Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016/30.9.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1142161 ΕΞ 2016/30.9.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Β1142161ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3311291
Fax : 210-3280329
e-mail : ypoik.d6.epitropes@1988.syzefXis.gov.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184
Τηλέφωνο : 210-3375812

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή και διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141).»


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 89 και 128 του π. δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 .
β) Του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α' 141) «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις»,
γ) Της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»,
δ) Της αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016/1.9.2016 (Β' 2773) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 (Α' 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου μεταφοράς των υποθέσεων».
ε) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
στ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ζ) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.
η) Του κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94).
θ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ι) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) « Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων », όπως ισχύουν.

2. Το από 26-9-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με το συνημμένο σε αυτό.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, δεκαοκτώ (18) κατά τόπον Επιτροπές για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141).

Β. I. Συγκροτούμε τις ανωτέρω δεκαοκτώ (18) κατά τόπον Επιτροπές Παραλαβής Υποθέσεων της Γ.Γ.Δ.Ε. για την παραλαβή των μεταφερόμενων υποθέσεων από αντίστοιχες Επιτροπές Παράδοσης Υποθέσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ως εξής:

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η παραλαβή των ως άνω υποθέσεων θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), ως εξής:
α) Απόστολο Δέδε, υπάλληλο με Βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως Πρόεδρο.
β) Μαρία Κάβουρα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, ως μέλος.
γ) Ζωή Κωστάρα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, ως μέλος.

2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. της Περιφερείας Διεύθυνσης (Π.Δ.) Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ο.Ε.) ΚΡΗΤΗΣ
Η παραλαβή των ως άνω υποθέσεων θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου), ως εξής:
α) Θεόδωρο Μυλωνά, υπάλληλο με Βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, ως Πρόεδρο
β) Αριστείδη Ανθουλάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος.
γ) Εμμανουήλ Βασιλάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, ως μέλος.

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ
3.1. Η παραλαβή των υποθέσεων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης, που εδρεύουν στην Αθήνα, θα διενεργηθεί από τρεις (3) Επιτροπές που συγκροτούνται η κάθε μία από υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής ή της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και Δ.Ο.Υ., ως εξής:
3.1.1. α) Ευσταθία Ζάμπα, υπάλληλο με Βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, ως Πρόεδρο.
β) Γεώργιο Κουνενάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως μέλος.
γ) Παναγούλα Κανέλλη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως μέλος.
3.1.2. α) Αθανάσιο Γκικόπουλο, υπάλληλο με Βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως Πρόεδρο.
β) Κωνσταντίνο Παπαμαργαρίτη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως μέλος.
γ) Αναστασία Βελονάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ως μέλος.
3.1.3. α) Χριστίνα Αυγερινού, υπάλληλο με Βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως Πρόεδρο.
β) Ιωάννη Τσαγκάρη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ως μέλος.
γ) Αθανάσιο Χριστοδούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ως μέλος.
3.2. Η παραλαβή των υποθέσεων του Τμήματος Ε' - Ερευνών Ρόδου της Α' Υποδιεύθυνσης θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, ως εξής:
α) Δημήτριο Σπάρο, υπάλληλο με Βαθμό Α', του κλάδουΔΕ Εφοριακών, ως Πρόεδρο
β) Ειρήνη Δράκου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος.
γ) Ιωάννη Χαλκιά, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.
3.3. Η παραλαβή των υποθέσεων του Τμήματος Δ' - Ερευνών Μυτιλήνης της Γ' Υποδιεύθυνσης θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, ως εξής:
α) Θεόδωρο Βουνατσή, υπάλληλο με Βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, ως Πρόεδρο
β) Γεώργιο Πατλάκα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, ως μέλος.
γ) Μαριάνθη Χονδρονικόλα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, ως μέλος.

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ. ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η παραλαβή των ως άνω υποθέσεων θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, που υπηρετούν στο Τμήμα Ε1 - Ερευνών της Δ' Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Λαμία, ως εξής:
α) Ιωάννη Γώγουλο, υπάλληλο με Βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως Πρόεδρο.
β) Γεώργιο Κοκκορέ, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, ως μέλος.
γ) Γεώργιο Γεωργόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.

5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
5.1. Η παραλαβή των υποθέσεων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης, που εδρεύουν στην Πάτρα, θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας και της Α' Δ.Ο.Υ. Πατρών , ως εξής: α) Θεόδωρο Θεοδωράκη, υπάλληλο με Βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, ως Πρόεδρο.
β) Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, ως μέλος.
γ) Διονυσία Ελευθεριώτου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, ως μέλος.
5.2. Η παραλαβή των υποθέσεων του Τμήματος Ερευνών Τρίπολης της Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Τρίπολη, θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, που υπηρετούν στο Αυτοτελές Τμήμα Α'4 - Ερευνών, με έδρα την Τρίπολη, ως εξής:
α) Παναγιώτη Κωνσταντόπουλο, υπάλληλο με Βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως Πρόεδρο
β) Μαρία Καρκαγγέλη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος.
γ) Σταυρούλα Κυριακούλη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.
5.3. Η παραλαβή των υποθέσεων του Τμήματος Ερευνών Καλαμάτας της Υποδιεύθυνσης με έδρα την Τρίπολη θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, ως εξής:
α) Θεόδωρο Πουλόπουλο, υπάλληλο με Βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, ως Πρόεδρο
β) Δήμητρα Σκλιά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.
γ) Παναγιώτη Χριστόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος.

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
6.1. Η παραλαβή των υποθέσεων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης που εδρεύουν στα Ιωάννινα, θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης, με έδρα τα Ιωάννινα, της ΥΕΔΔΕ Πάτρας και της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων , ως εξής:
α) Ιωάννη Ντασενό, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, ως Πρόεδρο
β) Καλλιόπη Καραγεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, ως μέλος.
γ) Αριστούλα Πλιάκου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, ως μέλος.
6.2. Η παραλαβή των υποθέσεων του Τμήματος Ερευνών Κέρκυρας θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. Κερκύρας, ως εξής:
α) Αλεξάνδρα Κυπριώτη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως Πρόεδρο
β) Μιχαήλ Μακρή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος.
γ) Αναστάσιο Χονδρογιάννη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος.
6.3. Η παραλαβή των υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Κοζάνη, θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, που υπηρετούν στο Τμήμα Α6' - Ερευνών, με έδρα την Κοζάνη, ως εξής:
α) Μαρία Παπαθεοδώρου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, ως Πρόεδρο
β) Αχιλλέα Γκρανόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος.
γ) Δέσποινα Παπανικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος.

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
7.1. Η παραλαβή των υποθέσεων του Τμήματος Ερευνών Κομοτηνής θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από υπαλλήλους της Γ' Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Κομοτηνή, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και της Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ως εξής:
α) Χρυσούλα Ανδρόνικου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Κομοτηνής της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο
β) Δημήτριο Δαδινίδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Κομοτηνής της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
γ) Ιωάννη Πολυχρονιάδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, ως μέλος.
7.2. Η παραλαβή των υποθέσεων του Τμήματος Ερευνών Αλεξανδρούπολης θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, που υπηρετούν στο Τμήμα Δ2' - Ερευνών, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, ως εξής:
α) Παναγιώτη Κολίδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως Πρόεδρο
β) Ευάγγελο Κανιουρά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, ως μέλος.
γ) Νέστορα Νευρατάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, ως μέλος.
7.3. Η παραλαβή των υποθέσεων των Υπηρεσιών, που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη, θα διενεργηθεί από δύο (2) Επιτροπές που συγκροτούνται η κάθε μία από υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης και των Δ.Ο.Υ. ΣΤ' και Ζ' Θεσσαλονίκης, ως εξής:
7.3.1. α) Βασιλική Τυριτίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ΥΕΔΔΕ Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο.
β) Ευαγγελία Τηνιακού, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
γ) Δημήτριο Κωτούλα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
7.3.2. α) Ευδοκία Χαντζανόγλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο.
β) Χρήστο Συμεωνίδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ως μέλος.
γ) Αγγελική Αγγέλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ως μέλος.

II. Για την παραλαβή των υποθέσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (πλην της υποδιεύθυνσης Λαμίας) και της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς, θα συσταθούν αντίστοιχες Επιτροπές, με μεταγενέστερη απόφασή μας.

Γ. Το έργο των ανωτέρω Επιτροπών Παραλαβής της Γ.Γ.Δ.Ε. είναι η παραλαβή των μεταφερόμενων σε αυτήν από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) και του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α' 141), μετά από καταγραφή τους.

Οι Επιτροπές, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου τους, θα τηρήσουν το κατωτέρω Θεσμικό πλαίσιο και θα ακολουθήσουν τις κάτωθι οδηγίες:

1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 ορίζεται ότι:
«1. Οι υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) μεταφέρονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), μετά από καταγραφή τους, με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία της μεταφοράς θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2. Η καταγραφή των υποθέσεων σε ηλεκτρονικό αρχείο γίνεται με βάση τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια, εφόσον τα σχετικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των κριτηρίων είναι διαθέσιμα:
Α) την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του ελεγχόμενου,
Β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Γ) το ID της υπόθεσης στο ELENXIS ή ICIS,
Δ) το αντικείμενο εργασιών,
Ε) την εντολή ελέγχου της Ειδικής Γραμματείας του Σ.Δ.Ο.Ε. (αριθμός, ημερομηνία, ονοματεπώνυμο ελεγκτή),
ΣΤ) το αντικείμενο ελέγχου,
Ζ) την αιτία διενέργειας του ελέγχου από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε.,
Η) τις ελεγχόμενες χρήσεις,
Θ) τις ημερομηνίες παραγραφής της υπόθεσης,
I) αν η υπόθεση προέρχεται από εισαγγελική παραγγελία και τον αριθμό αυτής,
K) το στάδιο ελέγχου.
3. Με εκτίμηση του τελευταίου χειριστή - ελεγκτή της μεταφερόμενης υπόθεσης, η καταγραφή των υποθέσεων συμπληρώνεται με το βαθμό της αξιολόγησης της σπουδαιότητάς τους.
4. Κατασχεθέντα ή παραληφθέντα και δεσμευθέντα βιβλία, στοιχεία, έγγραφα, μέσα αποθήκευσης δεδομένων και αντικείμενα, που σχετίζονται με τις υποθέσεις της παραγράφου 2 μεταφέρονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
5. Οι υποθέσεις που μεταφέρονται προτεραιοποιούνται προς έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 (Α' 170), από το έτος 2017 και επόμενα.
6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να ορίζονται και άλλα κριτήρια καταγραφής των υποθέσεων πλην των οριζόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταφορά των ως άνω υποθέσεων.
7. Ειδικά, για τις υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, υπέχουν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή τους, μόνον ως προς αυτές που τελικώς θα προτεραιοποιηθούν προς έλεγχο. Για τις λοιπές υποθέσεις τα όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε., καθώς και τα όργανα της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε., δεν υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για την τυχόν παρέλευση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς ή πράξεων επιβολής προστίμου.
8. Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών για τις υποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για αυτές που μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, παρατείνονται για τρία (3) έτη.
»

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Κάθε Επιτροπή Παραλαβής της Γ.Γ.Δ.Ε. παραλαμβάνει το φυσικό αρχείο των υποθέσεων που τηρούνται στις δομές που προαναφέρθηκαν, από αντίστοιχη Επιτροπή παράδοσης της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.

Εκάστη υπόθεση παραλαμβάνεται συνοδευομένη, κατά περίπτωση, με το σύνολο των δεδομένων και στοιχείων (εντύπων και ηλεκτρονικών) που τη διαλαμβάνουν. Για την παράδοση - παραλαβή εκάστης υπόθεσης συντάσσεται σχετικό «Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής», ως συνημμένο υπόδειγμα.

Κατά τη διαδικασία παράδοσης - παραλαβής οι τελευταίοι υπεύθυνοι ελεγκτές που η οργανική τους θέση μεταφέρθηκε στη Γ.Γ.Δ.Ε., παρίστανται και συνδράμουν την Επιτροπή Παραλαβής στην παραλαβή των υποθέσεων που χειρίζονταν. Ειδικότερα, οι Επιτροπές Παραλαβής ελέγχουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο εκάστης υπόθεσης, σε σχέση με αυτά που αναλυτικά και διακεκριμένα αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου ελεγκτή από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε..

Ως εκ τούτου, για τα δεδομένα που αναγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου ελεγκτή από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., γίνεται ρητή αναφορά /μνεία αυτού στο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής του παρόντος, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου αναγραφή τους σε αυτό.

Αυτονόητο είναι ότι στο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής του παρόντος αναγράφεται διακεκριμένα κάθε στοιχείο που δεν περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου ελεγκτή από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.

Σε περίπτωση παράδοσης - παραλαβής ηλεκτρονικών αρχείων, αυτή θα συντελείται με μαγνητικό δίσκο (CD), μη επανεγγράψιμο (Read only), που το περιεχόμενό του θα αφορά στη συγκεκριμένη μεταφερόμενη υπόθεση. Στο σώμα του μαγνητικού δίσκου (CD) τίθενται μονογραφές από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής. Το ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (CD) που παραλαμβάνεται κατά τα ανωτέρω περιγράφεται στο
πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής με καταγραφή των παρακάτω επιπλέον στοιχείων:Προς τούτο, κατά την παραλαβή ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης (CD) αυτά ανοίγονται σε Η/Υ, προκειμένου να καταγραφούν τα ως άνω ζητούμενα στοιχεία. Το «Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής» συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέλη και των δύο επιτροπών, σε τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίων ένα (1) παραδίδεται στην παραδίδουσα Επιτροπή, ένα (1) στην παραλαβούσα Επιτροπή και ένα (1) τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης.

Έκαστο «Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής» συνοδεύεται από αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής που συντάχθηκε και υπογράφηκε κατά την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου ελεγκτή από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. Για υποθέσεις που αφορούν σε άρση τραπεζικού απορρήτου, η παραλαβή των δεδομένων κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών του παραδιδόμενου φυσικού φακέλου (έντυπων και ηλεκτρονικών) που έχει χορηγηθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα διενεργείται συγκεντρωτικά. Ήτοι, ελέγχεται μόνο η ύπαρξη των εξερχόμενων και εισερχόμενων εγγράφων προς και από τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και των συνημμένων αυτών χωρίς να διενεργείται φυλλομέτρησή τους. Ομοίως, και τα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης (CD) που εμπεριέχουν κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής χωρίς να ανοίγονται και χωρίς να καταγράφονται τα στοιχεία τους στον πίνακα (Γ) του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής.

Σε περίπτωση οιασδήποτε αμφιβολίας ή δυσχερειών κατά την παράδοση - παραλαβή υπόθεσης, επανεξετάζεται η μεταφορά της στη Γ.Γ.Δ.Ε. σε μεταγενέστερο χρόνο. Όταν μέλη των Επιτροπών Παραλαβής Υποθέσεων Γ.Γ.Δ.Ε. είναι και οι τελευταίοι χειριστές - ελεγκτές των οποίων οι υποθέσεις παραδίδονται, τα συγκεκριμένα μέλη θα υπογράφουν το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής (ως μέλη Επιτροπής) και το έντυπο αξιολόγησης (ως Ελεγκτές) των υποθέσεών τους σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση εξαιρετικού και έκτακτου κωλύματος μέλους της Επιτροπής παραλαβής, η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής δεν αναστέλλεται και πραγματοποιείται με τα λοιπά δύο (2) μέλη αυτής.

Υπεύθυνοι φύλαξης ορίζονται τα μέλη των Επιτροπών Παραλαβής της Γ.Γ.Δ.Ε. που κατά τόπο παραλαμβάνουν τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του ν.4410/2016, η καταγραφή των υποθέσεων συμπληρώνεται με το βαθμό της αξιολόγησης της σπουδαιότητάς τους, με εκτίμηση του τελευταίου χειριστή - ελεγκτή της μεταφερόμενης υπόθεσης.

Η καταγραφή της εκτίμησης του τελευταίου χειριστή - ελεγκτή εκάστης μεταφερόμενης υπόθεσης διενεργείται δυνάμει των ως άνω διατάξεων και των οριζομένων στη με αριθμό ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016/1.9.2016 (Β' 2773) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Ο βαθμός αξιολόγησης της σπουδαιότητας των υποθέσεων από πλευράς ενδιαφέροντος, με βάση τα δεδομένα της υπόθεσης και τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXIS/ICIS, ορίζεται ως εξής:Για τους ελεγκτές που η οργανική τους θέση έχει μεταφερθεί στην Γ.Γ.Δ.Ε., η διαδικασία αξιολόγησης και συμπλήρωσης της καταγραφής θα διενεργείται ως επί το πλείστον παράλληλα με την παράδοση - παραλαβή του φυσικού αρχείου εκάστης υπόθεσης.

Κατά συνέπεια, οι κατά τόπους Επιτροπές Παραλαβής εξουσιοδοτούνται να καλούν και μεριμνούν για την καθημερινή παρουσία των τελευταίων ελεγκτών της Γ.Γ.Δ.Ε. των οποίων δρομολογείται η μεταφορά των υποθέσεών τους, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τη συνεχή, ταχεία, ασφαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση της αναφερόμενης στο παρόν διαδικασίας. Για την οργάνωση της διαδικασίας και την εξασφάλιση της αδιάλειπτης παρουσίας ελεγκτών, παρέχονται στις κατά τόπους Επιτροπές παραλαβής της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικοί κατάλογοι με τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας των ελεγκτών των οποίων οι υποθέσεις μεταφέρονται και των Προϊσταμένων των υπηρεσιών τους.

Για την αξιολόγηση εκάστης υπόθεσης συντάσσεται σχετικό «Έντυπο αξιολόγησης υπόθεσης», ως συνημμένο υπόδειγμα, με τη συμπλήρωση της ένδειξης "Χ" στη στήλη «Αξιολόγηση τελευταίου χειριστή - ελεγκτή» και στην βαθμίδα αξιολόγησης που κρίνει ο τελευταίος χειριστής - ελεγκτής.

Το «Έντυπο αξιολόγησης υπόθεσης» συντάσσεται και υπογράφεται από τον τελευταίο χειριστή - ελεγκτή εκάστης υπόθεσης σε δύο (2) αντίγραφα, εκ των οποίων ένα (1) παραδίδεται στην παραλαβούσα Επιτροπή και ένα (1) τίθεται στον φάκελο της υπόθεσης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ελεγκτών της Γ.Γ.Δ.Ε., οι οποίοι δεν δύνανται να παρίστανται κατά τη μεταφορά των υποθέσεών τους, η αξιολόγηση και συμπλήρωση της καταγραφής θα γίνει μετά από την μεταφορά των υποθέσεων στην Γ.Γ.Δ.Ε. και με διαδικασία που θα ορισθεί από την Γ.Γ.Δ.Ε..

Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη από την Γ.Γ.Δ.Ε., χωρίς να είναι δεσμευτική κατά τη διαδικασία προτεραιοποίησης των υποθέσεων προς έλεγχο, η οποία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 26 του ν.4174/2013 (Α' 170).

Τέλος, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας και συμμετοχής του τελευταίου υπεύθυνου ελεγκτή που η οργανική του θέση μεταφέρθηκε στη Γ.Γ.Δ.Ε. στην όλη διαδικασία, η παράδοση - παραλαβή των υποθέσεών του διενεργείται κανονικά και η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο.
έως την

IV. Συντονιστής της όλης διαδικασίας παραλαβής των μεταφερόμενων υποθέσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., για λογαριασμό της Γ.Γ.Δ.Ε. ορίζεται η Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, η οποία θα παρέχει κάθε απαιτούμενη οδηγία και διευκρίνιση. Για τη συνεχή παρακολούθηση της διαδικασίας οι Επιτροπές Παραλαβής της Γ.Γ.Δ.Ε. θα αποστέλλουν εβδομαδιαία ενημέρωση εξέλιξης των εργασιών τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.eleg@mofadm.gr και ειδικότερα κάθε Δευτέρα, 11:00 πμ., σε ηλεκτρονικό αρχείο Excel σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Τα υπογεγραμμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα του «Εντύπου αξιολόγησης υπόθεσης» και του «Πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής» που παραδίδονται στις Επιτροπές παραλαβής του παρόντος, διαβιβάζονται ανά δέκα ημέρες από την έναρξη της διαδικασίας, με εμπιστευτικό έγγραφο, από την υπηρεσία που υπηρετεί ο πρόεδρος κάθε επιτροπής παραλαβής, στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γ.Γ.Δ.Ε. Οίκοθεν, νοείται, η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία παραλαβής των υποθέσεων του παρόντος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4174/2013.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των μεταφερόμενων υποθέσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. πρέπει να επιτευχθεί με ταχύτητα, αξιοπιστία και ασφάλεια. Προς τούτο, καλούνται κατά λόγο αρμοδιότητας, όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπρόσωποι της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της σύντονης και ταχείας ολοκλήρωσης της διαδικασίας παράδοσης - παραλαβής των μεταφερόμενων υποθέσεων της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ε. Στο παρόν επισυνάπτονται δύο (2) υποδείγματα που ακολουθούν το παρόν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven