Αριθ. πρωτ.: 37712/966/30.9.2016 Επίδομα ωρίμανσης ΕΓΣΣΕ

Αριθ. πρωτ.: 37712/966/30.9.2016 Επίδομα ωρίμανσης ΕΓΣΣΕ

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ. : 37712/966

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (Ι)

Ταχ. Δ/νση :Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας :101 10 Αθήνα
Τηλέφωνο :213 15 16 620
Ηλ. Ταχυδρομείο: amoibi@ypakp.gr
Πληροφορίες: Δημήτρης Ουζούνης

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτημα


ΣΧΕΤ.: Το με ημερομηνία 12.8.2016 ερώτημά σας, το οποίο μας διαβιβάστηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική θυρίδα της υπηρεσίας μας

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό και των όσων διαλαμβάνονται σε αυτό και αναφορικά με θέματα της αρμοδιότητάς μας, σάς αναφέρουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1876/1990 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και οι όμοιας έκτασης Αποφάσεις Διαιτησίας (Δ.Α.) του άρθρου 16 του ιδίου νόμου, δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου ή του επαγγέλματος εντός του τοπικού, επαγγελματικού και χρονικού πεδίου τους, ή των εν διενέξει αντίστοιχα, εκτός αν κηρυχθούν γενικώς υποχρεωτικές (με τις προϋποθέσεις που ο ως άνω νόμος ορίζει) με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Υπενθυμίζεται ότι, ο θεσμός της επέκτασης έχει ανασταλεί (παρ. 6 άρθρου 37 ν. 4024/2011).

2. Εφόσον ο εργαζόμενος με την ειδικότητα του Υπαλλήλου Γραφείου στον οποίο αναφέρεστε στο σχετικό, δεν διέπεται από κάποια Συλλογική Ρύθμιση Εργασίας κατά τω ανωτέρω πλαίσιο, οι όροι αμοιβής και εργασίας του δεν επιτρέπεται να υπολείπονται των όσων ορίζονται στην υποπαρ. ΙΑ.11 Ν.4093/2012, για τον κατώτατο νόμιμο μισθό και ημερομίσθιο, σε συνδυασμό με την Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της επικρατείας με αριθμό ΣτΕ 2307/2014. Συγκεκριμένα, ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών, καθορίζεται ως εξής (3α-3δ):

«Για τους υπαλλήλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ
Για τους υπαλλήλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ευρώ
Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω.
Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 ετών και άνω.
Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για τη συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012
».

3. Τέλος, στην υποπαρ. ΙΑ.11 3στ του προαναφερθέντος νομοθετήματος, ορίζεται ότι έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012 .

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την οποιαδήποτε διευκρίνιση.Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Κωνσταντίνος Αγραπιδάς

Πηγή: Taxheaven