Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 44586/1559/ 2016 Συμπληρωματικές οδηγίες σε εφαρμογή της αρ. Φ 80000/οικ. 35384/1276/ 1-8-2016 Υπουργικής Απόφασης

Αρ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 44586/1559/ 2016 Συμπληρωματικές οδηγίες σε εφαρμογή της αρ. Φ 80000/οικ. 35384/1276/ 1-8-2016 Υπουργικής Απόφασης

Αθήνα, 03/10/2016
Αρ.πρωτ.: Φ.80000/οικ.44586/1559

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ και ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ και ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Τ.Κ.: 10110

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες σε εφαρμογή της αρ. Φ80000/οικ.35384/1276/1-8-2016 Υπουργικής Απόφασης.»

Σχετ: Το με αριθμό πρωτ. Φ.80000/οικ.42490/1486/20.9.2016 έγγραφό μας (ΑΔΑ:ΩΧΖΟ465ΘΙΩ-Ξ53).

Σε συνέχεια του με αριθμό πρωτ. Φ.80000/οικ.42490/1486/20.9.2016 εγγράφου μας (ΑΔΑ: ΩΧΖΟ465ΘΙΩ-Ξ53) με το οποίο γνωστοποιήθηκαν οδηγίες σε εφαρμογή της αριθμ.Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, κ.λ.π.» (ΦΕΚ 2455/Β/09-08-2016), διευκρινίζουμε ότι η συμμετοχή των δικηγόρων ή/και των μελών του Ν.Σ.Κ. στις Επιτροπές και Ομάδες απογραφής της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης περιορίζεται αποκλειστικά και μόνον στην καταγραφή των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και λοιπών εκκρεμοτήτων των νομικών υπηρεσιών τους.


Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος ΠετρόπουλοςΠηγή: Taxheaven