Αριθ. πρωτ.: 2/78792/0004/ 2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/ 77057/ 0004/ 22.9.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφο

Αριθ. πρωτ.: 2/78792/0004/ 2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/ 77057/ 0004/ 22.9.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφο

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/ 78792 /0004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε'- Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
Τ.Κ.101 65, Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Μερίκα
Τηλέφωνο:210-33.38.319
fax:210-33.38.202
e-mail:a.merika@glk.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 2/77057/0004/22.9.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών» (ΑΔΑ: 66ΒΑΗ-ΧΦ2).

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α'220)
β) των άρθρων 13-15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98)
δ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει. 

2. Την αριθ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (Β'785).

3. Την αριθ. 2/77057/0004/22.9.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών» (ΑΔΑ: 66ΒΑΗ-ΧΦ2).

4. Το από 29.9.2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης με το οποίο ζητείται η αντικατάσταση ενός εκ των τακτικών μελών της ανωτέρω ομάδα εργασίας.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τροποποιούμε την παρ. Β. της αριθ. 2/77057/0004/22.9.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών» (ΑΔΑ: 66ΒΑΗ-ΧΦ2) και αντικαθιστούμε το υπ' αριθ. 6 μέλος αυτής ως εξής:
«6. Νικολέττα Δελχανίδου του Ευαγγέλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών που υπηρετεί ως Προϊσταμένη Τμήματος στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, με αναπληρώτριά της την Κυράτσω Κοτζιά του Παρασκευά, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.


Με εντολή Υπουργού

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.Πηγή: Taxheaven