Αρ. πρωτ.: οικ. 101005/1182/ Φ15/ 2016 Ερμηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 22 του ν.4403/2016 (Α΄125), σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 22 του ν.3982/2011 (Α΄143), σχετικά με την προθεσμία και την παράταση αυτής για την τεχνική ανασυγκρότηση συνόλο

Αρ. πρωτ.: οικ. 101005/1182/ Φ15/ 2016 Ερμηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 22 του ν.4403/2016 (Α΄125), σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 22 του ν.3982/2011 (Α΄143), σχετικά με την προθεσμία και την παράταση αυτής για την τεχνική ανασυγκρότηση συνόλο

Αθήνα, 30/9/2016
Αρ. Πρωτ. οικ. 101005/1182/Φ15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ/Δ.Α.Ε.Ε.Π.

Θέμα: Ερμηνευτική εγκύκλιος του άρθρου 22 του ν.4403/2016 (Α΄125), σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 22 του ν.3982/2011 (Α΄143), σχετικά με την προθεσμία και την παράταση αυτής για την τεχνική ανασυγκρότηση συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 22 του ν.4403/2016, που τροποποιεί και συμπληρώνει το άρθρο 22 του ν.3982/2011 «Τεχνική ανασυγκρότηση, προθεσμία προς μεταφορά» παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για το χειρισμό σχετικών υποθέσεων:

Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22 του ν.4403/2016 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του ν. 3982/2011 και προστίθεται νέα παράγραφος 4α στο ίδιο άρθρο.

Σύμφωνα με τη νέα πρόβλεψη, η προθεσμία που χορηγεί η Αδειοδοτούσα Αρχή για την τεχνική ανασυγκρότηση μονάδας, για την οποία έχει διαπιστωθεί η μη συμβατότητά της με τις προβλέψεις του δευτέρου μέρους του ν. 3982/2011, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 22 του νόμου και του άρθρου 11 της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ’ αρ. 483/35/Φ.15/2012 (Β΄ 158), μπορεί να οριστεί μέχρι και 24 μήνες, με αφετηρία την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Κατά τη νέα πρόβλεψη, η προθεσμία της τεχνικής ανασυγκρότησης μπορεί να παραταθεί για ακόμη 18 μήνες από τη λήξη της αρχικώς χορηγηθείσης προθεσμίας, εφόσον ο φορέας της επιχείρησης αποδεδειγμένα έχει προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της ασυμβατότητας των εγκαταστάσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ήδη επέλθει η οριστική άρση της ασυμβατότητας.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νέου νόμου 4403/2016, προβλέπεται ότι η ισχύς των νέων προθεσμιών (έως 24 μήνες αρχική και έως 18 μήνες παράταση) εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί προθεσμία τεχνικής ανασυγκρότησης πριν από την ισχύ του νέου νόμου, αποκλείοντας την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν.3982/2011.

Καθ’ ερμηνεία του άρθρου 22 παρ. 3 του νέου νόμου, οι προθεσμίες και οι παρατάσεις αυτών, που εισάγονται με τις εν λόγω νέες διατάξεις, καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που είχε κατά το παρελθόν χορηγηθεί τεχνική ανασυγκρότηση, ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξεως της προθεσμίας αυτής, δεδομένου ότι δεν τίθενται λοιπές προϋποθέσεις από την ως άνω διάταξη.

Η εν λόγω διάταξη μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στις περιπτώσεις που η διαπιστωτική πράξη περί μη συμβατότητας της μονάδας είχε εκδοθεί από τις 7.1.2013 και μετά.Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
Ευστράτιος Ζαφείρης

Πηγή: Taxheaven