Αριθμ. 2/78163/0004/ 2016 Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. 2/78163/0004/ 2016 Κατανομή θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Γ.Γ.Δ.Π.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθμ. 2/ 78163 /0004

(ΦΕΚ Β' 3153/30-09-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»,
β) του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/6.11.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό» (Β' 3013), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/54821/0004/13.6.2016 όμοια (Β' 1911).

3. Την αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών [...] στον Υπουργό Οικονομικών» (Β' 785).

4. Την αριθμ. ΔΟΜ/οικ. 33689/22.12.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας.

6. Την ανάγκη ανακατανομής των οργανικών θέσεων προσωπικού εντός της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών με σκοπό την ορθολογική κατανομή τους, σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις συντελεσθείσες υπηρεσιακές μεταβολές.

7. Τις σχετικές εισηγήσεις των Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. α) Κατανέμουμε ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, τις θέσεις προσωπικού, όπως αυτές προσδιορίζονται στην αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/6.11.2014 απόφαση «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό» (Β' 3013), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/54821/0004/13.6.2016 όμοια (Β' 1911) ως εξής:β) Οι δύο (2) οργανικές θέσεις των Δικηγόρων με έμμισθη εντολή κατανέμονται στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών.

Β. α) Οι θέσεις της υποπαραγράφου α) της παραγράφου Α μπορούν να καλυφθούν τόσο από μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών όσο και από προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
β) Η καθ' οιονδήποτε τρόπο κένωση οργανικών θέσεων των ειδικοτήτων (ΠΕ) και (ΔΕ) Εφοριακών, (ΠΕ) και (ΔΕ) Δημοσιονομικών, (ΠΕ) Διοικητικού Οικονομικού, (ΠΕ) και (ΤΕ) Πληροφορικής, (ΠΕ) Μηχανικών, (ΠΕ) Χημικών, (ΠΕ) Φυσικών, (ΤΕ) Διοικητικού Λογιστικού, (ΔΕ) Διοικητικού, (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ και (ΔΕ) Οδηγών του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 116 του Π.Δ. 111/2014, συνάγεται τη μετατροπή τους σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, στον οποίο προσμετρώνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ

Πηγή: Taxheaven