Αριθμ. 44943/20.9.2016 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Μελισσίων του Νομού Αττικής (Β' 1631/2004), β) στο Δήμο Γέρακα του Νομού Αττικής (Β'1434/2004), γ

Αριθμ. 44943/20.9.2016 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου: α) στο Δήμο Μελισσίων του Νομού Αττικής (Β' 1631/2004), β) στο Δήμο Γέρακα του Νομού Αττικής (Β'1434/2004), γ

Αριθμ. 44943

(ΦΕΚ Β' 3128/29-9-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 3) και 24 του N. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α' 275), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 1) του N. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α' 114), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 26 του άρθρου 1 του N. 3127/2003 (Α' 67), αντικαταστάθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 1 του N. 3481/2006 (Α' 162).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 και 11) του N. 4164/2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 156).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 11) και 2 (παρ. 3) της υπ' αριθμ. 10887/2007 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί μεταφοράς πόρων και αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. (Β' 416).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ/τος 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α'114).

6. Την υπ' αριθμ. Υ31/9.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β'2183).

7. Τις υπ' αριθμ. 252/2/20.10.2004 και 253/2/25.10.2004 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας «Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Δήμο Μελισσίων του Νομού Αττικής» και «Καταχώρηση πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο και έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Μελισσίων του Νομού Αττικής» (Β'1631).

8. Τις υπ' αριθμ. 244/9/7.9.2004 και 245/9/9.9.2004 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας «Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Δήμο Γέρακα του Νομού Αττικής» και «Καταχώρηση πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο και έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Γέρακα του Νομού Αττικής» (Β' 1434).

9. Τις υπ' αριθμ. 270/5/27.12.2004 και 271/5/29.12.2004 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας «Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Δήμο Γλυκών Νερών του Νομού Αττικής» και «Καταχώρηση πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο και έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Γλυκών Νερών του Νομού Αττικής» (Β' 2/2005).

10. Τις υπ' αριθμ. 299/6/25.4.2005 και 300/6/27.4.2005 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας «Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης στο Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής» και «Καταχώρηση πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο και έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής» (Β' 608).

11. Το υπ' αριθμ. 696/3/27.07.2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).

12. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τα ακίνητα (γεωτεμάχια) με ΚΑΕΚ 050920701059, 050920701061, 050920701062, 050920701055, 050920701056, 050920701058, 050920701036, 050920701038, 050920701039, 050920701053, 050920701054, 050920101029, 050920101032, 050920101033, 050920101034, 050920101035, 050920101051, 050920101030, το ακίνητο ειδικής έκτασης (ρέμα) με ΚΑΕΚ 05092ΕΚ00093 καθώς και τμήματα των ειδικών εκτάσεων (δρόμων) με ΚΑΕΚ 05092ΕΚ00004, 05092ΕΚ00155, ως προερχόμενο το δεύτερο από το ακίνητο ειδικής έκτασης (δρόμος) αρχικών εγγραφών με ΚΑΕΚ 05092ΕΚ00003/0/0 (ιστορική ιδιοκτησία) και 05092ΕΚ00165, ως προερχόμενο επίσης από το ακίνητο ειδικής έκτασης (δρόμος) αρχικών εγγραφών με ΚΑΕΚ 05092ΕΚ00009/0/0 (ιστορική ιδιοκτησία), για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Μελισσίων του Νομού Αττικής με τις ανάρτηση 252/2/20.10.2004 και 253/2/25.10.2004 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β' 1631), εξαιρούνται από τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Β' Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων υπ' αριθμ. 89/13.10.2004.

2. Τα ακίνητα και τα τμήματα των ακινήτων που εξαιρούνται κατά την παράγραφο 1, βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής του Δήμου Κηφισιάς του Νομού Αττικής που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση και εμφαίνονται διαγραμμισμένα στο συνημμένο στην παρούσα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1, που δημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 2

1. Τα τμήματα ακινήτων (γεωτεμαχίων) με ΚΑΕΚ 050392530031 και 050392530028, για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Γέρακα του Νομού Αττικής με τις υπ' αριθμ. 244/9/7.9.2004 και 245/9/9.9.2004 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β' 1434), εξαιρούνται από τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Β' ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων υπ' αριθμ. 83/1.9.2004.

2. Τα τμήματα των ακινήτων που εξαιρούνται κατά την παράγραφο 1, βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής του Δήμου Πεντέλης του Νομού Αττικής που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση και εμφαίνονται διαγραμμισμένα στο συνημμένο στην παρούσα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2, που δημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 3

1. Τα ακίνητα (γεωτεμάχια) με ΚΑΕΚ 050404612001, 050404615001 και 050404615002, καθώς και τα ακίνητα ειδικής έκτασης (δρόμος) με ΚΑΕΚ 05040ΕΚ00015 και 05040ΕΚ00014 για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Γλυκών Νερών του Νομού Αττικής με τις υπ' αριθμ. 270/5/27.12.2004 και 271/5/29.12.2004 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β' 2/2005), εξαιρούνται από τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Β' Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων υπ' αριθμ. 118/24.12.2004.

2. Τα ακίνητα που εξαιρούνται κατά την παράγραφο 1, βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής του Δήμου Παλλήνης του Νομού Αττικής που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση και εμφαίνονται διαγραμμισμένα στο συνημμένο στην παρούσα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3, που δημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 4

1. Το ακίνητο (γεωτεμάχιο) με ΚΑΕΚ 051115007096 για το οποίο διαπιστώθηκε η περαίωση της κτηματογράφησης και ορίστηκε η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής με τις υπ' αριθμ. 299/6/25.4.2005 και 300/6/27.4.2005 αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Β' 608), εξαιρείται από τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα της Β' Ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών στοιχείων υπ' αριθμ. 162/25.4.2005.

2. Το ακίνητο που εξαιρείται κατά την παράγραφο 1, βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της περιοχής του Δήμου Παλλήνης του Νομού Αττικής που εξακολουθεί να τελεί υπό κτηματογράφηση και εμφαίνεται διαγραμμισμένο στο συνημμένο στην παρούσα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4, που δημοσιεύεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven