Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1145144 ΕΞ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου (Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την δημιουργία του δικτυακού τόπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1145144 ΕΞ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου (Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την δημιουργία του δικτυακού τόπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Β 1145144 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο : 210 3311291
Fax : 210 3230829
e-mail :ypoik.d6.epitropes@1988.syzefxis.gov.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Έργου (Ο.Ε.) στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την δημιουργία του δικτυακού τόπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και για την μεταφορά του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων, των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οποιουδήποτε άλλου θέματος αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., που παρέχονται μέσω δικτυακών τόπων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ.) ή άλλων υπηρεσιών σε δικτυακούς τόπους της Α.Α.Δ.Ε.».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 22 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (Α' 211) «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 37, καθώς και της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αυτού.
ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Το αριθ. ΔΗΛΕΔ 146551 ΕΞ2016 ΕΜΠ/26-9-2016 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και το από 3/10/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιδίας.

3. Το αριθ. ΕΜΠ 85/27-9-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) της Γ.Γ.Δ.Ε..

4. Τα από 30/9/2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: α) του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, β) του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.). της Γ.Γ.Δ.Ε.. και γ) της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

5. Το από 3/10/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

6. Το από 4/10/2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε. προς την Διεύθυνση Οργάνωσης.

7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

9. Την ανάγκη δημιουργίας του δικτυακού τόπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και της μεταφοράς του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων, των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οποιουδήποτε άλλου θέματος αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., που παρέχονται μέσω δικτυακών τόπων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ.Οικ.) ή άλλων υπηρεσιών σε δικτυακούς τόπους της Α.Α.Δ.Ε..

10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Έργου (Ο.Ε.), για την δημιουργία του δικτυακού τόπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και για την μεταφορά του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων, των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οποιουδήποτε άλλου θέματος αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., που παρέχονται μέσω δικτυακών τόπων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ.) ή άλλων υπηρεσιών σε δικτυακούς τόπους της Α.Α.Δ.Ε..

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Έργου και ορίζουμε ως Συντονιστή και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., ως εξής:
1) Ρένο Καραστάθη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Συντονιστή.
2) Χαρίδημο Σγουρό, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Θεοδώρα Μαχαίρα, υπάλληλο με βαθμό Α', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
3) Απόστολο Μπούτο, ο οποίος υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε), ως μέλος.
4) Μιχαήλ Ντασκαγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ' - Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Ράνιου, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
5) Ελένη Ανδρεοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μαγγιώρη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
6) Μαρία Γκίκα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
7) Μαρία Καραγεώργου, υπάλληλο με βαθμό Α', της ειδικότητας (ΠΕ) Διοικητικού- Οικονομικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.
8) Ιωάννη Λέντα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.
9) Μιχαήλ Μανδελενάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
10) Παναγιώτη Μπρόφα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Μακρή, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
11) Κωνσταντίνα Παπαευθυμίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ως μέλος.
12) Ελένη Πατούχα, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τελωνείου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την
Αναστασία Καραΐσκου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.
13) Θεόδωρο Πράπα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ως μέλος.
14) Ζαχαρένια Ραυτοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ως μέλος.
15) Καλλιόπη Χατήρα, υπάλληλο με βαθμό Α', της ειδικότητας (ΔΕ) Προσωπικού Η/Υ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
16) Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος.
17) Χριστίνα Ζαχαροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ως μέλος.
18) Γεωργία Μηλιανίτη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Κωνσταντινίδου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της ίδιας Διεύθυνσης.
19) Παναγιώτη Μισσό, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος.
20) Ιωάννα Μυλωνάκη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Λυκούδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του ίδιου κλάδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Συντονιστή θα τον αναπληρώνει το μέλος, με α/α 2, Χαρίδημος Σγουρός.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Έργου θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Έργου είναι:

I. Σε πρώτο στάδιο, έως την 18/10/2016:
α) Ο ακριβής προσδιορισμός του έργου για την δημιουργία του δικτυακού τόπου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και για την μεταφορά του λογισμικού εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων, των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και οποιουδήποτε άλλου θέματος αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε., που παρέχονται μέσω δικτυακών τόπων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ. Υπ. Οικ.) ή άλλων υπηρεσιών σε δικτυακούς τόπους της Α.Α.Δ.Ε..
β) Ο προσδιορισμός του μέρους του έργου που θα ολοκληρωθεί με ίδιες δυνάμεις.
γ) Ο προσδιορισμός της ακριβούς τεχνικής περιγραφής του έργου που τυχόν θα αναπτυχθεί από εξωτερικό συνεργάτη (ανάδοχο) με εξειδικευμένη σχετική γνώση και εμπειρία, σε θέματα που σχετίζονται με την εικαστική διάσταση του εγχειρήματος (όπως, λογότυπα).
δ) Η εκτίμηση του κατανεμημένου απαιτούμενου κόστους σε ανθρωποέργο και η κατάρτιση του συνολικού χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου.

II. Σε δεύτερο στάδιο, η συνδρομή στις υπηρεσίες και σε τυχόν ανάδοχο, ώστε μέχρι την 12/12/2016 να έχει ολοκληρωθεί το περιγραφόμενο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, έργο.

III. Τα μέλη της Ομάδας, μέχρι την 11/11/2016, οφείλουν να ολοκληρώσουν την καταγραφή του συνόλου του περιεχομένου όλων των υφιστάμενων δικτυακών τόπων και να συνεπικουρήσουν στην κατεύθυνση της δόμησης, επικαιροποίησης και ομαδοποίησης της εμφανιζόμενης πληροφορίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

IV. Παράλληλα, τα μέλη της Ομάδας Έργου, οφείλουν να προσδιορίσουν, να προτεραιοποιήσουν και να οριστικοποιήσουν, μέχρι την 30/11/2016, τις τυχόν άλλες απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο νέο δικτυακό τόπο, μέχρι την προθεσμία που ορίζει ο νόμος.

V. Αντίστοιχα με τα προαναφερόμενα και μέχρι την 17/2/2017, η Ομάδα θα πρέπει να προσδιορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να συγκεντρωθούν όλοι οι τόποι του εσωτερικού δικτύου και να προδιαγραφούν οι τυχόν αλλαγές και βελτιώσεις.

VI. Επιπροσθέτως, μέχρι την 31/5/2017 η Ομάδα Έργου θα εισηγηθεί και θα καταγράψει τις διαδικασίες για την μετέπειτα συνεχή ενημέρωση, διαχείριση και επικαιροποίηση του περιεχομένου των δικτυακών τόπων της Α.Α.Δ.Ε..

Ε. Η Ομάδα Έργου θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής. Ο Συντονιστής της Ομάδας συνεπικουρούμενος από τον αναπληρωτή του συντάσσει και υποβάλλει αναφορές προόδου ανά δεκαήμερο στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., κα Σοφία Σεχπερίδου, η οποία θα ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και η οποία θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης της πορείας του έργου της Ομάδας, θα δίνει οδηγίες και κατευθύνσεις στον Συντονιστή και στα μέλη αυτής και θα συμμετέχει σε αυτήν όποτε το κρίνει απαραίτητο. Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας ορίζεται από την Πέμπτη 6/10/2016 έως και την 31/5/2017.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven