Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.45763/1607/7.10.2016 Παροχή διευκρινίσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς Πρόνοιας που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.45763/1607/7.10.2016 Παροχή διευκρινίσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς Πρόνοιας που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ

Αθήνα, 07/10/2016
Αρ.πρωτ.: Φ.80000/οικ.45763/1607

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ και
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ και ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Σταμπέρνας, Μ. Ρίζου
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Τ.Κ.: 10110
Τηλ.: 2131516121, 2131516851

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς Πρόνοιας που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ.»

Από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4387/2016 προβλέπεται η διενέργεια απογραφής των εντασσόμενων στο ΕΤΕΑΕΠ ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών Πρόνοιας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με την αριθμ.Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ2455/Β/09-08-2016 γίνεται καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας ασφάλισης του άρθρου 53 του Ν.4387/2016, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι Φ.80000/οικ.42490/1486/20.9.2016 (ΑΔΑ: ΩΧΖΟ465Θ1Ω-Ξ53) και Φ.80000/οικ.44586/1559/3.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΨ19465Θ1Ω-9ΣΔ) εγκύκλιοι, με τις οποίες δίνονται οδηγίες για τη διαδικασία απογραφής των φορέων κύριας ασφάλισης, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) καθώς και συνοδευτικοί πίνακες.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενιαία η διαδικασία της απογραφής από όλους τους Φορείς, κρίνεται σκόπιμο να διενεργήσετε την απογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 και στις εγκυκλίους αυτής.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven