Αριθμ. οικ. 14159/ 14.9.2016 Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Αριθμ. οικ. 14159/ 14.9.2016 Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Αριθμ. οικ. 14159

(ΦΕΚ Β' 3165/03-10-2016)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4375/2016 (Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)’ (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας των Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ./4831/25.7.13 (Β΄ 1841) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του τύπου του Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία».

7. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ. 8097/25.5.2016 (Β΄ 1542) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία».

8. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ./11643/29.7.2016 (Β΄ 2415) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Ίδρυση Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Πειραιά».

9. Το γεγονός ότι το Αυτοτελές Κλιμάκιο Πειραιά πρόκειται να προβεί στην πλήρη καταγραφή και εξέταση εξαιρετικά μεγάλου αριθμού αιτήσεων διεθνούς προστασίας, για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί απλή καταγραφή από τα Κινητά Κλιμάκια Ασύλου του Νοτίου και Βορείου Ελλάδας της Υπηρεσίας Ασύλου, για τις οποίες υπολογίζεται ότι η ολοκλήρωση της εξέτασής τους θα υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1 της με αριθμ. πρωτ. οικ. 8097/25.5.2016 (Β΄ 1542) απόφασης της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου «Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία», ως ακολούθως:

«Κατ’ εξαίρεση, τα δελτία με τα οποία θα εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, μετά την πραγματοποίηση της πλήρους καταγραφής των αιτήσεων τους στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Πειραιά θα έχουν ως ημερομηνία λήξης την ορισθείσα ημερομηνία συνέντευξης του άρθρου 52 του Ν. 4375/2016, όπως ισχύει».

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΠηγή: Taxheaven