Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α) οικ. 75172/ 10.10.2016 Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής

Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α) οικ. 75172/ 10.10.2016 Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής

Αθήνα, 10 - 10 - 2016
Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)οικ.75172

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10187 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161107
FAX : 2105227360
e-mail : farmaka@moh.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α.Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
γ. Του Ν. 3918/2011 ( ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
δ.Του Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ 41/Α/2012) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…….οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
ε.Του Ν.4334/15 (ΦΕΚ80/Α/2015) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)»
στ.Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»
ζ. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/2015 ( ΦΕΚ 129/Α/15)
η. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
θ. Του Π.Δ/γματος 106/2014 (ΦΕΚ Α'173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι.Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116/23-09-2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την με αριθμ. Πρωτ. Γ5/οικ. 28408/15.4.2016 ( ΦΕΚ 1102/Β/16) Υπουργική Απόφαση « Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων»,

3. Την με αριθμ.ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29.9.2015 ( ΦΕΚ2115/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών « Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου».

4. Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΥ3/ΓΠ.97606/30-7-2010 Υπουργική απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας φαρμακείου στις ιδιωτικές κλινικές»

5. Την με αριθμ. πρωτ. Α1β/ΓΠ.25980/29-4-15 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το από 16-9-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΦ με τον υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών του φαρμάκου.

7. Το με αριθμ. Πρωτ. 65484/1-9-2016 έγγραφο του ΚΑΚ «Αίτημα οικειοθελούς μείωσης τιμής φαρμάκου».

8. Η με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ/56930/25-07-2016, υπουργική απόφαση «Διορθωτικό δελτίο τιμών ανθρώπινης χρήσης (Ανατιμολόγηση)».

9. Το με αριθμ. Β2β/ΓΠ.οικ.74071/05-10-2016, έγγραφο της Γεν Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΥ σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι η εφαρμογή του περιεχομένου της εν λόγω ΥΑ θα έχει ως συνέπεια μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


Την έκδοση Συμπληρωματικού Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης του εν λόγω φαρμάκου ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:Το ανωτέρω σκεύασμα συμπεριλαμβάνεται και στον πίνακα «Διοικητικές Μεταβολές – Μετονομασίες» της από 25-7-2016 υπουργικής απόφασης του Διορθωτικού Δελτίου Τιμών, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας με την αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ/56930/25-07-2016, υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2

Στη Χονδρική και Νοσοκομειακή τιμή δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Στη Λιανική τιμή έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση.

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, το φάρμακο θα πωλείται σε λιανική τιμή μειωμένη κατά 1,89% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Το παρόν Δελτίο ισχύει: για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία, τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς και τα φαρμακεία από την ανάρτησή του.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Πηγή: Taxheaven