορών» (Management Information System MIS και Reporting), το οποίο υποστηρίζει τη διοικητική πληροφόρηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
γ. Υποσύστημα «Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας» (εφεξής ΔΠΠ), το οποίο περιλαμβάνει την ενιαία ηλεκτρονική πρόσβαση από τους πολίτες και τους σχετικούς φορείς σε πληροφορίες συναφείς με παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
δ. Υποσύστημα «Διαχείριση χρηστών», το οποίο αφορά στην κεντρική διαχείριση των χρηστών, παρέχοντας υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης σε χρήστες ή ομάδες χρηστών.
ε.Υποσύστημα «Εθνικό Κέντρο Αναφοράς και Παρακολούθησης Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το παιδί» (εφεξής ΕΚΑΠ), το οποίο υποστηρίζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία των επιχειρησιακών διαδικασιών των προνοιακών φορέων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μέσω ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος τήρησης, αρχειοθέτησης και διαχείρισης φακέλων των παιδιών, που τελούν υπό το καθεστώς της παιδικής προστασίας. Ο ηλεκτρονικός φάκελος παιδιού περιέχει τα κάτωθι: στοιχεία φακέλου, κοινωνικό ιστορικό, παρακολούθηση, αναδοχή, υιοθεσία εκκρεμότητες, επισυναπτόμενα έγγραφα, κίνηση, δικαιώματα πρόσβασης φακέλου ανά χρήστη και αναζήτηση ριζών.
στ. Υποσύστημα «Διαχείριση Αιτημάτων ΕΚΑΠ», το οποίο διαχειρίζεται αιτήματα, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους πολίτες, με αντικειμένο το ΕΚΑΠ.

3. Το πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη» διασυνδέεται με:
α. τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου παροχής προνοιακών υπηρεσιών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
β. τους ειδικώς πιστοποιημένους (άρθρο 5 του Ν. 2646/1998) ή μη πιστοποιημένους φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
γ. τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και τα Κέντρα Κοινότητας (άρθρο 4 του Ν. 4368/2016, Α' 21),
δ. τους φορείς, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας,
ε. τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, τις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

4. α. Στο πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη», που λειτουργεί στο ΕΚΚΑ, συνιστάται και λειτουργεί Κεντρική Βάση Δεδομένων, στην οποία καταχωρούνται στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδομένων ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚΑ. Συγκεκριμένο και ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό, που ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚΑ, διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα του παρόντος άρθρου.
β. Τα χορηγούμενα ως άνω στοιχεία χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους.
γ. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ' του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 (Α' 50), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2472/1997.
δ. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων υπηρεσιών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συστήνεται Επιτελική Ομάδα Παραγωγικής Λειτουργίας (εφεξής ΕΟΠΛ) στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος«e-pronoίa για τον πολίτη». Η ΕΟΠΛ αποτελείται από: α. τέσσερις (4) υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ήτοι δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δύο (2) υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, ένας εκ των οποίων αναλαμβάνει, με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, καθήκοντα Προέδρου της ΕΟΠΛ, και β. τρεις (3) εκπροσώπους του ΕΚΚΑ, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα. Με την υπουργική απόφαση της παρούσας παραγράφου ανατίθενται χρέη γραμματειακής υποστήριξης της ΕΟΠΛ σε υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. Η θητεία των μελών της ΕΟΠΛ ορίζεται τριετής. Σκοπός της ΕΟΠΛ είναι η παρακολούθηση της νόμιμης, πρόσφορης και θεμιτής διαχείρισης και εν γένει λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «e-pronoia για τον πολίτη».

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται
α. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των υποσυστημάτων, που υπάγονται στο πληροφοριακό σύστημα «e-pronoia για τον πολίτη»,
β. ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος του ΕΚΚΑ με άλλα πληροφοριακά συστήματα,
γ. οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου (όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα κλπ.) και
δ. κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ανάπτυξη και λειτουργία του «e-pronoia για τον πολίτη».

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 26.9.2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Παναγιώτης Κουρουμπλής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γεώργιος Σταθάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Νικόλαος Φίλης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Νικόλαος Παρασκευόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γεώργιος Κατρούγκαλος

ΥΓΕΙΑΣ
Ανδρέας Ξανθός

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Αριστείδης-Νικόλαος-Δημήτριος Μπαλτάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ευκλείδης Τσακαλώτος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Παναγιώτης Σκουρλέτης

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Χρήστος Σπίρτζης

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ευάγγελος Αποστόλου

ΟΙ αναπληρωτές ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Χριστόφορος Βερναρδάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θεανώ Φωτίου

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ουρανία Αντωνοπούλου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γεώργιος Χουλιαράκης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αλέξανδρος Χαρίτσης

Πηγή: Taxheaven