Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007808 ΕΞ 2016/2197/19.9.2016 Ρυθμίσεις και προοπτικές είσπραξης ανείσπρακτων φορολογικών οφειλών

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007808 ΕΞ 2016/2197/19.9.2016 Ρυθμίσεις και προοπτικές είσπραξης ανείσπρακτων φορολογικών οφειλών

Αθήνα, 19/09/2016
Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007808 ΕΞ 2016/2197

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο: 210 3235114
FAX: 210 3235135
e-mail: ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ευάγγελο Μπασιάκο

Δια της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση  ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ Ευάγγελος Μπασιάκος, σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει, και του άρθρου 48 παρ.1 του ν.4174/2013, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών Δ.Ο.Υ. υποχρεούται στη λήψη αναγκαστικών (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του εν γένει στα χέρια τρίτων, καθώς και στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2915/2001 και των άρθρων 30, 30α και 30β του ν.δ. 356/1974) και λοιπών μέτρων κατά των οφειλετών του Δημοσίου για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτού, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά, κατά την ελεύθερη κρίση του, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, προκρίνοντας το προσφορότερο μέτρο για την άμεση είσπραξη της οφειλής.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχονται κατά καιρούς οδηγίες με εγκυκλίους στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. να εξαντλούν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων και κάθε πηγής εσόδων των οφειλετών καθώς και των συνυποχρέων σε καταβολή προσώπων, με άμεση προτεραιότητα στους μεγάλους οφειλέτες. Ειδικότερα, έχει επισημανθεί ότι, για την υλοποίηση των ανωτέρω, η λήψη των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης θα πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις, με κριτήρια απολύτως αντικειμενικά, δηλαδή να σχετίζεται με το ύφος της οφειλής, την παλαιότητα, το είδος αυτής και όχι επιλεκτικά (να μην σχετίζεται με το πρόσωπο του οφειλέτη, νομικό ή φυσικό).

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94), οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως σε ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το Φυσικό πρόσωπο ο μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός (σχετική η ΠΟΛ.1222/6.10.2015 και ΠΟΛ.1182/11.8.2014).

Επιπλέον, με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος σε συνδυασμό με την αριθμ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, επί κατασχέσεως εις χείρας τρίτου παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/3.4.2014.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ρύθμισης των οφειλών τους, ανεξαρτήτως ύψους αυτών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων Α1 (ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας) και Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α'), σχετικές οι κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1111/21.5.2013 και ΠΟΛ.1112/21.5.2013 -(Β'1237 - σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.114014.6.2013 , ΠΟΛ.1172/9.7.2013 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015) και στις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας-σχετ. Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1277/3.10.2013 και εγκύκλιοι ΠΟΛ.1189/1.8.2014 και ΠΟΛ.1226/9.10.2015), όπως ισχύουν.

Τέλος, με την υπαγωγή των οφειλών σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής κατά τα ανωτέρω, και για όσο χρονικό διάστημα τηρούνται οι όροι αυτής, αναστέλλεται κατά περίπτωση η λήψη αναγκαστικών μέτρων ή η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven