Αριθ. πρωτ.: 6046/5.10.2016 Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της υπ’ αριθμ. 21/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αριθ. πρωτ.: 6046/5.10.2016 Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της υπ’ αριθμ. 21/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Αθήνα, 05.10. 2016
Αριθ. Πρωτ. : 6046

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α

Ταχ. Δ/νση:Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας:101 83
Πληροφορίες:Παρ. Γεωργακοπούλου
Τηλ.:213 1364337
Fax:213 1364359
e-mail:p.georgakopoulou@ypes.gr

Θ Ε Μ Α: Ενημέρωση για αποδοχή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της υπ’ αριθμ. 21/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σας ενημερώνουμε, ότι εκδόθηκε η αριθ. 21/2016 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Γνωμοδότηση, oι διατάξεις του άρθρου 214Β του ΚΠολΔ περί δικαστικής μεσολαβήσεως, που εισήχθησαν με το άρθρο 7 του ν. 4055/2012, δεν εφαρμόζονται επί των Ο.Τ.Α. Επομένως, και οι διαφορές, οι οποίες προκύπτουν στο πλαίσιο συμβάσεων έργων και προμηθειών των Ο.Τ.Α., και διέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 28/1980 και της αρ. 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών («Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης»), δεν υπάγονται στη διαδικασία της δικαστικής μεσολαβήσεως του άρθρου 214Β του ΚΠολΔ, ακόμα και στις περιπτώσεις, που ήθελε κριθούν ως ιδιωτικές.

Την ως άνω Γνωμοδότηση μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.Η Γεν. Διευθύντρια
Βίκυ ΓιαβήΠηγή: Taxheaven