Αριθµ.Πρωτ.: 31221/10.10.2016 Απόδοση  ποσού  750.000,00 €  από  τους  Κ.Α.Π.,  στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.,  για  την υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης για το «Βοήθεια στο Σπίτι»-α amp; β δόση.

Αριθµ.Πρωτ.: 31221/10.10.2016 Απόδοση ποσού 750.000,00 € από τους Κ.Α.Π., στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για την υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης για το «Βοήθεια στο Σπίτι»-α amp; β δόση.

Αθήνα 10 Οκτώβριος 2016
Αριθµ.Πρωτ.: 31221

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ   ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.&ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.
Ταχ.∆/νση: Σταδίου 27
Ταχ.Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: ∆. Μπιτούνη Τηλέφωνο: 213 136 4704
e-m    ail: d.mpitouni@ypes.gr fax: 2131364713ΘΕΜΑ:  Απόδοση  ποσού  750.000,00  €  από  τους  Κ.Α.Π.,  στην  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.,  για  την υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης για το «Βοήθεια στο Σπίτι»-α & β δόση.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ


Έχοντας υπόψη:


1.    Τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2.    Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’).
3.    Το Π.∆. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
4.    Την υπ΄αριθµ. 36166/14.10.2015 (ΦΕΚ 2252 Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα.
5.    Την από 20.04.2016 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ).
6.    Τα από 20.04.2016, 30.05.2016 και 30.06.2016 πρακτικά Επιτροπής Παρακολούθησης ης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ).
 
7.    Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό έτους 2016 και αφορούν στα έσοδα των ∆ήµων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
8.    Το  χρηµατικό  υπόλοιπο  του  λογαριασµού  του  Υπουργείου  που  τηρείται  στο  ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων».

Αποφασίζουµε


Αποδίδουµε, από τον λογαριασµό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», ποσό ύψους 750.000,00 € στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ),  αποκλειστικά και µόνο για την εκπλήρωση των όρων της από 20.04.2016 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), σχετικά µε την υλοποίηση του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί µε χρηµατική εντολή του Υπουργείου µας, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ
Πηγή: Taxheaven