Αριθ. πρωτ.: 2014 ΑΤΚΕ 0007754 ΕΞ 2016/19.9.2016 Αίτημα συμψηφισμού φορολογικών οφειλών αγροτών με επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου, ΦΠΑ ειδικού καθεστώτος κλπ

Αριθ. πρωτ.: 2014 ΑΤΚΕ 0007754 ΕΞ 2016/19.9.2016 Αίτημα συμψηφισμού φορολογικών οφειλών αγροτών με επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου, ΦΠΑ ειδικού καθεστώτος κλπ

Αθήνα, 19.9.2016
Αριθ. Πρωτ: 2014 ΑΤΚΕ 0007754 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο: 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr


Σε απάντηση  ερώτησης που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α') και των κατ' εξουσιοδότηση εκδοθεισών Αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β') όπως ισχύουν - παρ. 1, άρθρο 1 της ως άνω Απόφασης ΠΟΛ.1274/27.12.2013 - απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής, από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, από Δημοσίους Υπολόγους και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.

Τίτλοι πληρωμής που εξοφλούνται με ποσό κάτω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές των δικαιούχων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 - Α 90 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ του άρθρου 2 της ίδιας ως άνω Απόφασης ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει, δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για τους δικαιούχους των κατά τις κείμενες διατάξεις ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την εκκαθάριση. Οι ως άνω ακατάσχετες απαιτήσεις δεν συμψηφίζονται κατά τον Α.Κ. (βλ. άρθρ. 451) εκτός και αν σε ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την με αριθμό ΝΣΚ 121/2015 Γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, (πλην της περίπτωσης Γ3 ως προς το δυνητικό χαρακτήρα του συμψηφισμού), έγινε δεκτό ότι, κατά τη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στους δικαιούχους της παρ. 5 του άρθρου 78 του Τελωνειακού Κώδικα τυγχάνουν εφαρμογής, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού [άρθ. 12, άρθ. 42 παρ. 1, άρθ. 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.- ν.4174/2013, ΦΕΚ Α'170) και άρθ. 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.- ν.δ.356/1974, ΦΕΚ Α' 90), όπως ισχύουν, αντίστοιχα].

Επιπλέον, κατά την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. στους ως άνω δικαιούχους, εφαρμόζεται, πλέον των ανωτέρω διατάξεων, η διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) περί παρακράτησης για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.). Ειδικότερα, από το προς επιστροφή ποσό του φόρου και κατόπιν της διενέργειας του υποχρεωτικού συμψηφισμού και της παρακράτησης που προβλέπονται στα άρθρα 12, 42 παρ.1 και 48 παρ.2 του Κ.Φ.Δ. (περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση), παρακρατείται ποσό μέχρι το ύψος οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Το ως άνω όριο «ετήσιων εισφορών», αφορά την καταβολή οποιουδήποτε ποσού από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, πλην της περίπτωσης επιστροφής Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος, για τις οποίες ήδη τυγχάνουν εφαρμογής οι ειδικότερες διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του ν.4254/2014 και η κατ' εξουσιοδότηση αυτών των διατάξεων εκδοθείσα Κ.Υ.Α. Β/7/35889/2582/17.10.2014 (ΦΕΚ Β'2795) περί του τρόπου και της διαδικασίας συμψηφισμού με οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α.

Β. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ως αρμόδια Δ/νση υλοποίησης έχει πραγματοποιήσει δύο πληρωμές ύψους 72.476.377,87€ για επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου σε αγρότες και κτηνοτρόφους (βάσει δηλώσεων ΟΣΔΕ 2013) ενώ για το ίδιο έτος εκκρεμούν πληρωμές 32.882.639,40€ σε 239.868 δικαιούχους. Η πληρωμή αυτών των εκκρεμοτήτων θα γίνει, μετά την οριστικοποίηση του τρόπου συμψηφισμού του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου με τυχόν οφειλές σύμφωνα με το ν. 4254/2014.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven