ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ.: 934/5.9.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ.: 934/5.9.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Αριθμός Απόφασης: 934/05-09-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Υποδ/νση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Α8 - Επανεξέτασης
Εγνατία 45, Τ.Κ.: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2313333245
Αριθ. fax: 2313333258

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013).

β. Του άρθρου 47 παράγραφος 3 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ69Α/2015).

γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ178Α/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Της με αριθμό Δ6Α1118225ΕΞ2013/24-07-2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ1893Β/2013) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

ε. Της με αριθμό Δ6Α1198069ΕΞ2013/30-12-2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ3367Β/2013) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

στ. Της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α1159205ΕΞ2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ3250Β/04-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό Δ6Α1058824ΕΞ2014/08-04-2014 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

ζ. Της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α1006534ΕΞ2014 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ165Β/19-01-2015) «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».

η. Της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α1118063ΕΞ2016/05-08-2016 Απόφασης του Γ.Γ. της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ2562Β/19-08-2016) με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό Δ6Α1058824ΕΞ2014/08-04-2014 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Δ.Ε.Δ. και Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε.».

θ. Της με αριθμό Δ.Ε.Δ.1126366/ΕΞ2016/30-08-2016 Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ2759Β/01-09-2016).

ι. Της Απόφασης ΠΟΛ.1002/31-12-2013 του Γ.Γ.Δ.Ε. (ΦΕΚ55Β/16-01-2014).

2. Την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1069/04-03-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με ημερομηνία κατάθεσης …/…/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου……………. Ενδικοφανή Προσφυγή της προσφεύγουσας εταιρείας με την επωνυμία «………………………………………….» και Α.Φ.Μ.: ………………………., κατά της με αριθμό ……………../…-…-2016 Πράξης Προσδιορισμού Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση δ) και παράγραφος 2 περίπτωση δ) του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………………………, για το φορολογικό έτος 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015).

4. Την με αριθμό…./…-….-2016 Πράξη Προσδιορισμού Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση δ) και παράγραφος 2 περίπτωση δ) του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ……………………, για το φορολογικό έτος 2015.

5. Την από …./…./2016 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………………………. επί της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, με την οποία εισηγείται την απόρριψή της.

6. Την Εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Απόφασης.

Επί της από …./…./2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………….. Ενδικοφανούς Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………………………» και Α.Φ.Μ.: …………………, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά από μελέτη και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό …………./…-…-2016 προσβαλλόμενη Πράξη Προσδιορισμού Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση δ) και παράγραφος 2 περίπτωση δ) του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ………………, για το φορολογικό έτος 2015, επιβλήθηκε, σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας, πρόστιμο 500,00 €, επειδή, υπέπεσε στην παράβαση της μη ανταπόκρισης στην με αριθ. πρωτ……………../…-…-2015 Πρόσκληση (άρθρο 14 παράγραφος 1 του Ν.4174/2013) της αρμόδιας Δ.Ο.Υ…………………….., με την οποία είχαν ζητηθεί αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων για το οικονομικό έτος 2008 [διαχειριστική περίοδος 2007 (01/01/2007 - 31/12/2007)], στο πλαίσιο εκτέλεσης της με αριθμό …………/…/……./…-…-2013 ("elenxis') εντολής του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. για τη διενέργεια ελέγχου στην προσφεύγουσα, στο ως άνω οικονομικό έτος, στην φορολογία Εισοδήματος, τον Φ.Π.Α., τον Κ.Β.Σ. και τους λοιπούς φόρους, τέλη και εισφορές. Η εν λόγω παράβαση ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση δ) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και επισύρει την κύρωση - πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 περίπτωση δ) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Η δε προσβαλλόμενη με αριθμό …………/…-…-2016 Πράξη Προσδιορισμού Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση δ) και παράγραφος 2 περίπτωση δ) του Ν.4174/2013) εδράζεται στις διαπιστώσεις του ελέγχου και τις διαπιστωθείσες παραβάσεις που αναπτύσσονται λεπτομερώς και αναλυτικά στην από …/…/2016 «Έκθεση Μερικού Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» της Δ.Ο.Υ…………………………., για το φορολογικό έτος 2015 της προσφεύγουσας εταιρείας.

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την με ημερομηνία κατάθεσης …/…/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ………….. Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ανακληθεί η προσβαλλόμενη με αριθμό …………/…-…-2016 Πράξη Προσδιορισμού Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση δ) και παράγραφος 2 περίπτωση δ) του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ………………… , προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους όπως αυτοί διατυπώθηκαν:

1. Η προσφεύγουσα όχι μόνον ανταποκρίθηκε στην με αριθ. πρωτ………………../…-…-2015 Πρόσκληση, αλλά εμπρόθεσμα απέστειλε στη Δ.Ο.Υ…………………., με τηλεομοιοτυπία (fax), ενημερωτικό έγγραφο, υπ' όψιν τ... αρμόδι... ελεγκτού, με το οποίο γνωστοποιούσε ότι κατά το οικονομικό έτος 2008 (διαχειριστική περίοδος 2007) δεν είχε ασκήσει καμία δραστηριότητα, δεδομένου ότι είχε προηγηθεί η λύση της που δημοσιεύτηκε το έτος 2008, αλλά ίσχυε αναδρομικά από 30/12/2000, όταν είχε διακόψει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα. Εκ του γεγονότος ότι η προσφεύγουσα είχε ήδη λυθεί, γνωστοποιήθηκε με το ως άνω έγγραφο η δυσχέρεια προσκόμισης των βιβλίων και στοιχείων λόγω ανωτέρας βίας (άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 του Ν.4174/2013). Οι δε δηλώσεις φορολογίας Εισοδήματος και Φ.Π.Α., για το ως άνω οικονομικό έτος, ήταν μηδενικές και υποβλήθηκαν στην ως άνω Δ.Ο.Υ. βάσει της εγκυκλίου ΠΟΛ.1044/2010. Με το ίδιο έγγραφο γνωστοποιήθηκε ο φορολογικός εκπρόσωπος της προσφεύγουσας που ήταν το λογιστικό γραφείο τ. κ , το οποίο ήταν σε θέση να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινήσεις για την προσφεύγουσα.

2. Δεν είναι δυνατό να ζητούνται τα βιβλία και στοιχεία της προσφεύγουσας για τη διαχειριστική περίοδο 2007, όταν δεν είχε ασκήσει καμία δραστηριότητα και είχε ήδη λυθεί από το έτος 2000.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 2 (πεδίο εφαρμογής) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι

«1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα:

α. Φόρο Εισοδήματος.

β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

δ. Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια.

ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α και β.

στ. Χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 14 (πληροφορίες από τον φορολογούμενο) παράγραφοι 1 και 2 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι

«1. Πληροφορίες, τις οποίες ζητά εγγράφως η Φορολογική Διοίκηση από τον φορολογούμενο, πρέπει να παρέχονται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και υποβολή των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. 2. Κατόπιν εγγράφου αιτήματος της Φορολογικής Διοίκησης, αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου πρέπει να παρέχονται στην Φορολογική Διοίκηση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν ο φορολογούμενος προσκομίσει επαρκείς αποδείξεις για πιθανές δυσχέρειες κατά την προετοιμασία και παράδοση των πληροφοριών που του ζητήθηκαν, εφόσον οι δυσχέρειες αυτές οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της Δημόσιας Διοίκησης ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Όταν τα βιβλία τηρούνται ή τα στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά παρέχονται αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να παραδίδει στον φορολογούμενο αποδεικτικό παράδοσης, στο οποίο γίνεται μνεία όλων των παραδοθέντων εγγράφων ή αρχείων.».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 (διαδικαστικές παραβάσεις) παράγραφος 1 περίπτωση δ) και παράγραφος 2 περίπτωση δ) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι «1. Για κάθε μία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή την φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

δ) Δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

δ) πεντακόσια (500,00) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β), γ), δ) και στ) της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα.».

Επειδή, η προσφεύγουσα εταιρεία τηρεί βιβλία και στοιχεία με βάση τα πλήρη λογιστικά πρότυπα του Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).

Ως προς τους δύο (2) προβαλλόμενους λόγους της προσφεύγουσας εταιρείας:

Οι δύο (2) προβαλλόμενοι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι και απαράδεκτοι, προβάλλονται δε αλυσιτελώς και παρελκυστικά για τους λόγους που αναπτύσσονται στο κάτωθι σκεπτικό:

Επειδή, η με αριθ. πρωτ……………./…-….-2015 Πρόσκληση κοινοποιήθηκε νόμιμα στην προσφεύγουσα εταιρεία, με συστημένη αλληλογραφία των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Επειδή, παρά τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας ότι από την 30/12/2000 είχε ήδη λυθεί και ότι αναβίωσε την 13/07/2011, δηλαδή, ουσιαστικά, για το χρονικό διάστημα από 30/12/2000 έως 13/07/2011 δεν υπήρχε ως νομικό πρόσωπο, εντούτοις υποβλήθηκαν την 02/06/2010 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ……………., έστω και μηδενικές, η με αριθμό καταχώρησης ………………./02-06-2010 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ.Φ.Ε.) για το οικονομικό έτος 2008 (διαχειριστική περίοδος 2007), οι με αριθμούς καταχώρησης………../02-06-2010, ………..-………./02-06-2010 και…………-………./02-06-10 Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους - μήνες από τον 01/2007 έως τον 12/2007, αντίστοιχα και η με αριθμό καταχώρησης…………./02-06-2010 Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. για τη διαχειριστική περίοδο 2007, γεγονός που αποδεικνύει ότι η προσφεύγουσα υφίστατο ως νομική και φορολογική οντότητα κατά τη διαχειριστική περίοδο 2007, έστω και αν δεν προέβη σε καμία εμπορική συναλλαγή όπως ισχυρίζεται. Επιπροσθέτως, από το πληροφοριακό σύστημα taxis του Υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι η προσφεύγουσα έχει υποβάλει Δ.Φ.Ε. για τα οικονομικά έτη από το 2002 έως το 2011 (διαχειριστικές περίοδοι από το 2001 έως το 2010, αντίστοιχα) και Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις διαχειριστικές περιόδους από το 2001 έως το 2010.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση και παρά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας περί λύσης της, υπήρχε υποχρέωση εκ μέρους της για φύλαξη, διατήρηση και προσκόμιση στον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της διαχειριστικής περιόδου 2007, η οποία ήταν ανέλεγκτη και δεν είχε παραγραφεί κατά τον χρόνο έκδοσης της με αριθμό ……………/…/…./…-…-2013 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ………………… και κοινοποίησης της με αριθ. πρωτ………………/…-…-2015 Πρόσκλησης της ίδιας Δ.Ο.Υ..

Επειδή, αναφορικά με την μη προσκόμιση των ζητηθέντων με την με αριθ. πρωτ. …………./….-…-2015 Πρόσκληση, επ' ουδενί δεν συντρέχει λόγος δυσχέρειας που οφείλεται σε ανωτέρα βία, η δε επικαλούμενη από την προσφεύγουσα εταιρεία λύση της σαφέστατα δεν συνιστά τέτοιο λόγο, αφού οι νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές της, είχαν υποχρέωση αλλά και κάθε δυνατότητα και ευχέρεια να φυλάξουν και να διατηρήσουν τα ζητηθέντα βιβλία και στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου 2007. Άλλωστε, ουδέποτε η προσφεύγουσα προσκόμισε επαρκείς αποδείξεις για την ύπαρξη δυσχερειών στην φύλαξη και διατήρηση των ζητηθέντων, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφοι 1 και 2 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), ορίζεται ότι «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια Ενδικοφανούς Προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.», πλην, όμως, η προσφεύγουσα εταιρεία δεν επικαλείται κανένα νέο στοιχείο προς επίρρωση των ισχυρισμών της.

Επειδή, αναφορικά με τους προβαλλόμενους λόγους της προσφεύγουσας εταιρείας, από την οικεία από …../…./2016 «Έκθεση Μερικού Ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» της Δ.Ο.Υ………………., συνάγεται πλήρης και βεβαία πεποίθηση αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση που περιγράφεται στη σελίδα 2 της παρούσας. Η Φορολογική Διοίκηση, κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης Πράξης, τήρησε την αρχή της φανερής δράσης της Διοίκησης, της αμεροληψίας και της χρηστής Διοίκησης, διότι προσδιόρισε και καταλόγισε το επίδικο ποσό του προστίμου σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, αποφεύγοντας, παράλληλα, κάθε ανεπιεική εκδοχή και άσκησε την εξουσία της σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν την λειτουργία της.

Επειδή, αναφορικά με τους προβαλλόμενους λόγους της προσφεύγουσας εταιρείας, ο εις βάρος της καταλογισμός της επίμαχης παράβασης και του υπό κρίση προστίμου, για το φορολογικό έτος 2015, εμπίπτει στα πλαίσια της νομιμότητας και της χρηστής Διοίκησης, όπως αποδεικνύεται από τις βάσιμες και πλήρως αιτιολογημένες διαπιστώσεις που διατυπώνονται στην προαναφερθείσα από ..../..../2016 οικεία Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ………………………….., στην οποία αιτιολογείται λεπτομερώς, αναλυτικά και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα και γεγονότα που έλαβαν χώρα, το φορολογικό αδίκημα και η παράβαση που περιγράφεται στη σελίδα 2 της παρούσας. Για τους λόγους αυτούς, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως διατυπώνονται στην προαναφερθείσα οικεία Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ…………………….., γίνονται πλήρως αποδεκτές.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη στο σύνολο της με ημερομηνία κατάθεσης …../……/2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………… Ενδικοφανούς Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………..» και Α.Φ.Μ.:…………………

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας εταιρείας - Καταλογιζόμενο πρόστιμο με βάση την παρούσα Απόφαση:

Φορολογικό έτος 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015)

Η με αριθμό………./….-….-2016 Πράξη Προσδιορισμού Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση δ) και παράγραφος 2 περίπτωση δ) του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ……………………, ως ακολούθως:

Πρόστιμο 500,00 € κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση δ) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) που επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 περίπτωση δ) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα Απόφαση στην προσφεύγουσα εταιρεία.

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η :

Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση Προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της Προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στη Διεύθυνσή μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 Ν.2717/1999).
Πηγή: Taxheaven