Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1145123 ΕΞ 2016 Περί του χρόνου ισχύος εξουσιοδότησης

Αρ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1145123 ΕΞ 2016 Περί του χρόνου ισχύος εξουσιοδότησης

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1145123 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ιωάννα Ράνιου
Τηλέφωνο: 210-3222577
Fax: 210-3230829

ΘΕΜΑ: «Περί του χρόνου ισχύος εξουσιοδότησης»

ΣΧΕΤ.: Το από 27-9-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. .................., που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1141315/29-9-2016 από το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., το οποίο παραλάβαμε την 3-10-2016.

Ι. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το προαναφερθέν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αφορά στο παραπάνω σε περίληψη θέμα, για τις δικές σας, κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων σας, ενέργειες.

ΙΙ. Κατά τον τομέα των αρμοδιοτήτων μας, με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικότερων διατάξεων που ρυθμίζουν την συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και ότι η Διεύθυνση Οργάνωσης δεν είναι αρμόδια να κρίνει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Επειδή στο ερώτημά του ο ενδιαφερόμενος δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής επί εγγράφου παροχής εξουσιοδότησης ή για επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, υπενθυμίζουμε ότι:

α) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται «από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π….», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45).

β) Η εξουσιοδότηση είναι ιδιωτικό έγγραφο και συνεπώς η υποβολή αυτής στις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ της παρ.2 του προαναφερθέντος άρθρου του ίδιου νόμου, γίνεται κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής, σύμφωνα με το οποίο «ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α'».

2. Αναφορικά με την διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης, επισημαίνουμε ότι, όπως μας διευκρίνισε τηλεφωνικά η αρμόδια Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παροχής Υπηρεσιών Δημοσίου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εφόσον δεν υφίστανται ειδικότερες σχετικές διατάξεις για την υπηρεσία που εκδίδει την τελική διοικητική πράξη, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 211 έως 235 του Αστικού Κώδικα.

3. Ειδικότερα, για το ερώτημα που αφορά στην διάρκεια ισχύος εξουσιοδότησης για μεταβολή φορολογικής κατοικίας, αρμόδια να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο είναι η Υπηρεσία σας.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ /Α'Πηγή: Taxheaven