Αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48 /οικ.26059/10.10.2016 Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48 /οικ.26059/10.10.2016 Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48 /οικ.26059

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: 213 1313257, 264, 259,
282, 238

ΘΕΜΑ: Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α'/7-7-2016),η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280) προστίθεται περίπτωση κζ' ως εξής :

«κζ') Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών»».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006,όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Η εξαίρεση από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καλύπτει και τις παρατάσεις και ανανεώσεις των ανωτέρω συμβάσεων.

Με την θέσπιση των εν λόγω διατάξεων δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται άμεσα και χωρίς επιπλέον διαδικασίες έγκρισης από κεντρικούς φορείς, συμβάσεις που εξυπηρετούν ανάγκες προγραμμάτων που εντάσσονται μέσα σε διεθνή και κοινοτικά πλαίσια χρηματοδότησης και είναι ορισμένα σε είδος, δράσεις και χρονική διάρκεια.

Η παρούσα εγκύκλιος διατίθεται και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ηλ. Δ/νση www.minadmin.gov.gr. στη Διαδρομή : Προκηρύξεις -Προσωπικό - Προσλήψεις καθώς και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven