Αριθμ. 2/ 78612/0004/ 2016 Τροποποίηση της αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείο

Αριθμ. 2/ 78612/0004/ 2016 Τροποποίηση της αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείο

Αριθμ. 2/ 78612/0004

(ΦΕΚ Β' 3253/10-10-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41, 50, 51, 54 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).
β) του άρθρου 81 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 2026/1992 (Α' 43).
γ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.
δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθμ. Υ14/3.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β' 2144), την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168) και την αριθμ. Υ30/12.10.2015 όμοια με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β' 2183).

3. Το αριθμ. ΓρΓΓΠ 00047 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/21.7.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης και το από 25.7.2016 σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Το γεγονός όχι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015 (Β' 785) απόφασή μας ως εξής:

Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 2 της αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015 (Β' 785) απόφασής μας προστίθενται άρθρα 2Α και 2Β, ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.
Μεταβιβάζουμε στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών την αρμοδιότητα για τα παρακάτω θέματα:
α) Την ευθύνη λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών ως Κέντρο Δεδομένων (Data Center) του Υπουργείου Οικονομικών και την αρμοδιότητα να εγκαθιστά στους χώρους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών, να λειτουργεί και να υποστηρίζει τεχνικά το σύνολο των κεντρικών υπολογιστών (servers) των πληροφοριακών συστημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
β) Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών.
γ) Τον καθορισμό της χρήσης του συνόλου των χώρων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών και τη χωροταξική μετακίνηση των Υπηρεσιών αυτών εντός αυτών των χώρων.
δ) Την πλήρη διαχείριση καθώς και τον καθορισμό της χρήσης του συνόλου των χώρων του κτιρίου, το οποίο έχει μισθώσει η Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ., βάσει του υπ' αριθμ. 57.213/25.5.2014 συμβολαίου και το οποίο βρίσκεται στην οδό Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1, στο Μοσχάτο.
ε) Τη σύνταξη και υπογραφή μνημονίων και πρωτοκόλλων συνεργασίας που άπτονται της αρμοδιότητας του με φορείς του Δημοσίου τομέα.
Άρθρο 2Β
Εκτελών την Επεξεργασία
Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ως «Εκτελών την Επεξεργασία» κατά το άρθρο 2 περ. η' του Ν. 2472/1997 (Α' 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», για δεδομένα που τηρεί και επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών κατά την έννοια του ως άνω νόμου.»

Άρθρο 2

1. Επί του άρθρου 3 στην περίπτωση γ) διαγράφεται η φράση «με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την αριθμ. Υ59/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β' 256)».

2. Επί του άρθρου 4 της τροποποιούμενης απόφασης επέρχονται οι εξής αλλαγές:
α) Στην περίπτωση γ) διαγράφεται η φράση: «με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την αριθ. Υ57/16.2.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β' 256)».
β) Προστίθενται αρμοδιότητες λθ) έως λκ) ως εξής:
«λθ) Διοικητικές πράξεις, εγκυκλίους και κάθε είδους έγγραφα αρμοδιότητας του Τμήματος Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).
λι) Αποφάσεις ορισμού δημοσίων υπολόγων, ανεξαρτήτως ποσού, αρμοδιότητας υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.
λκ) Απαντήσεις προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που αφορούν σε θέματα των Αυτοτελών Τμημάτων που υπάγονται απευθείας σε αυτόν».

Άρθρο 3

Στην παράγραφο Β του άρθρου 7 της τροποποιούμενης απόφασης προστίθεται περίπτωση (IV), ως εξής:
«IV. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.
α) Έγραφα αρμοδιότητας περισσότερων Διευθύνσεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
β) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εγγράφων με θέματα συναρμοδιότητας περισσότερων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
γ) Απαντήσεις προς το αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.
δ) Αλληλογραφία με άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.
ε) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών που αφορούν θέματα αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας Διευθύνσεων.»

Άρθρο 4

Στην παράγραφο Β του άρθρου 8 της τροποποιούμενης απόφασης με τίτλο προστίθεται περίπτωση (VIII), ως εξής:
«VIII Στους Προϊσταμένους επιπέδου Διεύθυνσης των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υπηρεσιών Πληροφορικής-Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.
α) Απαντήσεις (σε πρώτο βαθμό) σε αιτήσεις ή αναφορές παραπόνων πολιτών.
β) Απαντήσεις σε αιτήματα Συνδέσμων, Επαγγελματικών Ενώσεων ή ιδιωτών.
γ) Ενέργειες με τις οποίες ζητούνται στατιστικά στοιχεία ή με τις οποίες παρέχονται στατιστικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες.
δ) Αλληλογραφία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου ή άλλων Υπουργείων και φορέων για τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.
ε) Έγκριση τοποθέτησης στο αρχείο εμπιστευτικών εγγράφων, καθώς και εγγράφων σε θέματα αρμοδιότητας περισσότερων του ενός Τμημάτων, για τα οποία δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
στ) Έκδοση απόφασης διατήρησης ή καταστροφής εγγράφων και λοιπών στοιχείων των αρχείων της Υπηρεσίας και διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, με ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.
ξ) Απαντήσεις προς το αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, αρμοδιότητας εκάστης Διεύθυνσης».

Άρθρο 5

Από την περ. II της παραγράφου Α του άρθρου 13 διαγράφεται η φράση «της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης» και διαμορφώνεται ως εξής:
«II. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης και των υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό:»

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις


1) Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

2) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης καταργείται κάθε προγενέστερη ρύθμιση που αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven