Αριθμ. 10982/11.7.2016 Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Ν. Αττικής, προς το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (A'270).

Αριθμ. 10982/11.7.2016 Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, Ν. Αττικής, προς το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (A'270).

Αριθμ. 10982

(ΦΕΚ Β' 2340/28-7-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν.4316/2014 (Α' 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012 (Α' 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»)», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4170/2013 (Α' 163) και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 109 και 259 του Ν.3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές ρυθμίσεις».

5. Το Π.Δ. 24/2015 (Α' 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 98).

8. Την υπ'αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

9. Την υπ'αριθμ. 36166/14.10.2015 (Β' 2252) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα.

10. Την υπ'αριθμ. 45551/30.12.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους - Α' κατανομή έτους 2016.

11. Την από 26.05.2016 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

12. Τα υπ' αριθμ.: α) 9917/5.04.2016 αίτημα για υπαγωγή οφειλών Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 79 του Ν4316/2014 β) 105/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος γ) 9812/5.4.2016 βεβαίωση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του Δ. Σπάτων - Αρτέμιδος αναφορικά με τη μη εκχώρηση ή ενεχυρίαση του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των ΚΑΠ που πρόκειται να παρακρατηθούν και δ) 17/05/2016 βεβαίωση οφειλής της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

13. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 602.870,35 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος από το έτος 2016 και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής, η οποία θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που του αποδίδονται κατ' έτος μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΚΑΕ 3212, 3213, 3214 και 3215 του Ε.Φ. 07-120. Η συνολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος αναλύεται ως εξής:

α) ποσό 64.431,08 € για το έτος 2016, β) ποσό 154.634,58 € για τα έτη 2017, 2018, 2019 και γ) ποσό 74.535,83 € για το έτος 2020,

αποφασίζουμε:

1. Οφειλές ποσού ύψους 602.870,35 € προς το Ελληνικό Δημόσιο-Δ.Ο.Υ. Παλλήνης του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος, Ν. Αττικής συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεώς τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 12.886,22 € από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ, ΤΟΚΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ 60% ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
59620 ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 592.488,56 10.381,79 602.870,35 12.886,22


Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5,24% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ'αριθμ. 105/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο συμψηφισμός των εν λόγω οφειλών ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) ετών, από τη δημοσίευση της παρούσας, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

2. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τον δικαιούχο φορέα ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς είχε αποφασιστεί.

3. Εάν για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και συμψηφίζεται άμεσα μερίμνει αυτής, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του Δήμου ή επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο Δήμο.

4. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, στον δήμο, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την πα-ρούσα απόφαση:

i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α' 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του Δήμου,

iv) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 (Α' 179) και του άρθρου 20 του Ν. 2648/1998 (Α' 238) πλην της παραγράφου 2.

5. Στην περίπτωση που ο Δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή Υπουργική Απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

6. Ο συμψηφισμός του ανωτέρω ποσού γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε όλους του δήμους. Το συμψηφισθέν ποσό αποδίδεται στον δικαιούχο φορέα με χρηματικές εντολές και όχι κατ' ανάγκη ισόποσες, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (Νο 158). Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven