Αριθμ. Υ10/33/ 19.9.2016 Συγχώνευση των Τοπικών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πλ. Ομονοίας και Πλ. Συντάγματος σε ένα με την ονομασία «Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος

Αριθμ. Υ10/33/ 19.9.2016 Συγχώνευση των Τοπικών Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πλ. Ομονοίας και Πλ. Συντάγματος σε ένα με την ονομασία «Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ- ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος

Αριθμ. Υ10/33

(ΦΕΚ Β' 3133/29-09-2016)

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Έχοντας υπόψη:

1 .Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ. Α/11.4.2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315/τ. Β /10-11-1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντικατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.δ. 3710/1957 (ΦΕΚ 100/τ. Α'/12.6.1957) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ. Α'/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. 512/Συν.39/13.12.60 (ΦΕΚ 11/τ. Β'/ 17.01.1961) απόφαση του Δ.Σ. του Ι ΚΑ, με την οποία συ¬στάθηκε το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ομονοίας.

5. Την αριθμ. 512/Συν.39/13.12.60 (ΦΕΚ 11/τ. Β'/ 17.01.1961) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκε η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος Πλ. Ομονοίας και τις αριθμ. 879/ Συν.36/31.08.1976 (ΦΕΚ 1120/τ. Β /10.09.1976) και 262/ Συν.4/09.02.1978 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ (ΦΕΚ 169/τ. B'/28.02.1978), σύμφωνα με τις οποίες ανακαθορίστηκε η ασφαλιστική του περιοχή.

6. Την αριθμ. 163/07.06.1960 (ΦΕΚ305/τ. Β'/04.07.1960) απόφαση του Δ.Σ. του Ι ΚΑ, σύμφωνα με την οποία συστάθηκε το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος.

7. Την αριθμ. 163/07.06.1960 (ΦΕΚ305/τ. Β'/04.07.1960) απόφαση του Δ.Σ. του Ι ΚΑ με την οποία καθορίστηκε η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πλ. Συντάγματος και τις αριθμ. 323/Συν. 13/23.03.1976 (ΦΕΚ 472/τ. Β'/09.04.1976) 326/Συν. 41/06.08.1981 (ΦΕΚ 558/τ. Β/16.09.1981) αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΚΑ, σύμφωνα με τις οποίες ανακαθορίστηκε η ασφαλιστική του περιοχή.

8. Την αριθμ. 19/Συν. 117/7.7.2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

9. Την αριθμ. 090/10/5.7.2016 (ΦΕΚ 2211/τ. Β'/ 18.07.2016) απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με την οποία μεταβιβάζεται στους Υποδιοικητές η άσκηση αρμοδιοτήτων του Διοικητή και καθορίζεται η αναπλήρωσή του.

10. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,

αποφασίζουμε:

1. Τη συγχώνευση του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Ομονοίας με το Τοπικό Υποκ/μα Πλ. Συντάγματος σε ένα Υποκατάστημα, με την ονομασία «Τοπικό Υποκατάστημα Πλ. Συντάγματος». του οποίου η ασφαλιστική περιοχή θα αποτελείται από τη συγχώνευση των ασφαλιστικών περιοχών των ανωτέρω συγχωνευμένων Υποκαταστημάτων.

2. Τη συγχώνευση του Τομέα Εσόδων του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Ομονοίας στον Τομέα Εσόδων του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Συντάγματος. Ο Τομέας Εσόδων εφεξής, θα αποτελείται από έξι (6) τμήματα με ονομασία «Α' Τμήμα Εσόδων», «Β' Τμήμα Εσόδων», «Γ' Τμήμα Εσόδων», «Δ' Τμήμα Εσόδων», «Ε' Τμήμα Εσόδων» και «Στ' Τμήμα Εσόδων».

3. Τη συγχώνευση του Τμήματος Διοικητικών Μέσων θεραπείας του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Ομονοίας στο Τμήμα Διοικητικών Μέσων θεραπείας του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Συντάγματος.

4. Τη συγχώνευση του Τομέα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Ομονοίας, στον Τομέα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας του Τοπικού Υποκ/ τος Πλ. Συντάγματος. Ο Τομέας Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας εφεξής, θα αποτελείται από δύο (2) Τμήματα με ονομασία «Α' Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας» και «Β' Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας».

5. Τη συγχώνευση του Τμήματος Μητρώου του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Ομονοίας στο Τμήμα Μητρώου του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Συντάγματος.

6. Τη συγχώνευση του Τμήματος Οικονομικού του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Ομονοίας στο Τμήμα Οικονομικού του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Συντάγματος.

7. Τη συγχώνευση του Τμήματος Διοικητικού του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Ομονοίας στο Τμήμα Διοικητικού του Τοπικού Υποκ/τος Πλ. Συντάγματος.

8. Η διάρθρωση του νέου Τοπικού Υποκαταστήματος Πλ. Συντάγματος θα είναι η εξής:

ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
1. Α' Τμήμα Εσόδων
2. Β' Τμήμα Εσόδων
3. Γ' Τμήμα Εσόδων
4. Δ' Τμήμα Εσόδων
5. Ε' Τμήμα Εσόδων
6. Στ' Τμήμα Εσόδων
7. Τμήμα Διοικητικών Μέσων θεραπείας
8. Α' Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας
9. Β' Τμήμα Παροχών Συντάξεων - Ασθενείας
10. Τμήμα Μητρώου
11. Τμήμα Οικονομικού
12. Τμήμα Διοικητικού

Η απόφαση αυτή ισχύει από 12 Δεκεμβρίου 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Η Υποδιοικήτρια
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΠηγή: Taxheaven