ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 935/5.9.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. 935/5.9.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Αριθμός Απόφασης: 935/05-09-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
Υποδ/νση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
Τμήμα Α8 - Επανεξέτασης
Εγνατία 45, Τ.Κ.: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2313333245
Αριθ. fax: 2313333258

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013).

β. Του άρθρου 47 παράγραφος 3 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ69Α/2015).

γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ.111/2014 (ΦΕΚ178Α/2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Της με αριθμό Δ6Α1118225ΕΞ2013/24-07-2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ1893Β/2013) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

ε. Της με αριθμό Δ6Α1198069ΕΞ2013/30-12-2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ3367Β/2013) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

στ. Της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α1159205ΕΞ2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ3250Β/04-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό Δ6Α1058824ΕΞ2014/08-04-2014 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

ζ. Της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α1006534ΕΞ2014 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ165Β/19-01-2015) «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».

η. Της με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α1118063ΕΞ2016/05-08-2016 Απόφασης του Γ.Γ. της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ2562Β/19-08-2016) με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό Δ6Α1058824ΕΞ2014/08-04-2014 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Δ.Ε.Δ. και Εσωτερικού Ελέγχου της Γ.Γ.Δ.Ε.».

θ. Της με αριθμό Δ.Ε.Δ.1126366/ΕΞ2016/30-08-2016 Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ2759Β/01-09-2016).

ι. Της Απόφασης ΠΟΛ.1002/31-12-2013 του Γ.Γ.Δ.Ε. (ΦΕΚ55Β/16-01-2014).

2. Την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1069/04-03-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με ημερομηνία κατάθεσης ..../..../2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου................... Ενδικοφανή Προσφυγή για τ...ν ανήλικ... υπόχρε... (ημερομηνία γέννησης ...../....../1999) κ................................... του ....................... με Α.Φ.Μ.: .........................., η οποία κατατέθηκε από τον προσφεύγοντα, εκπρόσωπο και πατέρα ως ασκούντα την γονική μέριμνα τ. ανήλικ. υπόχρε., κ. ..................................... του ................... με Α.Φ.Μ.: ...................., κατά της με αριθμό ............/...-...-2016 Πράξης Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ................., για το φορολογικό έτος 2014 (01/01/2014 - 31/12/2014), που εκδόθηκε σε βάρος τ... ανήλικ.... υπόχρε....

4. Την με αριθμό ............../...-...-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.........................., για το φορολογικό έτος 2014.

5. Την από ..../..../2016 Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..................... επί της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, με την οποία εισηγείται την απόρριψή της.

6. Την Εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της Απόφασης.

Επί της από ..../....../2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου ................... Ενδικοφανούς Προσφυγής για τ...ν ανήλικ... υπόχρε... κ.............................................. του ................. με Α.Φ.Μ.: ...................., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα από τον προσφεύγοντα, εκπρόσωπο και πατέρα που ασκεί την γονική μέριμνα του ανήλικου υπόχρεου κ...........................................................του.........................με Α.Φ.Μ.:....................................και μετά από μελέτη και αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στον σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της υπό κρίση Ενδικοφανούς Προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ιστορικό της Υπόθεσης

Ο εκπρόσωπος τ. ανήλικ. υπόχρε. υπέβαλε, για λογαριασμό τ. τελευταί..., μέσω διαδικτύου, την με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης ......................../...-...-2014 (αρχική) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ.Φ.Ε.) οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2013 έως 31/12/2013), στην οποία δηλώθηκε τεκμαρτό εισόδημα 675,00 € από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας και συνολικό ακαθάριστο εισόδημα 5.124,91 € από επαγγελματικές εκμισθώσεις ακινήτων. Από την εκκαθάριση της ως άνω Δήλωσης προέκυψε ποσό πληρωμής 1.210,07 €, από το οποίο επιμέρους ποσό 398,81 € αφορούσε σε προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.) που ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 01/01/2014, ο πατέρας που ασκεί την γονική μέριμνα τ. ανήλικ. υπόχρε., συμπεριέλαβε, ως όφειλε, στην προσωπική του Δ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2014 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2014 έως 31/12/2014), τα εισοδήματα από ακίνητα του ανήλικου τέκνου του - υπόχρε. για την εν λόγω χρονική περίοδο. Για την επιστροφή δε της προαναφερθείσας προκαταβολής φόρου 398,81 € του οικονομικού έτους 2014, ο εκπρόσωπος τ. ανήλικ. υπόχρε. υπέβαλε εκπρόθεσμα την 06/09/2015, για λογαριασμό τ. τελευταί., μέσω διαδικτύου, την με αριθμό καταχώρησης ................................../06-09-2015 (αρχική) Δ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2014, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε ποσό επιστροφής 398,81 € (προκαταβολή προηγούμενου έτους).

Ακολούθως, η Δ.Ο.Υ......................, αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την φορολογία τ. ανήλικ. υπόχρε., διενήργησε έλεγχο στο ηλεκτρονικό αρχείο των καταστάσεων με τις εκπρόθεσμα υποβληθείσες Δ.Φ.Ε. φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 και, δια του Προϊσταμένου της, εξέδωσε την προσβαλλόμενη με αριθμό ......................./...-...-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013) για το φορολογικό έτος 2014, με την οποία καταλογίστηκε και βεβαιώθηκε, σε βάρος τ. ανήλικ. υπόχρε. κ........................................................του................με Α.Φ.Μ.:................., πρόστιμο 100,00 €, πλέον χαρτόσημο και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 2,4% 2,40 €, ήτοι συνολικό ποσό 102,40 €, επειδή, όπως αναφέρθηκε, υπέβαλε εκπρόθεσμα, δια του εκπροσώπου του, την
με αριθμό καταχώρησης ................../06-09-2015 (αρχική) Δ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2014, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε ποσό επιστροφής 398,81 €. Η ως άνω Πράξη Επιβολής Προστίμου κοινοποιήθηκε νόμιμα στον εκπρόσωπο τ. ανήλικ. υπόχρε. την ...../..../2016.

Ο προσφεύγων, με την με ημερομηνία κατάθεσης ..../...../2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου .............. Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί στο σύνολό της η προσβαλλόμενη με αριθμό ................./...-...-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ...................................., προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους:

1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Ν.4172/2013 (νέος Κ.Φ.Ε.) που ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 01/01/2014, ο προσφεύγων - πατέρας που ασκεί την γονική μέριμνα τ.. ανήλικ.. υπόχρε.., συμπεριέλαβε, ως όφειλε, στην προσωπική του Δ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2014, τα εισοδήματα από ακίνητα του ανήλικου τέκνου του - υπόχρε. για την οικεία χρονική περίοδο και, συνεπώς, η προκαταβολή φόρου των 398,81 € του προηγούμενου έτους θα έπρεπε να επιστραφεί στον προσφεύγοντα.

2. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο υποβλήθηκε η με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης .........../06-09-2015 εκπρόθεσμη Δ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2014 για τ..ν ανήλικ.. υπόχρε.., ήταν η επιστροφή του ποσού των 398,81 € που αφορούσε σε προκαταβολή φόρου προηγούμενου έτους, δεδομένου ότι το ποσό αυτό δεν ήταν δυνατό να συμψηφιστεί κατά την εκκαθάριση της προσωπικής Δ.Φ.Ε. του προσφεύγοντα, για το ίδιο φορολογικό έτος, στην οποία συμπεριλήφθηκαν, κατά τον νόμο, τα εισοδήματα από ακίνητα του ανήλικου τέκνου του - υπόχρε. που είχαν αποκτηθεί κατά την περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 2 (πεδίο εφαρμογής) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι

«1. Οι διατάξεις του Κώδικα ισχύουν για τα εξής δημόσια έσοδα:

α. Φόρο Εισοδήματος.

β. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

γ. Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

δ. Φόρο Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. ε. Φόρους, τέλη, εισφορές ή χρηματικές κυρώσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα και κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση για τη βεβαίωση ή είσπραξη των οποίων, κατά την έναρξη ισχύος του Κώδικα, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις των φορολογιών των περιπτώσεων α και β.
στ. Χρηματικές κυρώσεις και τόκους, οι οποίοι προβλέπονται από τον Κώδικα.».

Επειδή, με την υπό κρίση Ενδικοφανή Προσφυγή προσβάλλεται η με αριθμό ........./...-...-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ................................, για το φορολογικό έτος 2014, η οποία εκδόθηκε σε βάρος τ. ανήλικ. υπόχρε. .

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 18 (περί υποβολής φορολογικής δήλωσης) παράγραφος 1 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι

«1. Ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στην Φορολογική Διοίκηση κατά τον χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.

Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από την Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης, με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.».

Επειδή, με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1184/21-08-2015 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2014) ορίζεται ότι

«Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 30ή Αυγούστου 2015.».

Επειδή, με το από 28/08/2015 Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι για τις Δ.Φ.Ε. φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 που θα υποβληθούν από την 01/09/2015 έως την 04/09/2015, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 (περί διαδικαστικών παραβάσεων) παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι

«1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή την φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:

α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου.

2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής:

α) εκατό (100,00) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής, σχετικά με την περίπτωση α) της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α), β), γ), δ) και στ) της παραγράφου 1.».

Ως προς τους προβαλλόμενους λόγους του προσφεύγοντα:

Οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα απορρίπτονται ως νόμω και ουσία αβάσιμοι και απαράδεκτοι, προβάλλονται δε αλυσιτελώς και παρελκυστικά για τους λόγους που αναπτύσσονται στο κάτωθι σκεπτικό:

Επειδή, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερθέντα, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φυσικού προσώπου, για το φορολογικό έτος 2014, χωρίς την επιβολή του προστίμου του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) για εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης, ήταν η 04/09/2015.

Επειδή, ο προσφεύγων υπέβαλε την 06/09/2015, δηλαδή μετά την 04/09/2015 και, συνεπώς, εκπρόθεσμα, την με αριθμό...................../06-09-2015 αρχική Δ.Φ.Ε. φορολογικού έτους 2014 για τ.ν ανήλικ. υπόχρε. .

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), ορίζεται ότι «Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια Ενδικοφανούς Προσφυγής, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.», πλην, όμως, ο προσφεύγων δεν επικαλείται κανένα νέο στοιχείο προς επίρρωση των ισχυρισμών του.

Επειδή, η Φορολογική Διοίκηση, κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης Πράξης, τήρησε την αρχή της φανερής δράσης της Διοίκησης, της αμεροληψίας και της χρηστής Διοίκησης, διότι προσδιόρισε και καταλόγισε το επίδικο ποσό του προστίμου σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, αποφεύγοντας, παράλληλα, κάθε ανεπιεική εκδοχή και άσκησε την εξουσία της σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν την λειτουργία της.

Επειδή, ο εις βάρος τ. ανήλικ. υπόχρε. καταλογισμός της επίμαχης παράβασης και του υπό κρίση προστίμου, για το φορολογικό έτος 2014, εμπίπτει στα πλαίσια της νομιμότητας και της χρηστής Διοίκησης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την απόρριψη στο σύνολο της με ημερομηνία κατάθεσης ..../..../2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου...........Ενδικοφανούς Προσφυγής για τ...ν ανήλικ. υπόχρε. κ............................................. του ................... με Α.Φ.Μ.: .............................................., η οποία κατατέθηκε από τον προσφεύγοντα, εκπρόσωπο και πατέρα που ασκεί την γονική μέριμνα τ. ανήλικ. υπόχρε. Κ...………………………………. του…………..με Α.Φ.Μ.:…………….

Οριστική φορολογική υποχρέωση τ. ανήλικ. υπόχρε. - Καταλογιζόμενο πρόστιμο με βάση την παρούσα Απόφαση:

Η με αριθμό …………./…-…-2016 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρο 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) και παράγραφος 2 περίπτωση α) του Ν.4174/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ , για το φορολογικό έτος 2014, ως ακολούθως:

Πρόστιμο 100,00 € πλέον χαρτόσημο και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 2,4% 2,40 €, ήτοι συνολικό ποσό 102,40 €, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54 παράγραφος 1 περίπτωση α) του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) που επισύρει την κύρωση - πρόστιμο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 2 περίπτωση α) του ίδιου νόμου.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα Απόφαση στον προσφεύγοντα.

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης α.α.

Σ η μ ε ί ω σ η :

Κατά της Απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση Προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της Προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στη Διεύθυνσή μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 Ν.2717/1999).
Πηγή: Taxheaven