Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3372/22.9.2016 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Λέσβου

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3372/22.9.2016 Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Λέσβου

Αθήνα 22-9-2016
Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3372

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμήμα Α'

Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521-Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο: 2106479231
Τηλεομοιοτυπία: 2106468272
e-mail:  alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ: «Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Λέσβου».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε του άρθρου 7 του ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α/18-12-2001) «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22-11- 2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του ν.3563/2007 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α/25-6-07).

3. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών».

4. Την Απόφαση Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΔΗ-ΙΘΥ) «συμπλήρωση της αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με αριθ. 1 της 20-01-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 18/ΟΥΔΔ) .

6. Το υπ' αριθ. 30/020/056/647/20.9.2016 έγγραφο του Τμήματος Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης με το οποίο διαβιβάζεται έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Ερεσσού-Αντίσσης του Δήμου Λέσβου, σχετικά με τις αιτήσεις των παραγωγών σύκων του εν λόγω Δήμου με τις οποίες αιτούνται την άδεια για την απόσταξη της παραγωγής τους, και σύμφωνα με το οποίο τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν διενεργηθέντος επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και εξέτασής τους, είναι κατάλληλα για απόσταξη.

7. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενίσχυση των συκοπαραγωγών του προαναφερθέντος Δήμου Λέσβου, το γεγονός ότι, κατά τα προαναφερθέντα, τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, ως και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

8. Την από 21-09-2016 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας Απόφασης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Λέσβου, για την περίοδο 2016-2017, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α), όπως αυτές έχουν τροποποιήθει και ισχύουν και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν.2969/2001 και του καν.(ΕΚ) 110/2008.

II. Οι κατά τόπον αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ. να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και για την τήρηση των διατάξεων του καν (ΕΚ) 110/2008.

III. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό βαθμό 40 % vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Μυτιλήνης, το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Μυτιλήνης θα προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».

IV. Η απόφασή μας αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven