Αριθ. πρωτ.: Φ80020/οικ.41697/Δ15.708/3.10.2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 41 του ν. 4415/2016 (Α' 159)

Αριθ. πρωτ.: Φ80020/οικ.41697/Δ15.708/3.10.2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 41 του ν. 4415/2016 (Α' 159)

Αθήνα, 3-10-2016
Αρ . Πρ . : Φ80020/οικ.41697/Δ15.708

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΓΔ4)
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
Fax: 2103368148
Τηλέφωνα: 2103368159-79-58
Πληρ.: Ε. Σπύρου, Κ. Χαραγκιώνης

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΓΔ2)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΠΔΔ (Δ7)
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Fax: 2103368099
Τηλέφωνα: 2103368273, 2103368084
Πληρ.: Π. Νιάρχος, Ν. Ιατρίδης
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κωδικας: 10110

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 41 του ν. 4415/2016 (Α' 159).

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 159/6.9.2016, τεύχος Α', δημοσιεύτηκε ο νόμος 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 41 του οποίου, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν τις εφάπαξ παροχές και προβλέπουν, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

1. Με τις παραγράφους 1 και 2, ορίζεται αντιστοίχως, ότι, μετά το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' και μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ', της περίπτωσης α' της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (A' 85), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο δεύτερο παρ. 4 του ν. 4393/2016 (Α' 106), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%)». 

Ως γνωστό, με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 35 καθορίζεται ότι, το τμήμα της εφάπαξ παροχής μέχρι την 31.12.2013 για τους ασφαλισμένους με εισφορά ύψους 4%, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του ταμείου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013. Για τους μισθωτούς και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ποσοστό αναπλήρωσης 60% θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Με την νεότερη διάταξη του άρθρου 41 του νόμου 4415/2016 διευκρινίζεται οτι, το ως ανω αναπροσαρμοσμένο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%.

Με την ευκαιρία παρακαλούμε όπως τα Διοικητικά Συμβούλια των φορέων πρόνοιας, που δεν έχουν ήδη αποφασίσει και υποβάλλει την πρότασή τους για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης, αφού λάβουν υπόψη τους και την προαναφερόμενη νεότερη διάταξη κατά τη λήψη της σχετικής απόφασής τους, να υποβάλλουν άμεσα την πρότασή τους, προς αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων στη χορήγηση των εφάπαξ παροχών στους δικαιούχους.

2. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, (όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο δεύτερο παρ. 4 του ν. 4393/2016), ως εξής: «Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και των φορέων πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που αποχώρησαν από την 1.1.2014 έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α' 85), ως αποδοχές για τον υπολογισμό του τμήματος αυτού της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη πριν από την αποχώρησή του, εφόσον καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και αδείας».

Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, καταλαμβάνει, τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Τομέας Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών και Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων), τους ασφαλισμένους στο καθεστώς του ν. 103/1975 και τους ασφαλισμένους στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Προσωπικού του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Ως εκ τούτου, για τον υπολογισμό του μέρους της παροχής έως τις 31-12-2013 των ασφαλισμένων των ανωτέρω τομέων και λογαριασμών, που αποχώρησαν από την 1η.1.2014 έως τις 13.5.2016, ως διάστημα για την εύρεση του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών θα λογίζεται αυτό των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από την αποχώρησή τους. Για παράδειγμα για ασφαλισμένο με τελευταία ημέρα υπηρεσίας-μισθοδοσίας την 30η-4-2015 η πενταετία καταλαμβάνει το διάστημα από την 1η-5-2010 έως τις 30-4-2015.

Εξυπακούεται ότι για τις περιπτώσεις αυτές, δεν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης και επομένως δεν απαιτείται να προσαυξηθεί ο μέσος όρος της ως άνω πενταετίας κατά την ετήσια μεταβολή μισθών υπολογιζόμενη από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Παρακαλούμε για την ορθή και άμεση εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven