Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007810 ΕΞ 2016/2280/27.9.2016 Σχετικά με την αύξηση του ΕΝΦΙΑ

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007810 ΕΞ 2016/2280/27.9.2016 Σχετικά με την αύξηση του ΕΝΦΙΑ

Αθήνα, 27/09/2016
Αρ.Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007810 ΕΞ 2016/2280

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα χ.Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο: 210 3235114
FAX: 210 3235135
e-mail: ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτές του Πίνακα Διανομής
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αύξηση του ΕΝΦΙΑ ερώτηση.

Σε απάντηση  ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε ότι:

Για το έτος 2016 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις περί υπολογισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, σύμφωνα με τους κανόνες της φορολογικής δικαιοσύνης και ισονομίας, ώστε να μην υπάρξει μείωση στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, μετά την μεταβολή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων. Ειδικότερα για τους ανωτέρω λόγους αναπροσαρμόστηκαν οι συντελεστές υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου καθώς και οι συντελεστές υπολογισμού του κύριου φόρου στα οικόπεδα, αντίθετα ως προς τον κύριο φόρο των κτισμάτων δεν επήλθε ουδεμία μεταβολή στους συντελεστές.

Συγκεκριμένα, με την ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 48/Β'/20-1- 2016) αναπροσαρμόστηκαν, με αναδρομική ισχύ από 21-5-2015, οι τιμές του συστήματος Αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας, σε συμμόρφωση προς τις υπ' αριθ. 4003/2014 και 4446/2015 σχετικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η αναπροσαρμογή έγινε, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 41 του εξουσιοδοτικού νόμου 1249/1982, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Επιτροπών που συγκροτήθηκαν στις τέσσερις φορολογικές περιφέρειες της Χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα εκ του νόμου στοιχεία και την καθολική και αντίστοιχη με το ύφος της τιμής ζώνης, μεταβολή των αξιών των ακινήτων όλης της Χώρας, ενιαία και για όλες τις κατηγορίες ακινήτων. Ωστόσο στα πλαίσια συμμόρφωσης με τη διάταξη της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ:93/Α'), με την οποία η Διοίκηση καλείται εντός του έτους 2017 να μεριμνήσει για την περαιτέρω εναρμόνιση των Αντικειμενικών Αξιών των ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, έχει ήδη συγκροτηθεί 1 επιτροπή (αρ.πρωτ.:2/33337/0004/2.6.2016 απόφαση του Υπ. Οικονομικών) με έργο τη μελέτη όλων των στοιχείων που υπάρχουν σχετικά με τις αξίες των ακινήτων και την εύρεση τρόπου υλοποίησης και θεσμοθέτησης βάσης δεδομένων αξιών ακινήτων καθώς και των πηγών από τις οποίες θα αναζητηθούν τα στοιχεία που θα την τροφοδοτούν ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και ανά τακτά διαστήματα ενημέρωσή της.

Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε, για τα ερωτήματα (1 και 2) που αφορούν στη μείωση ή αύξηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016 αναφορικά με το 2015, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Οι μεταβολές στο φόρο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. πέραν των αλλαγών στον τρόπο εκκαθάρισης, δύνανται να προκύπτουν από μεταβολές της περιουσιακής εικόνας των φορολογουμένων την 1/1/2016 (προσθήκες ή διαγραφές ακινήτων).

Παρόλα αυτά, προκειμένου να υπολογιστούν ως τάξη μεγέθους, οι πραγματικές διαφορές, επιλέχθηκαν υπόχρεοι όπου στα έτη 2015 και 2016 δεν μεταβλήθηκε η περιουσιακή τους εικόνα (δεν υπέβαλλαν δηλαδή καμία δήλωση Ε9), με ακίνητα (πίνακα 1 ή 2) και χωρίς να ληφθούν υπόψη τυχόν απαλλαγές. Αυτοί είναι, 5.030.911 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Θεωρώντας τις διαφορές ±10€ ως μηδενικές, διότι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό οφείλονται σε αλλαγή παλαιότητας δικαιώματος ή σε αλλαγή 10ετίας δικαιωμάτων με επικαρπία ή ψιλή κυριότητα (αυξομείωση της αξίας μεταξύ επικαρπωτή και ψιλού κύριου), προκύπτει ότι ο φόρος παρέμεινε σταθερός ή μειώθηκε σε ποσοστό 91,53%.

Σύμφωνα με τις απόλυτες διαφορές αυτών, η μέση τιμή μείωσης ανέρχεται στα 60,90 € και η μέση τιμή αύξησης στα 35,56 €.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven