Αριθ. πρωτ.: /2207/ΑΤΚΕ 0007829 ΕΞ 2016/15.9.2016 Επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα οικογενειακά επιδόματα

Αριθ. πρωτ.: /2207/ΑΤΚΕ 0007829 ΕΞ 2016/15.9.2016 Επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα οικογενειακά επιδόματα

Αθήνα, 15/9/2016
Αριθ.Πρωτ: /2207/ΑΤΚΕ 0007829 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 1Ο5 62Α0ΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε.Ευδωρίδου
Τηλέφωνο: 210.32.35.132
210.32 34 735
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: -Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110
-Βουλευτές κ.κ. Ν.Παναγιωτόπουλο, Χ.Κέλλα, Γ.Βρούτση, Β.Οικονόμου.
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ.πρωτ.7456/2-8-2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.7456/2.8.16 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ν.Παναγιωτόπουλος, Χ.Κέλλας, Γ.Βρούτσης, Β.Οικονόμου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Όπως έγινε δεκτό με τη γνωμοδότηση 270/2002 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι διατάξεις της από 21/12/2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 288 Α'), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2990/2002 (ΦΕΚ 30 Α'), με τις οποίες καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήμου των περιγραφόμενων σε αυτή αποδείξεων, δεν αφορά τις αποδείξεις καταβολής του πολυτεκνικού επιδόματος, του επιδόματος τρίτου παιδιού και της ισόβιας σύνταξης, που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α').

2. Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4141/2013 υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου), καθόσον δεν προβλέπεται απαλλαγή από φόρο, τέλος, εισφορά, ή κράτηση υπέρ του δημοσίου στο περιεχόμενο των διατάξεων με τις οποίες θεσπίζεται.

3. Όσον αφορά το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων, το οποίο θεσπίστηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ 2, της παρ. ΙΑ, του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), προβλέπεται ρητά ότι απαλλάσσεται από κάθε φόρο, συνεπώς απαλλάσσεται και από τέλος χαρτοσήμου.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven