Αριθ. Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016 Διορισμός μελών του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ

Αριθ. Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016 Διορισμός μελών του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ

Αριθ. Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 536/10-10-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 190, 191, 192 παρ. 9, 194 και 210 παρ. 1 του Ν. 4389/2016 « Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94).
β) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του Π.δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116).
δ) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2) Την ανάγκη διορισμού των μελών του πρώτου Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ.

3) Τις προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, οι δύο τελευταίοι ενεργώντας από κοινού, και την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 191 του Ν. 4389/2016.

4) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


1. Διορίζουμε ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου τους:

α) Γεώργιο Σταμπουλή του Γεωργίου (ΑΔΤ ................).

β) Γεώργιο- Σπύρο Ταβλά του Διονυσίου (ΑΔΤ ................).

γ) Όλγα Χαρίτου του Παναγιώτη (ΑΔΤ .................).

δ) Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape του Emile (αρ. διαβατηρίου ...........).

ε) David Vegara Figueras του Jose Maria Vegara Carrio (αρ. διαβατηρίου ................) με πενταετή θητεία.

2. Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των μελών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 191 του Ν.4389/2016, καθώς και ο αναπληρωτής του, εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου.

3. Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία αποκλειστικά για τις πράξεις που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven