Αριθμ. ΔΤΔ Β 1141374 ΕΞ 2016 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2016

Αριθμ. ΔΤΔ Β 1141374 ΕΞ 2016 Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους, για το έτος 2016

Αριθμ. ΔΤΔ Β 1141374 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 3215/06-10-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 8 της από 14-11-1975 Διεθνούς Τελωνειακής Σύμβασης «Περί Διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων δια Δελτίων TIR» που κυρώθηκε με το Ν. 1020/1980 (ΦΕΚ 32/Α/5-2-1980).

2. Την αριθμ. Τ. 1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836/Β/12-5-2008), «Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο Οργανισμό καθώς και τρόποι διαχείρισης του δικαιώματος αυτού» και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 8 αυτής, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται: «Ο εξουσιοδοτούμενος προβαίνει στην είσπραξη δικαιωμάτων για κάθε δελτίο TIR. Η διατίμηση κάθε δελτίου TIR καθώς και κάθε τίτλου μεμονωμένης εγγύησης κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης καθορίζεται κάθε έτος με απόφασή μας..»

3. Την αριθμ. 0.688/26/Β0019/5-8-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 1691/Β/22-8-2008), «Περί ανάθεσης-εξουσιοδότησης του δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ)».

4. Την από 19-12-2006 Πράξη Μεμονωμένης Εγγύησης με Τίτλους, της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), η οποία έγινε αποδεκτή στις 22-12-2006 από την 19η Δ/νση, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΤΔ Β 5026618 ΕΞ 2015/29.11.2015 ΑΥΟ (ΑΔΑ: Ω4ΣΜΗ-Ε3Ω, ΦΕΚ 3005/Β/31-12-2015) «Διατίμηση δελτίων TIR και Μεμονωμένων Εγγυήσεων με Τίτλους για το οικονομικό έτος 2015».

6. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/0512/ 7-4-2015 έγγραφο της ΟΦΑΕ με το οποίο υπεβλήθησαν ο ισολογισμός έτους 2014, ο ταμειακός απολογισμός των σχολών ΣΕΚΑΜ - ΣΕΚΟΟΜΕ έτους 2014 και ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός έτους 2015 καθώς και τα με αριθμ. πρωτ. Α9/1379/26-10-2015 και Α9/1564/15-12-2015 έγγραφα της ίδιας ομοσπονδίας με τα οποία υπεβλήθησαν ο προϋπολογισμός για το 2016 και αντίγραφα τιμολογίων αγοράς δελτίων TIR από το διεθνή οργανισμό IRU έτους 2015.

7. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/0407/4-4-2016 έγγραφο της ΟΦΑΕ ως προς το μέρος που αφορά την υποβολή αντιγράφων τιμολογίων αγοράς δελτίων TIR από το διεθνή οργανισμό IRU

8. Τον προϋπολογισμό του 2016, στον οποίο εμφανίζεται μείωση των πωλήσεων των δελτίων TIR και αύξηση πωλήσεων των μεμονωμένων εγγυήσεων με τίτλους

9. Το με αριθμ. πρωτ. Α8/1/1075 /10-8-2015 έγγραφο με το οποίο η ΟΦΑΕ κοινοποιεί στην υπηρεσία μας την κατάθεση ποσού αποθεματικού και διαβιβάζει αντίγραφο κίνησης του, προβλεπόμενου στο άρθρο 8 της αριθμ. πρωτ. Τ1861/34/Β0019/15-4-2008 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 836Β/12-5-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. πρωτ. Δ19Β 5018839 ΕΞ2013 ΑΥΟ(ΑΔΑ:ΒΕΖΕΗ-Τ7Δ, ΦΕΚ1303/Β΄/30-5-2013), ειδικού έντοκου λογαριασμού

10. Το με αριθμ. πρωτ. Α9/0927/12-8-2016 έγγραφο με το οποίο ζητά τον καθορισμό της τιμής του νέου τύπου 6φυλλου δελτίου TIR σε 55,00€ και υποβάλλει τιμολόγιο αγοράς τους από τον διεθνή οργανισμό IRU.

11. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2144/ 6-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

12. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄130 και Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι τιμές πωλήσεως των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το οικονομικό έτος 2016, ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR

- 20φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα πέντε (75) ευρώ ανά τεμάχιο.

- 14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ ανά τεμάχιο.

- 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τεμάχιο.

- 4φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα δύο (52) ευρώ ανά τεμάχιο.

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

- Περιορισμένης ισχύος: Είκοσι πέντε (25) ευρώ.

- Απεριορίστου ισχύος: Είκοσι επτά (27) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠηγή: Taxheaven