Αριθμ. ΑΤ10/ Φ. 51020/ 36232/ 648/ 2016 Έγκριση Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.  Σ.Ο.Ε.Λ  Ν.Π.Ι.Δ.)

Αριθμ. ΑΤ10/ Φ. 51020/ 36232/ 648/ 2016 Έγκριση Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ Ν.Π.Ι.Δ.)

Αριθμ. ΑΤ10/Φ.51020/36232/648

(ΦΕΚ Β' 3166/03-10-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ Α' 160/11.07.2002), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (ΦΕΚ Α' 180/29.08.2014).

3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ Α' 116/23.09.2015).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», (ΦΕΚ Β' 2169/09.10.2015).

5. Την αρ. οικ.449/04.08.2016 Σύμφωνη Γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

6. Το αρ. 3084/05.08.2016 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Το υπ' αριθμ. 18.364/27.07.2016 συμβολαιογραφικό έγγραφο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Άννας Ν. Χατζάκη.

8. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.ΑΝ.Π.Ι.Δ.), το οποίο καταρτίσθηκε με το υπ' αριθμ. 18.364/27.07.2016 συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η Συμβολαιογράφος Αθηνών Άννα Νικ. Χατζάκη:

Αριθμός 18.364
Καταστατικό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ Ν.Π.Ι.Δ.),

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι επτά (27), του μηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη, και στα γραφεία του ΣΟΕΛ στην οδό Καποδιστρίου αρ. 28, στην Αθήνα, όπου με κάλεσαν και πήγα, παρουσιάστηκαν σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας ΑΝΝΑ Ν. ΧΑΤΖΑΚΗ (Α.Φ.Μ. .................., Δ.Ο.Υ. ...................), με έδρα την Αθήνα (............. αρ. ..), οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:

Βλέπε συνημμένο ΦΕΚ

Οι ανωτέρω ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι οι ίδιοι και οι εντολείς τους, όλοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ή Ασκούμενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ή υπάλληλοι του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή υπάλληλοι ελεγκτικών εταιρειών, καταρτίζουν το καταστατικό του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία:
«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.», για τη σύσταση άλλωστε του οποίου έχει λάβει απόφαση τόσο η Γενική Συνέλευση του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της στις 2942014 (20ή Γενική Συνέλευση, απόφαση 5/2942014) στην Αθήνα καθώς και το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την απόφαση του αρ. Ζ'47/1/812014. Το περιεχόμενο του καταστατικού έχει ως εξής:

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ν.Π.Ι.Δ.
Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.Λ. Ν.Π.Ι.Δ.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ TEA. Σ.Ο.Ε.Λ Ν.Π.Ι.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1: Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα
Άρθρο 2: Σκοπός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Υπαγωγή στην ασφάλιση - Δικαιώματα ασφαλισμένων
Άρθρο 3: Υπαγωγή στην ασφάλιση - Χρόνος ασφάλισης
Άρθρο 4: Μητρώο ασφαλισμένων
Άρθρο 5: Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου
Άρθρο 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ασφαλισμένων
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις των εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Διοίκηση του Ταμείου
Άρθρο 8: Όργανα διοίκησης του Ταμείου
Άρθρο 9: Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες
Άρθρο 10: Γενική Συνέλευση - Σύγκλιση - Πρακτικά
Άρθρο 11: Γενική Συνέλευση - Απαρτία Πλειοψηφία - Αποφάσεις
Άρθρο 12: Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση, θητεία, ορισμός μελών
Άρθρο 13: Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε σώμα, παράδοση, παραλαβή
Άρθρο 14: Διοικητικό Συμβούλιο - Συνεδρίαση, απαρτία, πλειοψηφία
Άρθρο 15: Κωλύματα για την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. - Ευθύνη μελών Δ.Σ.
Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 17: Αρχαιρεσίες
Άρθρο 18: Επενδυτική Επιτροπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Πόροι του Ταμείου
Άρθρο 19: Πόροι
Άρθρο 20: Τακτικές Εισφορές
Άρθρο 21: Προαιρετικές εισφορές
Άρθρο 22: Ειδικό Αποθεματικό
Άρθρο 23: Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός (Α.Σ.Α.τΑκτκαι Α.Σ.Α.ΠΡ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Χορήγηση Σύνταξης
Άρθρο 24: Αίτηση Συνταξιοδότησης
Άρθρο 25: Προϋποθέσεις θεμελίωσης Δικαιώματος Συνταξιοδότησης
Άρθρο 26: Ποσό Παροχής
Άρθρο 27: Μηνιαία Σύνταξη
Άρθρο 28: Περίοδος Σύνταξης
Άρθρο 29: Παροχή λόγω αναπηρίας εν ενεργεία
Άρθρο 30: Επιστροφή εισφορών λόγω θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου
Άρθρο 31: Συνταξιοδότηση από το Ταμείο των ήδη συνταξιούχων γήρατος Φορέα Κύριας Ασφάλισης
Άρθρο 32: Μαθηματικό Απόθεμα
Άρθρο 33: Τρόπος Επένδυσης Μαθηματικού Αποθέματος
Άρθρο 34: Περιθώριο Φερεγγυότητας
Άρθρο 35: Ίδια κεφάλαια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ίδια κεφάλαια Κανόνες επενδύσεων - Λογιστική οργάνωση
Άρθρο 36: Τρόπος επένδυσης ιδίων κεφαλαίων
Άρθρο 37: Κανόνες επενδύσεων
Άρθρο 38: Λογιστική οργάνωση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Μεταφορά δικαιωμάτων - Διαδοχική ασφάλιση - Παραγραφή - Εκχώρηση - Κατάσχεση
Άρθρο 39: Μεταφορά δικαιωμάτων
Άρθρο 40: Διαδοχική ασφάλιση
Άρθρο 41: Παραγραφή , Εκχώρηση , Κατάσχεση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση Εκκαθάριση
Άρθρο 42: Διάλυση του Ταμείου
Άρθρο 43: Εκκαθάριση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 44: Μεταβατικές διατάξεις - Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Ε.Α. Σ.Ο.Ε.ΛΝ.Π.Ι.Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1
Σύσταση- Επωνυμία- Έδρα- Σφραγίδα


1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.», το οποίο στη συνέχεια θα αποκαλείται για συντομία «Ταμείο».

2. Το Ταμείο ιδρύεται και διέπεται από το παρόν Καταστατικό, από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002, τις Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού, καθώς και από το ενσωματωμένο στην έννομη τάξη δίκαιο της Ε.Ε. (Οδηγίας 2003/41/Ε.Κ.), όπως ισχύει κάθε φορά και από κάθε τροποποίηση της εσωτερικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας της Ε.Ε.. Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και στον έλεγχο αφ' ενός της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και αφ' ετέρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Για τις σχέσεις του Ταμείου με την αλλοδαπή, η επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της χώρας με την οποία συναλλάσσεται. Στην αγγλική η επωνυμία του Ταμείου είναι OCCUPATIONAL PENSION FUND OF THE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF GREECE.

4. Η Έδρα του Ταμείου βρίσκεται στην Αθήνα. Τα γραφεία του Ταμείου μπορούν να μεταφέρονται εντός ορίων του νομού Αττικής, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, χωρίς ν' απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Το Ταμείο εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει ότι ένα ή περισσότερα μέλη του νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν το Ταμείο είτε γενικά είτε για ορισμένες ενέργειες ή πράξεις.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ταμείο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία και να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος.
Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στις εκάστοτε κατά το νόμο οριζόμενες ως «αρμόδιες αρχές» .

7. Η σφραγίδα του Ταμείου φέρει την επωνυμία αυτού και στο μέσο το έτος ίδρυσης του (2016).

Άρθρο 2
Σκοπός


1. Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Οι χορηγούμενες παροχές είναι σε χρήμα και καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.

2. Ως αρχικός σκοπός του Ταμείου ορίζεται η χορήγηση παροχής συνταξιοδοτικής συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, για την κάλυψη του κινδύνου γήρατος. Προς επίτευξη του εναρκτήριου αυτού σκοπού συνιστάται στο Ταμείο Κλάδος Σύνταξης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 5/7 των Μελών του μπορεί να δημιουργήσει και άλλους κλάδους ασφάλισης, π.χ. κλάδο επικουρικής συνταξιοδότησης, Υγείας , Εφάπαξ, με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Υπαγωγή στην ασφάλιση - Δικαιώματα ασφαλισμένων

Άρθρο 3
Υπαγωγή στην ασφάλιση - Χρόνος ασφάλισης


1. Στην ασφάλιση του Ταμείου, υπάγονται προαιρετικά ως μέλη αυτού, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου:
Ι. οι μέτοχοι όλων των Ελεγκτικών Εταιρειών, καθώς και οι Ασκούμενοι και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που ανήκουν στο δυναμικό τους με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης.
ΙΙ. Οι συνταξιούχοι Ορκωτοί ελεγκτές Λογιστές με τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του παρόντος καταστατικού.
III. Οι Υπάλληλοι του ΣΟΕΛ, του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), των Ελεγκτικών Εταιρειών και των Εταιριών που έχουν συνεφελκόμενο αντικείμενο με αυτό των Ελεγκτικών
Εταιριών (δίκτυο κατά την έννοια των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 3693/2008), που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας άλλως με σχέση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών διάρκειας άνω των έξι (6) μηνών.
IV. Οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία του ΣΟΕΛ και των Ελεγκτικών Εταιριών υπό τους ίδιους όρους με τους υπαλλήλους του ΣΟΕΛ, ΙΕΣΟΕΛ, των Ελεγκτικών Εταιριών και των Εταιριών που έχουν συνεφελκόμενο αντικείμενο με αυτό των Ελεγκτικών Εταιριών (δίκτυο κατά την έννοια των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 3693/2008).
V. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης των επαγγελματικών καθηκόντων τους στο Σ.Ο.Ε.Λ. κατόπιν υποβολής αίτησης και έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

2. Για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου υποβάλλονται σ' αυτό, από τον ενδιαφερόμενο:
α) αίτηση, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και
β) συμπληρωμένο «δελτίο απογραφής ασφαλισμένου».
Ο τύπος της αίτησης και του «δελτίου απογραφής ασφαλισμένου», τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο σχετικό διαδικαστικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

3. Για την υπαγωγή ή όχι των αιτούντων στην ασφάλιση του Ταμείου αποφασίζει το Δ.Σ., εφόσον η απόφαση του είναι θετική, καθορίζεται δια αυτής και η ημερομηνία έναρξης της εγκρινόμενης ασφάλισης.

4. Ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο, λογίζεται ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες από το καταστατικό εισφορές.

Άρθρο 4
Μητρώο ασφαλισμένων


1. Το Ταμείο τηρεί Μητρώο Ασφαλισμένων σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τον ενιαίο τύπο μητρώου, που καθορίζεται για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τα νέα μέλη, με την εγγραφή τους, λαμβάνουν τον επόμενο αριθμό μητρώου, ανεξάρτητα εάν μέχρι τον αριθμό αυτό αριθμούνται και διαγραφέντες ή αποβιώσαντες. Κάθε μέλος υποβάλλει στο Ταμείο μαζί με την αίτηση εγγραφής και συμπληρωμένο απογραφικό δελτίο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

2. Στο παραπάνω Μητρώο καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που αφορούν στους ασφαλισμένους, και ιδίως τα ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας του ασφαλισμένου.
β) Ο κύριος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
γ) Η εταιρεία στην οποία απασχολείται ο ασφαλισμένος.
δ) Τα ποσά ή ποσοστά των εισφορών που εισπράττει το Ταμείο για κάθε ασφαλισμένο και ο χρόνος καταβολής τους.
ε) Το ύψος του κεφαλαίου που έχει σωρευθεί στον ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου.
στ) Η ημερομηνία αρχικής ασφάλισης σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α) και οι όποιες αλλαγές, στον ασφαλιστικό βίο του ασφαλισμένου.
ζ) Όποιο άλλο στοιχείο απαιτείται, προκειμένου να υπάρχει ακρίβεια και επάρκεια για την εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και την εκπλήρωση των απαιτήσεων που έχουν για το μητρώο ασφαλισμένων μελών οι αντίστοιχες εποπτεύουσες αρχές.

3. Στο Ταμείο τηρείται Ατομικός Φάκελος Μέλους (ΑΦΜ), με αύξοντα αριθμό εκείνο του Μητρώου Μελών που αντιστοιχεί στο Μέλος. Στον Ατομικό Φάκελο προβλέπεται η τοποθέτηση όλων των σχετικών εγγράφων, που το Μέλος καταθέτει τόσο κατά την εγγραφή του όσο και μετέπειτα, καθώς και αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδονται από το Ταμείο για λογαριασμό του Μέλους.

Άρθρο 5
Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου


1. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου χάνεται:
α) Αν ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση διαγραφής από το Ταμείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 10 Ν. 3029/2002.
β) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος απωλέσει την ασφαλιστέα ιδιότητα του κατά το άρθρο 3 παρ.1, ήτοι εάν απωλεσθεί η μετοχική ιδιότητα των ΟΕΛ ή λυθεί η εργασιακή σχέση που συνδέει τους ΟΕΛ ή τους ασκούμενους με την Ελεγκτική Εταιρία, ή διακοπεί η απασχόληση των υπαλλήλων του ΣΟΕΛ, ΓΕΣΟΕΛ, των Ελεγκτικών Εταιριών και των Εταιριών που ανήκουν σε Εταιρείες συνεφελκόμενου αντικειμένου (δικτύου κατά την έννοια των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 3693/2008) που παρέχουν την εργασία τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με διάρκεια άνω των έξι (6) μηνών ή διακοπεί η σύμβαση πάγιας αντιμισθίας των Δικηγόρων του ΣΟΕΛ και των Ελεγκτικών Εταιριών. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να παραμείνει ασφαλισμένος μόνο με υποβολή αίτησης για ασφάλιση και έγκριση από το Δ.Σ. του Ταμείου.

2. Για την απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου εκδίδεται απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία διαπιστώνει την απώλεια της ιδιότητας και ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία έχει επέλθει η απώλεια.

Άρθρο 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και του Ταμείου


6.1 Δικαιώματα Ασφαλισμένων

6.1.1. Δικαιώματα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης.
6.1.2. Τα αναφερόμενα δικαιώματα στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 όπως εκάστοτε ισχύουν.
6.1.3. Τα αναφερόμενα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών (ΦΕΚ Αρ.Φ.178, Τεύχος Β, Φ.51010/οικ.1893/16.01.15 «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης») και όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και οι τροποποιήσεις αυτών.
6.1.4. Τα δικαιώματα στην πρόσβαση σε έγγραφα του Ταμείου.
Κάθε ασφαλισμένος, δικαιούται να λαμβάνει με δαπάνες του αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
α) Του Ισολογισμού
β) Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως
γ) της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
δ) της Αναλογιστικής Μελέτης και
ε) της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
6.1.5. Το δικαίωμα διαγραφής. Ειδικότερα κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταμείο με αίτηση του και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου οποτεδήποτε εφόσον έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον ενός έτους και προειδοποιήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου περί της ασκήσεως του δικαιώματος του αυτού προ ενός μηνός. Επί αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα διαγραφής χωρίς τον χρονικό περιορισμό παραμονής στην ασφάλιση του Ταμείου επί ένα έτος και χωρίς την προϋπόθεση της προειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου προ ενός μηνός.
6.1.6. Το δικαίωμα στη μη απώλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος που διαγράφεται, δικαιούται είτε να μεταφέρει τα δικαιώματα του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, είτε να λάβει το ποσό που περιέχεται στον ατομικό ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ του, εφόσον βέβαια πληρούνται στο πρόσωπο του οι αναφερόμενες στο άρθρο 25 περ.Β του παρόντος προϋποθέσεις για τη χορήγηση της παροχής αυτής και επιπρόσθετα οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στην περίπτωση μεταφοράς των δικαιωμάτων σε άλλο Επαγγελματικό Ταμείο, τότε θα εφαρμοσθεί η αναφερόμενη μεθοδολογία στην [Υπ.Απ. ΦΕΚ Β' 1703, 19112003] υπουργική απόφαση ΦΕΚ Β'1703/19.11.2003, Αριθμ.Φ.Επαγγ.Ασφ./43/13.11.2003 «Διαδοχική Ασφάλιση σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης».
6.1.7. Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι

6.2 Υποχρεώσεις ασφαλισμένων

6.2.1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισμών του Ταμείου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
6.2.2 Να φροντίζουν για την έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο.
6.2.3 Να σέβονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου, εφόσον αυτές λαμβάνονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, το καταστατικό και τους Κανονισμούς του Ταμείου.

6.3. Υποχρεώσεις Ταμείου

VI. 6.3.1. Υποχρέωση ενημέρωσης
VII. Το Ταμείο έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους ασφαλισμένους για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και ενδεικτικά για τις αλλαγές των κανόνων του ασφαλιστικού καθεστώτος, για το επιδιωκόμενο επίπεδο παροχών, την πραγματική χρηματοδότηση των παροχών, το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης και τις οφειλόμενες παροχές.
VIII. 6.3.2. Υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης
IX. Το Ταμείο έχει υποχρέωση να χορηγεί ετησίως τουλάχιστον, με δαπάνη του, βεβαίωση στους ασφαλισμένους για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματα τους για παροχές.
6.3.3 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ταμείου Στην ιστοσελίδα του Ταμείου στα πλαίσια της τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της διαφύλαξης των
δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, αναρτώνται υποχρεωτικώς ή όπου κρίνεται σκόπιμο:
α. Το Καταστατικό του Ταμείου,
β. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τα παραρτήματα του,
γ. Ο Κανονισμός Επενδύσεων,
δ. Ο Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής,
ε. Ο Κανονισμός Παροχών,
στ. Ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας,
ζ. Το Οργανόγραμμα και τη σύνθεση των ατομικών και συλλογικών Οργάνων του ταμείου, καθώς και τα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ., του Διευθύνοντα Συμβούλου, του Διευθυντή και των Προϊσταμένων,
η. Η Αναλογιστική Έκθεση,
θ. Αναλυτική Εικόνα του Χαρτοφυλακίου,
ι. Συνοπτικός Προϋπολογισμός και Δαπάνες,
κ. Όλες οι αποφάσεις για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών, σε ειδική διαμορφωμένη στήλη με χρονολογική σειρά και περιληπτική αναφορά,
λ. Κάθε άλλη πράξη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου που κρίνεται χρήσιμη η γνωστοποίηση της.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Εταιριών


Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), το Ινστιτούτο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (!Έ.Σ.ΟΈ.Λ.), οι ελεγκτικές εταιρίες και οι εταιρίες που έχουν συνεφελκόμενο αντικείμενο με αυτό των Ελεγκτικών Εταιριών (δίκτυο κατά την έννοια των διατάξεων του αρ. 2 του Ν. 3693/2008) υποχρεούνται να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και τις αναγραφόμενες στο καταστατικό του Ταμείου, τόσο για την ενημέρωση των ασφαλισμένων τους όσο και των εποπτικών αρχών. Επίσης υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου και των Κανονισμών αυτού, ως εκάστοτε ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Διοίκηση του Ταμείου

Άρθρο 8
Όργανα διοίκησης του Ταμείου


Όργανα διοίκησης του Ταμείου είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ. Η Επενδυτική Επιτροπή

Άρθρο 9
Γενική Συνέλευση Αρμοδιότητες


Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου είναι το ανώτατο όργανο αυτού και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη τριών (3) μελών του Δ.Σ.
β) Εκλέγει και ανακαλεί ή παύει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Εκλέγει τα δύο (2) Μέλη της τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, όπως επίσης και των δύο (2) αναπληρωτές αυτών.
δ) Αποφασίζει την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ζημίωσαν το Ταμείο και διορίζει ειδικούς εκπροσώπους του Ταμείου για τη διεξαγωγή της σχετικής δίκης.
ε) Αποφασίζει για την ενοποίηση του Ταμείου με άλλα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα) στην ημεδαπή ή την Ευρωπαϊκή Ένωση , για τη σύσταση ομοσπονδιών και ενώσεων με αυτά τα ταμεία ή τη συμμετοχή σε ήδη λειτουργούσες ομοσπονδίες και ενώσεις των ως άνω ταμείων.
στ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού.
ζ) Αποφασίζει για τη διάλυση του Ταμείου.
η) Διορίζει εκκαθαριστές.
θ) Αποφασίζει εάν η εκκαθάριση του Ταμείου θα λήξει με τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στα μέλη του Ταμείου ή τη μεταβίβαση του ενεργητικού του Ταμείου σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης.

Άρθρο 10
Γενική Συνέλευση - Σύγκληση - Πρακτικά


α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση υποχρεωτικά ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της θητείας του, και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, όποτε το κρίνει αναγκαίο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση, εφόσον το ζητούν εγγράφως τα 3/7 τουλάχιστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο , στην οποία πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, της οποίας ζητείται η σύγκληση. Η γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της αιτήσεως των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
β. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο μετά από απόφαση του Δ.Σ. με πρόσκληση του προς τα μέλη του Ταμείου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ταμείου και τοιχοκολλάται σε εμφανή σημεία στα γραφεία του Ταμείου και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, οι οποίες έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρεία κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ομοίως είναι δυνατή η ηλεκτρονική πρόσκληση προς τα μέλη στην δηλωθείσα εκ μέρους τους ηλεκτρονική διεύθυνση. Η πρόσκληση περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
- τον τόπο της συνεδρίασης
- την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης
- τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
- αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται είναι πρώτη ή η δεύτερη.
γ. Τα μέλη του Ταμείου παρίστανται και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις αυτοπροσώπως.
δ. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη που παρίστανται εκλέγουν Πρόεδρο και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος καταχωρεί περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Στο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μελών που παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11
Γενική Συνέλευση - Απαρτία - Πλειοψηφία - Αποφάσεις


α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εφόσον στην πρώτη Γενική Συνέλευση είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται το 1/5 τουλάχιστον των μελών του Ταμείου. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση καλείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα , μετά από τρεις (3) το λιγότερο ημέρες και μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την πρώτη Γενική Συνέλευση. Η δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία με την παρουσία ή την εκπροσώπηση του 1/10 των μελών του Ταμείου.
β) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών.
γ) Κατ' εξαίρεση για την απόφαση Γενικής Συνέλευσης περί
γ1) Ενοποίησης του Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
γ2) Σύστασης Ομοσπονδιών και Ενώσεων με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.
γ3) Τροποποίησης του Καταστατικού.
γ4) Άρσεως της εμπιστοσύνης στο Δ.Σ.
γ5) Ανακλήσεως μελών του Δ.Σ.
γ6) Διάλυσης του Ταμείου.
γ7) Τρόπου διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, απαιτείται η παρουσία ή η εκπροσώπηση στην Γενική Συνέλευση του 1/4 των μελών του Ταμείου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη Γενική Συνέλευση, καλείται νέα, με τα ίδια ακριβώς θέματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο α του παρόντος άρθρου. Η δεύτερη Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται το 1/8 τουλάχιστον των μελών του Ταμείου. Στην δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων και εκπροσωπούμενων γίνεται δεκτή η πρόταση της τροποποίησης του Καταστατικού ή της ενοποίησης του Ταμείου με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ή της σύστασης Ομοσπονδιών και Ενώσεων με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, ή της άρσεως της εμπιστοσύνης στο Δ.Σ., ή της ανακλήσεως μελών του Δ.Σ., ή της διάλυσης του Ταμείου, ή του τρόπου διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου.

Άρθρο 12
Διοικητικό Συμβούλιο - Σύνθεση, θητεία, ορισμός μελών


1. Το Ταμείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Δ.Σ., το οποίο απαρτίζεται από:
α) Τέσσερις (4) εκπροσώπους του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).
β) Τρεις (3) εκλεγόμενους από την Γενική Συνέλευση του Ταμείου εκ των οποίων ένας (1) θα είναι Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και δύο (2) θα είναι συνταξιούχοι.
γ) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ με μυστική ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από τον Αντιπρόεδρο που είναι ένα από τα μέλη του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται όπως και ο Πρόεδρος κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου με μυστική ψηφοφορία.

2. Η σύνθεση του Δ.Σ. δύναται να αυξηθεί μελλοντικά, με απόφαση μελών που εκπροσωπούν τα 5/7 του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού, κατά δύο (2) μέλη, εκ των οποίων ένα μέλος θα προέρχεται από το Εποπτικό Συμβούλιο και ένα εκ των αναπληρωματικών μελών κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Ταμείου.

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του επόμενου Δ.Σ. και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.

4. Σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης ή παύσης μέλους του Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο, ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση του νέο μέλος με διάρκεια θητείας του ίση με το υπόλοιπο της θητείας του αντικατασταθέντος μέλους.

5. Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται οποτεδήποτε από τους φορείς που τα όρισαν, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 13
Διοικητικό Συμβούλιο - Συγκρότηση σε σώμα, παράδοση, παραλαβή


1. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση για την συγκρότηση τους σε σώμα εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που ολοκληρώνεται ο ορισμός ή η εκλογή τους, με έγγραφη πρόσκληση του αρχαιοτέρου συμβούλου του Ταμείου, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της συνεδρίασης.

2. Το νέο Δ.Σ. του Ταμείου παραλαμβάνει από το προηγούμενο Δ.Σ., μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συγκρότηση του σε σώμα, τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του Ταμείου, παρουσία του Προέδρου του απερχόμενου Δ.Σ., με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

Άρθρο 14
Διοικητικό Συμβούλιο - Συνεδριάσεις, απαρτία, πλειοψηφία


1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα. Έκτακτα συνεδριάζει όταν υπάρχει ανάγκη, κατά την κρίση του Προέδρου, ή όταν το ζητήσουν εγγράφως, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο, τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται επί ποινή απαραδέκτου στην αίτηση. Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης να ορίσει συνεδρίαση Δ.Σ. με τα θέματα που αναγράφονται σε αυτή. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας κατά την έκτακτη συνεδρίαση, τα υπό συζήτηση θέματα αναγράφονται πρώτα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης τακτικής συνεδρίασης.

2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφαση του να ορίζει συγκεκριμένες ημέρες για τις τακτικές συνεδριάσεις του.

3. Κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προϋποθέτει έγγραφη και ενυπόγραφη πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και η οποία κοινοποιείται απαραιτήτως στα μέλη. Η κοινοποίηση της πρόσκλησης στα μέλη λαμβάνει χώρα δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Σύντμηση της προθεσμίας αυτής επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, η οποία αιτιολογείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο που τον αναπληρώνει. Λήψη αποφάσεων για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανένα δεν αντιλέγει.

4. Αν μέλος του Δ.Σ. κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση, οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως τον Πρόεδρο. Αδικαιολόγητη απουσία μέλους Δ.Σ. από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένη απουσία από δέκα (10) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., συνεπάγεται αυτοδικαίως την έκπτωση του από την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.

5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται σε αυτό τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Όταν και αν τα μέλη του Δ.Σ. αυξηθούν σε εννέα (9) σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 12, θα βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται σε αυτό τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εκτός αν στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος καταστατικού ορίζεται άλλως. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η λήψη των αποφάσεων του Δ.Σ. γίνεται με φανερή ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή αν εκ των προτέρων αποφασίσει το Δ.Σ. ότι η ψηφοφορία θα είναι μυστική.

7. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Ύστερα από αίτηση μέλους του Δ.Σ., ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών κατά τη συνεδρίαση μελών του Δ.Σ. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ. που παραστάθηκαν στη συνεδρίαση.

8. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, τουλάχιστον από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Η επικύρωση γίνεται το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. μπορεί επί επείγουσας, κατά την κρίση του, ανάγκης να αποφασίζει την άμεση επικύρωση των πρακτικών.

9. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής. Εφόσον όμως έχει αρχίσει η διαδικασία καταβολής εισφορών τουλάχιστον από διμήνου και έχει συμπληρωθεί αριθμός εγγεγραμμένων μελών τουλάχιστον 2000, τότε με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., σε πλήρη απαρτία, μπορεί να ορίζεται αμοιβή των μελών του.

10. Μετά τη συγκρότηση κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το Δ.Σ. ορίζει γραμματέα ο οποίος δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τα καθήκοντα του οποίου ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου. Λοιπά θέματα διοίκησης του Ταμείου που αφορούν στα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ., στις συνεδριάσεις, στις αποφάσεις και γενικά στη λειτουργία του Δ.Σ. καθώς και στην εσωτερική λειτουργία του Ταμείου, ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου και επικουρικά με αποφάσεις του Δ.Σ.

Άρθρο 15
Κωλύματα για την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. - Ευθύνη μελών του Δ.Σ.


1. Κώλυμα για την κτήση και διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. του Ταμείου συντρέχει στο πρόσωπο όσων:
α) Είναι ανίκανοι να αναλάβουν ή να διατηρήσουν δημόσιο λειτούργημα,
β) Δεν επιτρέπεται να οριστούν Μέλη του Δ.Σ.:
β1. Όσοι έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, απιστία δικηγόρου, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για οιοδήποτε συναφές προς τα προηγούμενα αδίκημα. Επίσης, όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα για τα παραπάνω αδικήματα, ακόμη και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.
β2. Όσοι τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
β3. Όσοι λόγω καταδίκης έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους πολιτικά και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
γ) δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

2. Τα μέλη του Δ.Σ. υποχρεούνται να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και εντιμότητα. Ευθύνονται έναντι του Ταμείου για κάθε πταίσμα τους κατά την διοίκηση των υποθέσεων του, σε περίπτωση δε βλάβης του Ταμείου από αμέλεια το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου δικαιούται με αυξημένη πλειοψηφία των 5/7 να μην ασκήσει τυχόν αξιώσεις του Ταμείου.

3. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για αποφάσεις που λήφθηκαν σε συνεδρίαση που δεν παραστάθηκαν ή παραστάθηκαν και διαφώνησαν, εφόσον η διαφωνία τους καταγράφηκε στα σχετικά πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ.

Άρθρο 16
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου


1. Το Δ.Σ. αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση του Ταμείου, στη διαχείριση της περιουσίας του και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου. Υπέρ του Δ.Σ. συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας.

2. Το Δ.Σ. έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
α) Μεριμνά για το σχηματισμό του αναγκαίου μαθηματικού αποθέματος του Κλάδου Σύνταξης του Ταμείου και την κάλυψη του με ασφαλιστική τοποθέτηση κατά το άρθρο 33 του παρόντος, επενδύει την περιουσία του Ταμείου κατά το άρθρο 37 του παρόντος και χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Φ.51010/οικ.1893/15/23.01.2015 (ΦΕΚ 178 Β'), «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» ως εκάστοτε ισχύει.
β) Για την Επενδυτική πολιτική το Δ.Σ. του Ταμείου επιλέγει Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) ή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Πιστωτικό Ίδρυμα και της αναθέτει με σύμβαση τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
γ) Παύει την Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή την ΑΕΔΑΚ με αιτιολογημένη απόφαση, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
δ) Καθορίζει τον τρόπο επένδυσης και την επενδυτική πολιτική για τα ίδια κεφάλαια του Ταμείου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος.
ε) Αποφασίζει για την εγγραφή ασφαλισμένων στο Ταμείο.
στ) Αποφασίζει για τη διαγραφή των ασφαλισμένων του Ταμείου.
ζ) Αποφασίζει τη μεταφορά των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του κατά το άρθρο [40] 39 του παρόντος.
η) Απονέμει τις παροχές του Ταμείου στους δικαιούχους κατά τα σχετικά άρθρα του παρόντος.
θ) Συντάσσει τον προϋπολογισμό και την ετήσια έκθεση διοικήσεως του Ταμείου.
ι) Εγκρίνει τον ισολογισμό και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσεων.
ια) Δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερησία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε μία οικονομική, τις οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αν οι παραπάνω δημοσιεύσεις επιβάλλονται από το νόμο, άλλως, στην ιστοσελίδα που διατηρεί το Ταμείο.
ιβ) Υποβάλλει ετησίως στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή τα έγγραφα και τα στοιχεία που προβλέπονται από [το άρθρο 7 παρ. 18 Ν. 3029/02] την παράγραφο 18 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 και την Φ.Επαγγ.Ασφ./οικ. 16/09.04.2003 «Όροι Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει κάθε φορά.
ιγ) Χορηγεί μία φορά τουλάχιστον το έτος, μέσω της ιστοσελίδας ή με δαπάνη του Ταμείου στους ασφαλισμένους τη βεβαίωση και το ενημερωτικό δελτίο.
ιδ) Αποφασίζει κάθε δαπάνη που αφορά στη λειτουργία του Ταμείου, στα πλαίσια των σχετικών ρυθμίσεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου.
ιε) Ασκεί τις αξιώσεις του Ταμείου κατά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτου που το ζημίωσε.
ιστ) Διορίζει Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, στους οποίους αναθέτει τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου.
ιζ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Ταμείου με προσωπικό, οικονομικούς, νομικούς συμβούλους, αναλογιστές, λογιστές-φοροτεχνικούς κ.λπ.
ιη) Αναθέτει την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου.
ιθ) Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.
κ) Συγκροτεί ειδικές επιτροπές από ασφαλισμένους του Ταμείου ή και τρίτους για τη μελέτη θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία του.
κα) Καθορίζει με απόφαση του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή ασφαλισμένων στο Ταμείο και για την απονομή των παροχών.
κβ) Αποφασίζει και εισηγείται για την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού στη Γενική Συνέλευση.
κγ) Λαμβάνει κάθε μέτρο για την καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Ταμείου.
κδ) Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων του Ταμείου.
κε) Διορίζει θεματοφύλακα.
κστ) Διορίζει διαχειριστή κινδύνου.
κζ) Αποφασίζει για τη στρατηγική τοποθέτηση των στοιχείων του ενεργητικού. Αποφασίζει την αγορά, εκποίηση, υποθήκευση και ενεχυρίαση περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.
κη) Αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ως προς την ερμηνεία του παρόντος καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας καθώς και για κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.
κθ) Αποφασίζει την ανάθεση της άσκησης μέρους των αρμοδιοτήτων του σε επιτροπές, μέλη του Δ.Σ. και υπαλλήλους του Ταμείου.
λ) Αποφασίζει και εισηγείται για τη διάλυση του Ταμείου στη Γενική Συνέλευση.
λα) Αποφασίζει για την αναπροσαρμογή των Εισφορών.
λβ) Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 5/7 των Μελών του μπορεί να δημιουργήσει και άλλους ασφαλιστικούς κλάδους με τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.
λγ) Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 5/7 των Μελών του αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες ασκούνται από το Δ.Σ. στα πλαίσια των ρυθμίσεων των σχετικών διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, τον οποίο οφείλει να καταρτίσει το πρώτο Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη συγκρότηση του σε σώμα.

Άρθρο 17
Αρχαιρεσίες


α) Αρχαιρεσίες διενεργούνται για την εκλογή τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) του Ταμείου σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού. Αρχαιρεσίες διενεργούνται ανά τετραετία ή οποτεδήποτε σε περίπτωση άρσης της εμπιστοσύνης της Γενικής Συνέλευσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υπό την παρουσία νομίμως διοριζόμενου δικαστικού αντιπροσώπου. Εφόσον κατά την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών δεν εμφανιστεί δικαστικός αντιπρόσωπος, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
β) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι τριμελής. Τα μέλη της εκλέγονται, μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία.
γ) Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα που είναι υποψήφιοι.
δ) Τα μέλη του Ταμείου που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.
ε) Κώλυμα εκλογής ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συντρέχει στο πρόσωπο όσων:
ε1. Ασκούν ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος Καταστατικού.
ε2. Είναι ανίκανοι να αναλάβουν ή να διατηρήσουν δημόσιο λειτούργημα.
ε3. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους, οι προϋποθέσεις του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών και όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, όπως περιγράφθηκε στο άρθρο 15.
στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) το πολύ ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων συντάσσει, βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, πίνακα υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά. Ο πίνακας αυτός αποτελεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών. Το ψηφοδέλτιο αυτό αναρτάται στα γραφεία του Ταμείου, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
ζ) Η ψηφοφορία διεξάγεται την ημερομηνία που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη μπορούν να θέσουν έως τρεις (3) σταυρούς προτίμησης.
η) Την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή τοποθετεί κάλπες στην έδρα του Ταμείου ώστε όσοι επιθυμούν να μπορούν να ψηφίσουν.
Το απόγευμα της ημέρας διεξαγωγής των εκλογών και μετά τη λήξη της διαδικασίας η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακατώνει όλους τους φακέλους που περιέχονται σε κάθε ψηφοδόχο .Κατόπιν προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων.
θ) Μετά το πέρας της διαλογής, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τα τρία (3) αναδειχθέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σαν αναπληρωματικά μέλη το σύνολο των υπολοίπων υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων η σειρά καθορίζεται με κλήρωση, την οποία διενεργεί η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.
ι) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της και μαζί με τα ψηφοδέλτια και τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες έγγραφα παραδίδονται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, προς φύλαξη στο αρχείο του Ταμείου. Αντίγραφο του πρακτικού αυτού αναρτάται στα γραφεία του Ταμείου. Γίνεται κοινοποίηση στα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. Μέχρι την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. η Διοίκηση ασκείται από το απερχόμενο Δ.Σ.

Άρθρο 18
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Για τη χάραξη της επενδυτικής πολιτικής λειτουργεί στο Ταμείο Επενδυτική Επιτροπή, βάσει του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
Το Δ.Σ. του Ταμείου διορίζει Επενδυτική Επιτροπή της οποίας τα μέλη πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα, πιστοποιήσεις και επιπλέον ικανότητα, εμπειρία και ήθος.
Το Ταμείο κάθε φορά που διορίζει Ε.Ε. υποβάλλει άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής (βιογραφικό σημείωμα, σχετική εμπειρία κ.λπ.) για έγκριση κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση Φ.51010/οικ. 1893/15/16. 01.2015 (ΦΕΚ Β'178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».
Τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχουν καταδικασθεί για πειθαρχικά παραπτώματα.
Η Επενδυτική Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Δ' άρθρο 1.2.δ. της υπουργικής απόφασης Φ.51010/οικ. 1893/15/16. 01.2015 (ΦΕΚ Β'178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης». Ενδεικτικά αναφέρονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες:
α) Χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.
β) προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου.
γ) παρακολουθεί τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) προβαίνει αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου σε μελέτες και έρευνες για κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου.
ε) προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Πόροι του Ταμείου

Άρθρο 19
Πόροι


Πόροι του Ταμείου είναι:
α) Τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων.
β) Τακτικές εισφορές των εταιριών.
γ) Αποδόσεις επενδύσεων των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου.
δ) Πρόσθετες προαιρετικές εισφορές των ασφαλισμένων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος.
ε) έκτακτες εισφορές εταιρειών
στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
ζ) Αρχικό αποθεματικό 2.000.000 € εισφερόμενο εκ μέρους του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
η) από τις εξαγορές πλασματικών ετών ασφάλισης.
θ) Έκτακτες ενισχύσεις του ειδικού αποθεματικού, από τον ΣΟΕΛ όταν κρίνεται απαραίτητο για την βιωσιμότητα του Ταμείου.

Άρθρο 20
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ


1. Οι τακτικές εισφορές ορίζονται βάση του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου για εταιρίες και ασφαλισμένους.

2. Με απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου δύναται να τροποποιείται το ύψος των τακτικών εισφορών για εταιρίες και ασφαλισμένους μετά την σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

3. Οι τακτικές εισφορές των εργαζομένων και των εταιριών, θα μεταφέρονται άμεσα στον Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό Τακτικών Εισφορών (Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ), όπως ορίζεται στο άρθρο 23.

4. Οι τακτικές εισφορές των ασφαλισμένων κατατάσσονται σε τέσσερις (4) ασφαλιστικές κατηγορίες.

5. Σε ότι αφορά τα ποσά των τακτικών εισφορών ασφαλισμένων και εταιριών, οι αντίστοιχες μηνιαίες εισφορές για κάθε ασφαλιστική κατηγορία είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (σε €)

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (σε €)

ΣΥΝΟΛΟ (σε €)

1

Α' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

8,27

14,11

22,38

2

Β' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

12,40

21,16

33,56

3

Γ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

16,54

28,21

44,75

4

Δ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

22,86

38,43

61,29Οι ως άνω μηνιαίες τακτικές εισφορές θα καταβάλλονται 14 φορές κατ' έτος. Οι σε αναστολή ευρισκόμενοι θα καταβάλλουν συνολικά την εισφορά και της εταιρίας και του ασφαλισμένου. Οι εισφορές του τρέχοντος κάθε φορά μήνα καταβάλλονται στο τέλος του επόμενου μήνα (12 συνολικά), ενώ οι 2 επιπλέον καταβολές θα εκτελούνται τις ημερομηνίες καταβολής του δώρου Πάσχα (1/2 καταβολή), καταβολής του επιδόματος αδείας (1/2 καταβολή) και καταβολής του δώρου Χριστουγέννων (1 καταβολή).
Για τα μέλη που θα ασφαλιστούν κατά την ημερομηνία έναρξης του Ταμείου, η ασφαλιστική τους κατηγορία θα προσδιοριστεί με βάση την προϋπηρεσία τους στη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Κάθε νέος ασφαλισμένος, έχει ως αρχική επιλογή την Α' ασφαλιστική κατηγορία. Η μετάβαση στις επόμενες κατηγορίες είναι υποχρεωτική και ορίζεται ως εξής:
• Παραμονή στην Α' ασφαλιστική κατηγορία: 3 έτη
• Παραμονή στην Β' ασφαλιστική κατηγορία: 3 έτη
• Παραμονή στην Γ' ασφαλιστική κατηγορία: 2 έτη

6. Οι τακτικές εισφορές πιστώνονται στον Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό Τακτικών Εισφορών (Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ) των ασφαλισμένων. Όταν ένας ασφαλισμένος συμπληρώνει 15 έτη ασφάλισης στο Τ.Ε.Α., τότε δικαιούται το σύνολο των εισφορών εργαζομένου και εταιρίας. Για προϋπηρεσία κάτω των 15 ετών, δικαιούται μόνο το τμήμα των προσωπικών του εισφορών, ενώ σε αυτή την περίπτωση οι πιστούμενες στον Α.Σ.Λ. τακτικές εισφορές των εταιριών μεταφέρονται στο Ειδικό Αποθεματικό.

Άρθρο 21
Προαιρετικές εισφορές


1. Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να καταβάλλει πρόσθετες προαιρετικές εισφορές, δηλώνοντας προς το Ταμείο εντός του Νοεμβρίου εκάστου έτους το πρόσθετο ποσό που επιθυμεί να καταβάλλει μηνιαίως, από 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Με απόφαση του ΔΣ καθορίζεται ομοίως το ποσό των προαιρετικών εισφορών.

2. Οι πρόσθετες τακτικές προαιρετικές εισφορές θα καταβάλλονται βάσει του παρακάτω Πίνακα 2, κάθε μήνα, 14 φορές το χρόνο, κατ' αντιστοιχία των αναφερόμενων στην παράγραφο 5, του άρθρου 20, περί καταβολής των τακτικών εισφορών.

3. Επιπλέον, ο κάθε ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να καταβάλλει έκτακτες προαιρετικές εισφορές, μία φορά το χρόνο, με μορφή εφάπαξ.

4. Η διαδικασία της καταβολής θα πραγματοποιείται είτε κατόπιν εξουσιοδότησης προς τον εταιρία των ενδιαφερόμενων για παρακράτηση από τις αποδοχές τους και αντίστοιχη καταβολή προς το Ταμείο, είτε με πάγια εντολή από τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)

Α/Α

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (σε€)

ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙ­ΡΙΩΝ (σε €)

ΣΥΝΟΛΟ (σε €)

1

Ε ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ = Δ ΑΣΦ ΚΑΤ x1

61,29 x 1 = 61,29

-

61,29

2

ΣΤ ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ = Δ ΑΣΦ ΚΑΤ x5

61,29 x 5 = 306,45

-

306,45

3

Ζ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ = Δ ΑΣΦ ΚΑΤ x10

61,29 x 10 = 612,90

-

612,90

4

Η ' ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ = Δ ΑΣΦ ΚΑΤ x20

61,29 x 20 = 1225,80

-

1225,80Επισημαίνεται ότι:
Οι προαιρετικές εισφορές πιστώνονται σε ξεχωριστό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό Προαιρετικών Εισφορών (Α.Σ.Λ.ΠΡ) του ασφαλισμένου.
Όταν ένας ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται, τότε δικαιούται τις προαιρετικές εισφορές του, βάσει των αναφερόμενων στο άρθρο 26.

Άρθρο 22
ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ


Α) Το Ταμείο δημιουργεί ένα «ειδικό αποθεματικό», το οποίο θα καλύπτει, μέρος από τα ποσά των εξαγορών που θα απαιτούνται για την παροχή της ισόβιας μηνιαίας μη εγγυημένης μεταβαλλόμενης σύνταξης ύψους 200 ευρώ το οποίο ποσό τίθεται ως αρχικός επιθυμητός στόχος.
Β) Με την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου θα καταβληθεί εκ μέρους του ΣΟΕΛ κεφάλαιο ύψους δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ το οποίο ποσό προορίζεται για τις παροχές των ήδη συνταξιούχων και των ατόμων που πιθανόν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη ασφάλισης λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης 15ετίας.
Γ) Στο ειδικό αποθεματικό θα πιστώνονται το σύνολο των εταιρικών εισφορών και των αντίστοιχων αποδόσεων που αφορούν τους ασφαλισμένους που αποχωρούν, χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης στο Ταμείο.
Δ) Στο ειδικό αποθεματικό, θα πιστώνονται επίσης, τα υπόλοιπα κεφάλαια από τους ΑΣΛ των συνταξιούχων που αποβιώνουν.
Ε) Στο ειδικό αποθεματικό, θα πιστώνονται επίσης, οι τυχόν επενδυτικές αποδόσεις που αναλογούν σε αυτό.
ΣΤ) Η διαχείριση των κεφαλαίων του ειδικού αποθεματικού γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται η διαχείριση των ΑΣΛ των ασφαλισμένων.

Άρθρο 23
Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός (Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ και Α.Σ.Λ.ΠΡ)


1. Για καθέναν από τους ασφαλισμένους στο Ταμείο δημιουργείται Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός (Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ), ο οποίος σχηματίζεται από το σύνολο των τακτικών εισφορών που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος και η εταιρία. Στις ανωτέρω καταβαλλόμενες εισφορές προστίθενται οι αναλογούσες αποδόσεις των επενδύσεων (θετικές ή αρνητικές). Επίσης, εάν ο ασφαλισμένος καταβάλλει και προαιρετικές εισφορές τότε δημιουργείται ένας επιπλέον Ατομικός Συνταξιοδοτικός Λογαριασμός (Α.Σ.Λ.ΠΡ), Ο οποίος σχηματίζεται από το σύνολο των προαιρετικών εισφορών που έχει καταβάλλει ο ασφαλισμένος και τις αποδόσεις των επενδύσεων αυτών.

2. Ο υπολογισμός του ύψους της μηνιαίας συνταξιοδοτικής παροχής διενεργείται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος.

3. Από τα ποσά των τακτικών εισφορών, αφαιρείται ποσό βάσει του ποσοστού που αναφέρεται στο άρθρο 35.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Χορήγηση Σύνταξης

Άρθρο 24
Αίτηση Συνταξιοδότησης


Ο ασφαλισμένος στο Ταμείο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος Καταστατικού, έχει δικαίωμα κατόπιν αιτήσεως του προς το Δ.Σ. του Ταμείου να ζητήσει την καταβολή της σύνταξης. Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί στο Ταμείο τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης.

Άρθρο 25
Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος Συνταξιοδότησης


Α) Ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξης από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α1) Συνταξιοδοτείται από Φορέα Κυρίας Ασφάλισης.
α2) Είναι τουλάχιστον εξήντα δύο (62) ετών.
α3) Έχει χρόνο υπηρεσίας τουλάχιστον 15 χρόνια, πραγματικής ή/και πλασματικής (με εξαγορά ετών υπηρεσίας).

Β) Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος,
1) δεν έχει συμπληρώσει 15 έτη υπηρεσίας στο Ταμείο και αποχωρεί από το Ταμείο για άλλους λόγους εκτός της συνταξιοδότησης, π.χ. παραίτηση ή απόλυση, ή
2) δεν έχει συμπληρώσει 15 έτη υπηρεσίας στο Ταμείο, συνταξιοδοτείται από το ΦΚΑ και το Ταμείο και δεν επιθυμεί να καταβάλει ποσό για θεμελίωση 15 ετών υπηρεσίας, τότε ο ασφαλισμένος δικαιούται το σύνολο των τακτικών και προαιρετικών εισφορών εργαζομένου μόνο.

Άρθρο 26
Ποσό Παροχής


Για τον υπολογισμό της σύνταξης του ασφαλισμένου, αφού έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 παρ. Α, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Α) Αφού διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος στο Ταμείο έχει συμπληρώσει δεκαπέντε πέντε (15) χρόνια ασφάλισης, το συνολικό ποσό του Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ (τακτικές εισφορές εργαζόμενου εταιρίας) θεωρείται ως ενιαίο μεικτό ασφάλιστρο και μετατρέπεται αναλογιστικά, με βάση τους αποδεκτούς από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή κανόνες της αναλογιστικής επιστήμης, σε μηνιαία ισο βίως μεταβαλλόμενη καταβαλλόμενη σύνταξη. Το ποσό αυτής είναι μη εγγυημένο, δηλ. το ταμείο δεν εγγυάται σταθερό τεχνικό επιτόκιο και δεν αναλαμβάνει κανένα βιομετρικό κίνδυνο.
Β) Σε περίπτωση που η σύνταξη που προκύπτει από το Α, είναι μικρότερη των 200 ευρώ, ο ασφαλισμένος δικαιούται να καταβάλει επιπλέον ποσό που απαιτείται για να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης το ανώτερο μέχρι 200 ευρώ το μήνα, εφόσον το ύψος του ειδικού αποθεματικού το επιτρέπει. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να καταβάλει το σύνολο των τακτικών εισφορών του εργαζομένου που απαιτείται, με βάση την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία βρίσκεται τη στιγμή της εξαγοράς. Η καταβολή γίνεται μόνο τη στιγμή που ο ασφαλισμένος ζητεί τη διακοπή της σχέσης του με το Ταμείο, λόγω συνταξιοδότησης από ΦΚΑ. Αφού διαπιστωθεί ότι ο ασφαλισμένος στο Ταμείο έχει καταβάλει το ποσό που απαιτείται για να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης το ανώτερο μέχρι 200 ευρώ, στον Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ προστίθενται το αντίστοιχο ποσό που απαιτείται από το ειδικό αποθεματικό του Ταμείου, εφόσον αυτό επαρκεί και στη συνέχεια το τελικό αυτό ποσό του Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ (εάν δεν υπάρχει Α.Σ.Λ.ΠΡ) θεωρείται ως ενιαίο μεικτό ασφάλιστρο και μετατρέπεται αναλογιστικά, με βάση τους αποδεκτούς από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή κανόνες της αναλογιστικής επιστήμης, σε μηνιαία ισοβίως μεταβαλλόμενη σύνταξη. Το ποσό αυτής είναι μη εγγυημένο. Εάν υπάρχει και
Α.Σ.Λ.ΠΡ αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία για θεμελίωση σύνταξης μέσω του Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ σε ύψος έως 200 ευρώ στη συνέχεια προστίθενται σ' αυτόν ο Α.Σ.Λ.ΠΡ και διαμορφώνουν το τελικό ποσό του ενιαίου, πλέον, Α.Σ.Λ. Το τελικό αυτό ποσό του ενιαίου Α.Σ.Λ. θεωρείται ως ενιαίο μικτό ασφάλιστρο και μετατρέπεται αναλογιστικά με βάση τους αποδεκτούς από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ κανόνες της αναλογιστικής επιστήμης με μηνιαία μεταβαλλόμενη, σύνταξη. Το ποσό αυτής είναι μη εγγυημένο.

Άρθρο 27
Μηνιαία Σύνταξη


Α) Δικαίωμα συνταξιοδότησης έχουν οι ασφαλισμένοι στους οποίους συντρέχουν, τουλάχιστον, οι προϋποθέσεις του άρθρου 25.
Η σύνταξη της ως άνω κατηγορίας είναι μη εγγυημένη και μη μεταβιβάσιμη.

Β) Η σύνταξη καταβάλλεται στον δικαιούχο, το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.

Γ) Σύνταξη θα καταβάλλεται στους δικαιούχους, 12 φορές (ανά μήνα) κατ' έτος.

Δ) Κάθε εν ενεργεία συνταξιούχος θα συμμετέχει στην επιτευχθείσα θετική ή αρνητική απόδοση των αποθεματικών του κλάδου Σύνταξης και θα αναπροσαρμόζεται κατάλληλα η σύνταξη του ως ορίζεται στην ιδρυτική αναλογιστική μελέτη.

Άρθρο 28
Περίοδος Σύνταξης


Η περίοδος καταβολής της σύνταξης στον ίδιο τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο είναι ισόβια. Όταν επέλθει ο θάνατος του ίδιου του συνταξιοδοτούμενου, η σύνταξη δεν μεταβιβάζεται, το δε Ταμείο δεν έχει καμία υποχρέωση προς οιονδήποτε.

Άρθρο 29
Παροχή λόγω αναπηρίας εν ενεργεία


Σε περίπτωση αναπηρίας ο εν ενεργεία ασφαλισμένος δικαιούται παροχή, η οποία συνίσταται στο ύψος των ατομικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών του Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ και Α.Σ.Λ.ΠΡ, όπως θα έχουν διαμορφωθεί τη στιγμή του συμβάντος, με βάση την προϋπηρεσία του στο Ταμείο και τις ετήσιες επιτευχθείσες αποδόσεις της περιουσίας του Ταμείου.
Συγκεκριμένα, για προϋπηρεσία
α) κάτω των 15 ετών, δικαιούται τις τακτικές και προαιρετικές εισφορές του εργαζομένου, ενώ
β) για προϋπηρεσία άνω των 15 ετών, δικαιούται το σύνολο των τακτικών και προαιρετικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη). Στην πρώτη περίπτωση (υπό στοιχείο α) το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών πιστώνεται στο Ειδικό Αποθεματικό.
Την παραπάνω παροχή τη δικαιούται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α) Καθίσταται ανάπηρος με ποσοστό ανικανότητας για εργασία τουλάχιστον 67%.
Β) Κατά το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας ήταν μέλος του Ταμείου.
Γ) Η αναπηρία αποδεικνύεται από την απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του Φορέα Κύριας Ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένο το μέλος του Ταμείου που κατέστη ανάπηρο.
Η παροχή λόγω αναπηρίας δίδεται ανεξάρτητα από το χρόνο ασφάλισης του ασφαλισμένου στο Ταμείο.

Άρθρο 30
Επιστροφή εισφορών λόγω θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου


Α) Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου, δικαιούνται επιστροφής εισφορών η σύζυγος και τα τέκνα αυτού. Η παροχή αυτή συνίσταται στο ύψος των ατομικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών του Α.Σ.Λ.ΤΑΚΤ και Α.Σ.Λ.ΠΡ, όπως θα έχουν διαμορφωθεί τη στιγμή του συμβάντος, με βάση την προϋπηρεσία του στο Ταμείο και τις ετήσιες επιτευχθείσες αποδόσεις της περιουσίας του Ταμείου.
Συγκεκριμένα,
α) για προϋπηρεσία κάτω των 15 ετών, δικαιούται τις τακτικές και προαιρετικές εισφορές του εργαζομένου, ενώ
β) για προϋπηρεσία άνω των 15 ετών, δικαιούται το σύνολο των τακτικών και προαιρετικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη).
Στην πρώτη περίπτωση (υπό στοιχείο α) το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών πιστώνεται στο Ειδικό Αποθεματικό.

Β) Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία ασφαλισμένου δίχως σύζυγο και τέκνα και άλλους συγγενείς Α' Βαθμού, τότε οι Α.Σ.Λ. του μεταφέρονται, στο ειδικό αποθεματικό του Ταμείου.

Άρθρο 31
Συνταξιοδότηση από το Ταμείο των ήδη συνταξιούχων γήρατος Φορέα Κύριας Ασφάλισης


Οι ήδη συνταξιούχοι γήρατος και αναπηρίας Φ.Κ.Α., που ήταν μέτοχοι ή υπάλληλοι ελεγκτικών εταιριών ή ανήκαν στο δυναμικό αυτών, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και από το Ταμείο με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Να είχαν καταστεί συνταξιούχοι κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Καταστατικού και να υποβάλλουν αίτηση εντός 36 μηνών από της έναρξης λειτουργίας του Ταμείου.
2) Να είναι ηλικίας από 62 έως 75 ετών.
3) Η τελευταία εταιρία που συνεργάζονταν ή ήταν μέτοχοι ή εργάζονταν πριν από την συνταξιοδότηση τους από Φορέα Κύριας Ασφάλισης, να είναι Ελεγκτική Εταιρεία ή το Σ.Ο.Ε.Λ. ή το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.
4) Να καταβάλλει ποσό αναλογιστικά ισοδύναμο. Ο ορισμός του ποσού αυτού γίνεται με βάση την ηλικία, το φύλο και τεχνικές παραδοχές, οι οποίες είναι σύμφωνες με την επιστήμη του Αναλογισμού και εγκεκριμένες από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, υπολογίζεται το αναλογιστικό ισοδύναμο που αντιστοιχεί στην επιλογή αυτή. Το αναλογιστικό ισοδύναμο είναι το απαιτούμενο ποσό που χρειάζεται να καταβληθεί στο Ταμείο, προκειμένου το Ταμείο να χορηγεί ισοβίως μη εγγυημένη, μεταβαλλόμενη και μη μεταβιβαζόμενη σύνταξη ύψους 200€.
5) Με βάση τον παραπάνω υπολογισμό του αναλογιστικού ισοδυνάμου, ο συνταξιούχος καταβάλει το 37% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο παρέχεται από Ειδικό Αποθεματικό του Ταμείου.

Άρθρο 32
Μαθηματικό Απόθεμα


1. Το Ταμείο δημιουργεί μαθηματικό απόθεμα, το ύψος του οποίου αντανακλά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του, έναντι των ασφαλισμένων και των δικαιούχων παροχών.

2. Ο υπολογισμός και η κάλυψη με ασφαλιστική τοποθέτηση του μαθηματικού αποθέματος γίνονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 15 και 16 του Ν. 3029/2002 όπως η παρ. 15 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν. 3385/2005 και το άρθρο 180 του Ν. 4261/2014, των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων και του ενσωματωμένου στην ελληνική έννομη τάξη κοινοτικού δικαίου.

Άρθρο 33
Τρόπος επένδυσης Μαθηματικού Αποθέματος


1. Για την κάλυψη του μαθηματικού αποθέματος με ασφαλιστική τοποθέτηση, το Ταμείο επενδύει τα περιουσιακά του στοιχεία μέσω διαχειριστικής εταιρίας, η οποία κατέχει τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, ύστερα από πρόταση της Επενδυτικής Επιτροπής, αποφασίζει για την ανάθεση της διαχείρισης των επενδύσεων.

Άρθρο 34
Περιθώριο φερεγγυότητας


Το Ταμείο δεν έχει υποχρέωση σχηματισμού περιθωρίου φερεγγυότητας για τον Κλάδο Σύνταξης, δεδομένης της φύσεως των μη εγγυημένων παροχών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ίδια κεφάλαια Κανόνες επενδύσεων Λογιστική οργάνωση

Άρθρο 35
Ίδια Κεφάλαια


1. Το Ταμείο δημιουργεί ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του.
Τα κεφάλαια αυτά σχηματίζονται:
1.1. Από ποσοστό 4% επί της εκάστοτε μηνιαίας τακτικής εισφοράς, που εισπράττει το Ταμείο από κάθε ενεργό ασφαλισμένο και εταιρία.
1.2 Κάθε άλλου είδους καταβολές προς το Ταμείο.
1.3. Από ποσοστό 4% επί του ετησίου ισόποσου της εκάστοτε μηνιαίας τακτικής εισφοράς εργαζομένων και εταιριών, με βάση την ασφαλιστική κατηγορία Α, που εισπράττει το Ταμείο, από κάθε ασφαλισμένο που έχει τουλάχιστον 15 έτη πραγματικής και πλασματικής προϋπηρεσίας και δεν έχει ακόμα συνταξιοδοτηθεί. Το ποσό αυτό αφαιρείται ετησίως από τον Α.Σ.Λ. του και σήμερα
ανέρχεται σε 12,5328 € και μπορεί να αλλάζει με τη σύμφωνη γνώμη των 5/7 του Δ.Σ.

2. Τα ίδια κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Ταμείου.

3. Το ΣΟΕΛ δεσμεύεται για την κάλυψη ετησίως, του όποιου χρηματοδοτικού κενού υπάρχει, όσον αφορά τα Ίδια Κεφάλαια, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από τα ποσά της ανωτέρου παραγράφου 1.

Άρθρο 36
Τρόπος επένδυσης ιδίων κεφαλαίων


Ο τρόπος επένδυσης και η επενδυτική πολιτική ως προς τα ίδια κεφάλαια του άρθρου 35 του παρόντος καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, με βάση το άρθρο 180 του Ν. 4261/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 37
Κανόνες επενδύσεων


Οι επενδύσεις του συνόλου των κεφαλαίων του Ταμείου διέπονται από τις αρχές της συνετής συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο βαθμός επικινδυνότητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρακολουθείται από το Δ.Σ. και την Επενδυτική Επιτροπή. Γενικότερα, το Ταμείο ως προς τους επενδυτικούς κανόνες θα εφαρμόζει τις διατάξεις [του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν.3029/2002] της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3385/2005 και του άρθρου 180 του Ν. 4261/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν, τις κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του παραπάνω άρθρου υπουργικές αποφάσεις και το ενσωματωμένο στην ελληνική έννομη τάξη δίκαιο της Ε.Ε..

Άρθρο 38
Λογιστική Οργάνωση και Διαχείριση


1. Κάθε θέμα που αφορά στη λογιστική οργάνωση και Διαχείριση του Ταμείου ρυθμίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου. Λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι ρυθμίσεις του Π.δ. 80/1997 (Α' 68) και όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

2. Κάθε οικονομική χρήση του Ταμείου συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Μεταφορά δικαιωμάτων Διαδοχική ασφάλιση από διαγραφέντες

Άρθρο 39
Μεταφορά Δικαιωμάτων

Ο ασφαλισμένος σε περίπτωση διαγραφής του από το Ταμείο, ύστερα από αίτηση του ή λόγω αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας, δικαιούται να μεταφέρει τα δικαιώματα του, σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της ημεδαπής ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργεί στον τόπο της απασχόλησης του.
Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της μεταφοράς αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7, παραγρ. 10 και 11, του Ν. 3029/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν και οι κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών υπουργικές αποφάσεις, όπως η υπουργική απόφαση 43/13.11.03/ ΦΕΚ/1703Β/19.11.2003.

Άρθρο 40
Διαδοχική ασφάλιση


Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε περισσότερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης της Ελλάδας ή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 10 και 11 του Ν. 3029/2002, των κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρω Νόμου Υπουργικών Αποφάσεων περί διαδοχικής ασφάλισης στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης όπως η υπουργική απόφαση 43/13.11.03/ΦΕΚ/1703Β/19.11.2003, καθώς και οι διατάξεις του Π.δ./227/2004.

Άρθρο 41
Παραγραφή, εκχώρηση, κατάσχεση


Α) Το δικαίωμα στις παροχές Σύνταξης είναι απαράγραπτο.
Β) Η παροχή σύνταξης δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται, με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 42
Διάλυση του Ταμείου


Το Ταμείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. δ του παρόντος Καταστατικού.
Σε περίπτωση διάλυσης του Ταμείου, το προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους ασφαλισμένους.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει αντί της διανομής του προϊόντος της εκκαθάρισης τη μεταβίβαση του σε άλλο Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη του Ταμείου που μειοψηφούν δικαιούνται την απόδοση της αξίας του Ατομικού Συνταξιοδοτικού Λογαριασμού τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. η του παρόντος Καταστατικού.
Οι αξιώσεις των μελών αυτών θεωρούνται ως απαιτήσεις κατά του Ταμείου, οι οποίες απογράφονται κατά την εκκαθάριση.

Άρθρο 43
Εκκαθάριση


α) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί διάλυσης του Ταμείου ορίζονται και οι εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέλη ή μη του Ταμείου. Ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν περιορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για το διορισμό τους.
β) Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της περιουσίας του Ταμείου ξεχωριστά και γενικότερα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και να συντάξουν ισολογισμό. Εφόσον η εκκαθάριση διαρκεί περισσότερα από ένα έτος, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν ισολογισμό κάθε έτος. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
γ) Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
δ) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά στις αρμοδιότητες των εκκαθαριστών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις του Ταμείου, να μετατρέψουν σε χρήμα την περιουσία του Ταμείου (ασφαλιστικές τοποθετήσεις και ίδια κεφάλαια), να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις του και να τακτοποιήσουν τις απαιτήσεις του. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον του Ταμείου.
στ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μελών, με έκθεση για τις αιτίες που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
ζ) Η ρευστοποίηση των Ατομικών Συνταξιοδοτικών Λογαριασμών των ασφαλισμένων και, ήτοι της ασφαλιστικής τοποθέτησης, γίνεται με την καθαρή τιμή της ημέρας της ρευστοποίησης. Κάθε ποσό που προέρχεται από οποιαδήποτε ρευστοποίηση κατατίθεται εντόκως σε ασφαλή τράπεζα.
η) Από την ρευστοποιηθείσα περιουσία του Ταμείου (ασφαλιστική τοποθέτηση και ίδια κεφάλαια), μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκκαθάρισης, των αμοιβών των εκκαθαριστών και τυχόν απαιτήσεων των εργαζομένων του Ταμείου που προκύπτουν από την εργατική νομοθεσία, ικανοποιούνται σύμμετρα και προνομιακά, κατά προτεραιότητα έναντι κάθε άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου οι ασφαλισμένοι για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη σχέση αυτή, εκτός αν ορίζει διαφορετικά η νομοθεσία. Το ύψος των αξιώσεων των ασφαλισμένων καθορίζεται από την αξία των Ατομικών Συνταξιοδοτικών Λογαριασμών τους, ανεξάρτητα από την πλήρωση των όποιων προϋποθέσεων του παρόντος Καταστατικού. Η εκκαθάριση του Ταμείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαετίας. Σε περίπτωση παρέλευσης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να παραταθεί ο χρόνος της εκκαθάρισης.
θ) Εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη λήξη της εκκαθάρισης με τη μεταβίβαση της περιουσίας του Ταμείου σε άλλο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης η περάτωση της εκκαθάρισης με μεταβίβαση γίνεται βάσει των όσων ορίζονται στη σχετική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των ταμείων.

Άρθρο 44
Μεταβατικές διατάξεις Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή


1. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το Ταμείο διοικείται από τους:
1. Αλαμάνο Χαρίλαο Πρόεδρο
2. Κυριάκου Μάριο Αντιπρόεδρο
3. Καζά Βασίλειο Μέλος
4. Μιχαλάτο Κωνσταντίνο Μέλος
5. Σαμοθράκη Γεώργιο Μέλος
6. Παπάζογλου Παναγιώτη Μέλος
7. ΚουτσόΚουτσόπουλο Δημήτριο Μέλος

2. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα μεριμνήσει για τη σύσταση του Ταμείου και εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες θα υποδειχθούν από την αρμόδια διοικητική αρχή, κατά την έγκριση του.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου εντός εύλογου χρόνου από τη δημοσίευση του παρόντος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ετών.
Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτείται στο πλαίσιο των λειτουργιών για την επίτευξη των σκοπών του Ταμείου, όπως:
Α. Εντός εξαμήνου από την έγκριση και δημοσίευση του Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υποχρεούται να εκδώσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τ.Ε.Α Σ.Ο.Ε.Λ.
Β. Δύναται να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού.
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 44 άρθρα και θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος δεύτερο (τ.Β').
Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το καταστατικό αυτό, σε εβδομήντα τέσσερα (74) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 1,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 1.238,00 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 297,12, ήτοι σύνολο ευρώ 1.536,62.
Το καταστατικό αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι, όπως στο παρόν παρίστανται και εκπροσωπούνται, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(ακολουθούν υπογραφές)

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven