Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 36Μ.1/2/ οικ. 26053/ 2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 36Μ.1/2/ οικ. 26053/ 2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Αθήνα,10 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/2/οικ.26053

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.: 213.131-3240, -3215, -3378, -3394
E- mail: hrm@ydmed.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης


Με τις διατάξεις του Α' Μέρους του ν. 4369/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν. 4389/2016, συνιστάται Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής Μητρώο), για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, οι οποίες ορίζονται από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Σκοπός των εν λόγω ρυθμίσεων είναι η εφαρμογή ενός σύγχρονου καινοτόμου συστήματος για την επιλογή επιτελικών στελεχών για θέσεις αυξημένης ευθύνης, που βρίσκονται στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας, στον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του. Στο πλαίσιο αυτό και για τον σκοπό λειτουργίας του Μητρώου σχεδιάστηκε σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή και στις 8.7.2016 κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του Α.Σ.Ε.Π. ετέθη σε λειτουργία η ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής που υποστηρίζει το Μητρώο και δόθηκαν οδηγίες τόσο στους ενδιαφερόμενους όσο και στις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού των φορέων προέλευσης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου η πλήρωση των θέσεων αυξημένης ευθύνης μέσω του Μητρώου διενεργείται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), το οποίο συνιστάται στο Α.Σ.Ε.Π. με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α..

Βάσει των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Εποπτευόμενων Φορέων για την ενημέρωση των υπαλλήλων τους και των φορέων αρμοδιότητάς τους, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου να προβούν στην εγγραφή τους στο Μητρώο. Επίσης, βάσει των σχετικών διατάξεων και συμφώνως με τα αναφερόμενα στη σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του, οι οποίες υποχρεούνται να τηρούν κατάσταση με τα στοιχεία του προσωπικού τους που έχει εγγραφεί στο Μητρώο και να ενημερώνουν αμελλητί το Α.Σ.Ε.Π. για την τυχόν ύπαρξη λόγου διαγραφής από το Μητρώο που συντρέχει στο πρόσωπο οποιουδήποτε μέλους. Οι υπηρεσίες αυτές είναι επίσης αρμόδιες να προβαίνουν σε επιβεβαίωση της αλήθειας και ακρίβειας των στοιχείων που διαλαμβάνονται στην αίτηση αναφορικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, επιβεβαίωση, η οποία αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ.

Για γενικές και τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω σχετική ανακοίνωσή του.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 οι θέσεις του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου, εξακολουθούν να πληρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως ίσχυαν μέχρι την δημοσίευση του ν. 4369/2016 προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας της διοίκησης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων αυτών και την επιλογή των υποψηφίων από το Ε.Σ.Ε.Δ., του οποίου επίκειται η συγκρότηση.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή "Διοικητική Ανασυγκρότηση- Ανθρώπινο Δυναμικό- Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων".Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Χριστόφορος ΒερναρδάκηςΠηγή: Taxheaven