Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1142227 ΕΞ 2016 Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1142227 ΕΞ 2016 Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ Γ 1142227 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Σμπόνια,
Τηλέφωνο : 210- 33.75.194-137
Fax : 210- 33.75.990
e-mail : d2c1@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 παράγραφος 1 εδάφιο β’, και 4, του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την αρ.1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ/20.01.2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

6. Την αρ. ΔΔΑΔ Γ 1110236 ΕΞ 2015/25.8.2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί επιλογής και τοποθέτησης του κ. Σαΐτη Ευθύμιου του Κωνσταντίνου ΠΕ/Α’ Εφοριακών, ως Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης.

7. Την κενή θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, λόγω συνταξιοδότησης του Προϊσταμένου κ. Μπάκα Ιωάννη του Δημητρίου βάσει της υπ’αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1130829 ΕΞ 2016/08.09.2016 Διαπιστωτικής Πράξης (ΦΕΚ 909/Γ΄/27.09.2016)

8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε ως αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας κ. Ευθύμιο Σαΐτη του Κωνσταντίνου ΠΕ/Α Εφοριακών, μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου στην αντίστοιχη κενή θέση, βάσει των κείμενων διατάξεων.

Β. Ο αναφερόμενος δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη αναπλήρωσης.

Γ. Η εν λόγω απόφαση όπως κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στον αναφερόμενο Προϊστάμενο και να γίνει άμεσα εκτελεστή, με την υποχρέωσή του να υποβάλει στην Υπηρεσία μας σχετικό πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων.O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven