Αριθ. πρωτ.: 0007774/ 2239/21.9.2016 Κόβουν την ανάσα σε χιλιάδες πολύτεκνους

Αριθ. πρωτ.: 0007774/ 2239/21.9.2016 Κόβουν την ανάσα σε χιλιάδες πολύτεκνους

Αθήνα, 21/9/2016
Αριθ.Πρωτ: 0007774/ 2239

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο: 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμημα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο

Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 7615/24.8.16 ερώτηση.

Σε απάντηση της αριθμ. 7615/24.8.16 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως έγινε δεκτό με τη γνωμοδότηση 270/2002 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι διατάξεις της από 21/12/2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 288 Α'), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2990/2002 (ΦΕΚ 30 Α'), με τις οποίες καταργήθηκε το τέλος χαρτοσήμου των περιγραφόμενων σε αυτή αποδείξεων, δεν αφορά τις αποδείξεις καταβολής του πολυτεκνικού επιδόματος, του επιδόματος τρίτου παιδιού και της ισόβιας σύνταξης, που χορηγούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α').

Το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4141/2013 υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου), καθόσον δεν προβλέπεται απαλλαγή από φόρο, τέλος, εισφορά, ή κράτηση υπέρ του δημοσίου περιεχόμενο των διατάξεων με τις οποίες θεσπίζεται.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Πηγή: Taxheaven