Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1704 ΕΞ 31.8.2016 Ερώτημα απογραφής τέλους χρήσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1704 ΕΞ 31.8.2016 Ερώτημα απογραφής τέλους χρήσης

Αθήνα, 31.08.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1704 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1704/2016

ΘΕΜΑ: «Ερώτημα απογραφής τέλους χρήσης»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Μία πολύ μικρή οντότητα της περ. (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1. του Ν.4308/2014 υπερβαίνει σε μία χρήση (πχ. 20Χ1) το όριο των 150.000,00 ευρώ, όπως αυτό καθορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου και δεν απαλλάσσεται της απογραφής των αποθεμάτων βάσει της ΠΟΛ.1019/16.1.2015. Για την χρήση αυτή 20Χ1 διενεργεί υποχρεωτική απογραφή αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης σύμφωνα με ότι προβλέπεται από τον Ν.4308/2014. Στην επόμενη χρήση 20Χ2 δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και δεν διενεργεί απογραφή αποθεμάτων λήξης γιατί δεν υποχρεούται. Για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων για την χρήση 20Χ2 θα πρέπει η απογραφή αποθεμάτων λήξης της χρήσης 20Χ1 να μεταφερθεί ως απογραφή αποθεμάτων έναρξης της χρήσης 20Χ2 και να προστεθεί στο κόστος πωληθέντων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το θέμα αυτό είναι πρωτίστως φορολογικού ενδιαφέροντος και αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνουμε πάντως ότι θέματα απογραφών για πολύ μικρές οντότητες ρυθμίζονται στις παραγράφους 3 έως 6 του άρθρου 30 του ν. 4308/2014 καθώς και στις αντίστοιχες παραγράφους της ΠΟΛ.1003/31.12.2014.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven