Αριθμ. οικ.43424/2458/26.9.2016 Τροποποίηση της αριθμ.οικ.13822/1089/2.5.2014 (Β΄ 1227) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφε

Αριθμ. οικ.43424/2458/26.9.2016 Τροποποίηση της αριθμ.οικ.13822/1089/2.5.2014 (Β΄ 1227) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφε

Αριθμ. οικ.43424/2458/26.9.2016


Τροποποίηση της αριθμ.οικ.13822/1089/2.5.2014 (Β΄ 1227) υπουργικής απόφασης σχετικά με τα «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.

43424/2458/2016


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρ- θρου 9 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονο- μικών», όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 42 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141),
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθ. 101 του Ν. 4172/ 2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρ- μογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις » (Α΄ 167).
3. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29)
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98 ).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:


Τροποποιούμε την αριθμ. οικ.13822/1089/2.5.2014 (Β΄ 1227) υπουργική απόφαση σχετικά με τα «Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ ως εξής:
 

Στο τέλος της ως άνω απόφασης προστίθεται η εξής παράγραφος:

«Κατ' εξαίρεση των ανωτέρων κριτηρίων, στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζεται κάθε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους.»
Κατά τα λοιπά η αριθμ. οικ. 13822/1089/2.5.2014 (Β΄ 1227) υπουργική απόφαση ισχύει ως έχει.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven