Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 242/2016 Απαλλαγή άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEDEFOP

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 242/2016 Απαλλαγή άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού CEDEFOP

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός γνωμοδότησης 242/2016

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Β' Τμήμα)

Συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2016

Σύνθεση :
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Μέλη : Στέφανος Δέτσης, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Δημήτριος Χανής, Αλέξανδρος Ροϊλός, Χριστίνα Διβάνη και Διονύσιος Χειμώνας, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.
Εισηγήτρια: Χριστίνα Διβάνη, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.
Αριθμός ερωτήματος: Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1082017 ΕΞ 2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων/Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης/Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας/Τμ. Α'
Ερώτημα: α) Εάν η αγορά αγαθών που προορίζονται για πώληση έναντι αντιτίμου από το εστιατόριο-κυλικείο προς τους υπαλλήλους του Οργανισμού «Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (EKAEK-CEDEFOP)», εμπίπτει στην απαλλαγή της διατάξεως του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) και, συνακολούθως, εάν δικαιολογείται, βάσει της Σύμβασης Έδρας και των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου, η επιστροφή από το ελληνικό Δημόσιο του ΦΠΑ, τον οποίο κατέβαλε ο Οργανισμός κατά την αγορά των αγαθών, τα οποία στη συνέχεια πωλούνται από το εστιατόριο-κυλικείο και β) Εάν μπορεί ο εν λόγω Οργανισμός να αρνείται τη διαδικασία του ελέγχου που ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις.

Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β') γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ιστορικό

Από το έγγραφο της ερωτώσης υπηρεσίας και τα στοιχεία του φακέλου που το συνοδεύουν, προκύπτει το ακόλουθο πραγματικό:

1. Με το υπ' αριθμ. 16084/2016 έγγραφο της, η Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης ενημέρωσε την ερωτώσα υπηρεσία ότι από τον έλεγχο που διενεργούν στον ευρωπαϊκό οργανισμό CEDEFOP, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για επιστροφή ΦΠΑ εισροών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προκύπτει ότι λειτουργεί εστιατόριο-κυλικείο μέσα στις εγκαταστάσεις του οργανισμού με υπαλλήλους αυτού και ότι εισπράττεται αντίτιμο για την πώληση ειδών και εκδίδεται απόδειξη λιανικής πώλησης, δεδομένου ότι διαθέτει φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ1. Κατόπιν της διαπίστωσης αυτής ο έλεγχος απέστειλε αίτημα παροχής πληροφοριών προς τον Δ/ντή του οργανισμού προκειμένου να παράσχει σχετικές πληροφορίες στον έλεγχο (πλήθος και αξία εκδοθέντων στοιχείων περιόδου 2014). Ο Διευθυντής του Οργανισμού απέστειλε απαντητικό έγγραφο (αρ.πρωτ. Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης: 12050/16.2.2016) στο οποίο αναφέρει ότι «σύμφωνα με την 1067875/3676/0014/13.3.1996 Υπουργική Απόφαση, το CEDEFOP καταβάλλει τον ΦΠΑ στους προμηθευτές ή τους παρόχους υπηρεσιών εγκατεστημένους στην Ελλάδα και στη συνέχεια ο φόρος επιστρέφεται από το ελληνικό κράτος. Το CEDEFOP δεν υπόκειται σε άλλες φορολογικές νομοθετικές! διατάξεις και δεν υπέχει νομική υποχρέωση να συμμορφωθεί με το πρόσθετο αίτημα για πληροφορίες».

2. Δεδομένου ότι η διαδικασία «απαλλαγής» που ακολουθείται για τον εν λόγω Οργανισμό, είναι η πληρωμή του ΦΠΑ από τον Οργανισμό στους προμηθευτές και στη συνέχεια η αναζήτηση από τη ΔΟΥ αυτού του ΦΠΑ με αίτηση επιστροφής, η ερωτώσα Υπηρεσία υπέβαλε με το υπ' αριθμ. ΔΕΕΦ Α 1045058/21.3.2016 έγγραφο της προς το Υπ. Εξωτερικών τα ταυτοσήμου περιεχομένου προς τα εξεταζόμενα ερωτήματα.

3. Το Υπ. Εξωτερικών απάντησε με το με Α.Π. Φ. 6450ΕΕ/ΑΣ 16875/8-4-2016 έγγραφο του, ότι η Συμφωνία Έδρας δεν προσδιορίζει τον σκοπό των αγορών για τις οποίες παρέχεται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ (π.χ. για υπηρεσιακή, προσωπική χρήση), αλλά ούτε ρυθμίζει τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των αγαθών που αγοράζονται με δικαίωμα επιστροφής του φόρου. Ομοίως η Συμφωνία Έδρας δεν προβλέπει λειτουργία εστιατορίου-κυλικείου εντός των εγκαταστάσεων του CEDEFOP. Συνεπώς το ΥΠ ΕΞ θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των πράξεων αυτών πρέπει να γίνει με βάση τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας. Περαιτέρω, σε ότι αφορά τη συνεργασία του Οργανισμού με τις ελληνικές αρχές, το ΥΠΕΞ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 της Σύμβασης έδρας, σε συνδυασμό με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1178/13.6.1996 (ΦΕΚ Β 498) θεωρεί ότι είναι εύλογο να ζητείται η συνεργασία του Οργανισμού κατά τρόπο βέβαια που να μην προσβάλλει τα προνόμια και τις ασυλίες του και ειδικότερα το απαραβίαστο των χώρων και των αρχείων του.

Νομοθετικό πλαίσιο

4. Στα άρθρα 2 (παρ. 1 και 2), 5 (παρ. 1), και 27 παρ. 1,2 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α' 248), όπως ισχύουν, ορίζονται τα εξής, ορίζονται τα εξής:
Άρθρο 2 «1. Αντικείμενο του φόρου είναι:
α) η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών, εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα, β) .... δ) .......
2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:
α) ως "εσωτερικό της χώρας" η ελληνική επικράτεια, εκτός της περιοχής του Αγίου Όρους,
β) ως "έδαφος της Κοινότητας" και ως "τρίτο έδαφος", όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα II του παρόντος».
Άρθρο 5 «1. Παράδοση αγαθών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, καθώς και τα ακίνητα του άρθρου 6. Εξομοιώνονται με ενσώματα αγαθά η ηλεκτρική ενέργεια, το αέριο, η θερμότητα ή το ψύχος και παρόμοια αγαθά».
Άρθρο 27 «1. Απαλλάσσονται από το φόρο: α)... β) ... γ) .... στ) η παράδοση και η Εισαγωγή αγαθών, καθώς και η Παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται: αα) ...ββ) ...(γγ) ...
«δδ) για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ή των οργανισμών που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες, για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965 περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι συμφωνίες για την εφαρμογή του ή οι συμφωνίες για την έδρα τους, ιδίως στο μέτρο που αυτό δεν προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού».

5. Κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) εκδόθηκε η υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1268/30.12.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ή των μελών του προσωπικού τους» (Β' 39/2012), στην οποία ορίζονται, πλην άλλων, τα εξής:
Άρθρο 1 «1. Δικαιούχα απαλλαγής, από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αα), ββ) και δδ) της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) είναι, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3:
α) ...β) Οι αναγνωρισμένοι από την Ελλάδα διεθνείς οργανισμοί και τα μέλη του προσωπικού τους. γ)....δ) ......
2. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα επόμενα άρθρα.».
Άρθρο 3 «Η απαλλαγή του προηγουμένου άρθρου χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
α) ...β) Οι διεθνείς οργανισμοί και το προσωπικό τους απαλλάσσονται εφόσον τούτο προβλέπεται από τις ιδρυτικές τους συμβάσεις, τις συμφωνίες για τα προνόμια και τις ασυλίες τους ή τις συμφωνίες για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, υπό τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια που προβλέπονται από αυτές.......».

6. Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 της από 22.6.1995 Συμβάσεως έδρας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΕΚΑΕΚ (CEDEFOP), που κυρώθηκε με τον ν. 2337/1995 (Α' 190) «Κύρωση των Συμβάσεων για τη μετεγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη» ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 2 παρ.1.... 2. (Φόροι για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών) Οι ελληνικές αρχές παρέχουν στο CEDEFOP απαλλαγή από φόρους που επιβάλλονται στην εισαγωγή, ενδοκοινοτική απόκτηση και παράδοση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς αυτό.
Άρθρο 3 (Διαδικασία απαλλαγών) παρ. 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, οι ελληνικές αρχές προβαίνουν στην απαλλαγή των δικαιωμάτων και φόρων, που προβλέπονται στο άρθρο 2 (2) με τη διαδικασία της επιστροφής χρημάτων στο CEDEFOP. Οι αιτήσεις επιστροφής χρημάτων υποβάλλονται κάθε χρόνο από το CEDEFOP στον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, συνοδευόμενες από αντίγραφα των αποδείξεων των προμηθευτών».

7. Περαιτέρω, στο άρθρο 4.2 της ΑΥΟ 1067875/3676/00·| 4/13.6.1996 - ΠΟΛ.1178/13.6.1996 (Β'498) «Περί α) Επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) με τον οποίο επιβαρύνεται η αγορά αγαθών και η λήψη υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (EKAEK-CEDEFOP), β) Απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης ειδών οικοσκευής που πραγματοποιούνται προς τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του ΕΚΑΕΚ- CEDEFOP ΦΕΚ Β' 498/1996», η οποία εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της διατάξεως του άρθρου δεύτερου του ως άνω ν. 2337/1995 ορίζονται τα εξής:
«Άρθρο 1 (Πράξεις για τις οποίες παρέχεται απαλλαγή με επιστροφή του φόρου) Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), με τον οποίο επιβαρύνονται οι αγορές αγαθών και οι λήψεις υπηρεσιών στην Ελλάδα, που πραγματοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (EKAEK- CEDEFOP), επιστρέφεται σ αυτό σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2 (Όροι και προϋποθέσεις επιστροφής) Για την επιστροφή του Φ. Π.Α. που επιβάρυνε πράξεις του προηγούμενου άρθρου υποβάλλεται σχετική αίτηση από το EKAEK-CEDEFOP συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση εις διπλούν, στην οποία αναφέρονται κατά στοιχείο του Κ.Β.Σ., η καθαρή αξία αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών, ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και η συνολική αξία αυτών. Η αίτηση καλύπτει δαπάνες ενός ημερολογιακού έτους. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά των δαπανών...».
Άρθρο 4 παρ. 2. To EKAEK-CEDEFOP που αιτείται την επιστροφή, ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου και η αρμόδια Δ ΟΥ του, οφείλουν να παρέχουν ή να αποστέλλουν στην Ζ ΔΟΥ Θεσ/νίκης, εφόσον τους ζητηθεί, κάθε πληροφορία ή στοιχείο που κρίνονται αναγκαία, για την απόδειξη του βάσιμου του αιτήματος επιστροφής ή για τον ακριβή προσδιορισμό του επιστρεπτέου φόρου».

8. Τέλος, στο άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου (Αριθμ. 7) «Περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας ορίζεται ότι: «Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, όταν τους είναι δυνατό, για την έκπτωση ή επιστροφή του ποσού των έμμεσων φόρων και των τελών επί των πωλήσεων που περιλαμβάνονται στην τιμή των κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, όταν η Ένωση πραγματοποιεί για υπηρεσιακή χρήση σημαντικές αγορές η τιμή των οποίων περιλαμβάνει φόρους κα τέλη αυτής της φύσεως. Εντούτοις, η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Ένωσης».

Ερμηνεία των διατάξεων

Από τις προπαρατιθέμενες διατάξεις συνάγονται τα ακόλουθα:

9. Με το άρθρο 27 του ν. 2859/2000 του Κώδικα ΦΠΑ χορηγήθηκε, μεταξύ άλλων, απαλλαγή από το ΦΠΑ όσον αφορά στην παράδοση, εισαγωγή αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται για τις ανάγκες των οργανισμών που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες, για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965, περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι συμφωνίες για
την εφαρμογή του ή οι συμφωνίες για την έδρα τους, ιδίως στο μέτρο που αυτό δεν προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

10. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΑΕΚ - CEDEFOP) αποτελεί «Οργανισμό» της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της διατάξεως της παραγράφου 1, περιπτ. στ-δδ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 337/1975 και μετεγκαταστάθηκε από το Βερολίνο στη Θεσσαλονίκη το έτος 1995, δυνάμει της από 22.6.1995 Συμβάσεως έδρας, που κυρώθηκε με τον ως άνω ν. 2337/1995. Ο Οργανισμός αυτός διέπεται από το Πρωτόκολλο (Αριθμ. 7) «Περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», και την ως άνω Σύμβαση της Έδρας.

11. Σημειωτέον ότι η ανωτέρω Σύμβαση Έδρας δεν προβλέπει λειτουργία εστιατορίου-κυλικείου εντός των εγκαταστάσεων του CEDEFOP και παρότι περιλαμβάνει ειδικές απαλλακτικές διατάξεις (όπως π.χ. απαλλαγή φόρων για την αγορά αυτοκινήτων, για την αγορά ή τη μίσθωση κτιρίων, για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για ανακαίνιση-επέκταση κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων και γηπέδων συνδεομένων με τη χρήση τους είτε ως έδρας του CEDEFOP, είτε ως κατοικίας του Διευθυντή του CEDEFOP - βλ. παρ. 3 και 4 του τρίτου άρθρου - , ή εφάπαξ απαλλαγή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε κάθε υπάλληλο του CEDEFOP για την εισαγωγή αυτοκινήτου ή για την οικοσκευή αυτού -βλ. άρθρο τέταρτο), εν τούτοις καμία ειδική διάταξη δεν αφορά σε απαλλαγή του CEDEFOP από το ΦΠΑ για την αγορά αγαθών που προορίζονται για πώληση έναντι αντιτίμου από το εστιατόριο-κυλικείο προς τους υπαλλήλους του.

12. Περαιτέρω στα άρθρα 3 και 4 του Πρωτοκόλλου (Αριθμ. 7) «Περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η επιστροφή του ποσού των έμμεσων φόρων και των τελών όταν η Ένωση (ή οι Οργανισμοί της) πραγματοποιούν σημαντικές αγορές για υπηρεσιακή χρήση.

13. Από τις προπαρατιθέμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό μεταξύ τους, δεδομένου και του αναγκαστικού χαρακτήρα των φορολογικών νόμων και της καθολικότητας των φορολογικών βαρών και, ενόψει της πάγιας νομολογίας, τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας, όσο και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την οποία οι φορολογικές διατάξεις που χορηγούν απαλλαγές ερμηνεύονται στενά (βλ. Ε.Παπαδημητρίου «Κανόνες ερμηνείας και εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων περί απαλλαγών από τον Φ.Π.Α» ΔΦΝ 63:842, Ι.Δ. Αναστόπουλος, «Φορολογικό Δίκαιο», 1992, σελ. 115-116 - Θ. Φορτσάκης, «Φορολογικό Δίκαιο», 2008, σελ. 85-86 - Κ. Φινοκαλιώτης, «Φορολογικό Δίκαιο», 2011, σελ. 90-95 επ., ΣτΕ 1774/2010, ΣτΕ 828/1984, ΣτΕ 103/1990, ΣτΕ 2090/1980, ΣτΕ 3645/1985, ΣτΕ 2052/1990, ΣτΕ 2312/1992, ΣτΕ 1890/1994, ΔΕΚ Αποφ. της 12/6/1979, Υπ. 126/78, ΔΕΚ 15/6/1989, Υπ. 348/87, ΔΕΚ 20/6/1990, Υπ. 185/89 κ.ά.) συνάγεται ότι, ως «ανάγκες των ευρωπαϊκών οργανισμών» κατά την έννοια της ως άνω απαλλακτικής διατάξεως της παρ. 1 , περιπτ. στ-δδ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ νοούνται οι υπηρεσιακές τους ανάγκες.

14. Συνεπώς, η αγορά αγαθών από το εστιατόριο-κυλικείο, που λειτουργεί μέσα στις εγκαταστάσεις Οργανισμού CEDEFOP με σκοπό την πώληση έναντι αντιτίμου στους υπαλλήλους ή τρίτους, δεν εντάσσεται στην έννοια των «υπηρεσιακών» αναγκών και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1, περιπτ. στ-δδ. Παρεπομένως, δεν δικαιολογείται η επιστροφή από το Ελληνικό Δημόσιο του ΦΠΑ, που κατέβαλε ο Οργανισμός κατά την αγορά των αγαθών που πωλούνται στο κατάστημα αυτό.

15. Τέλος, από τις ως άνω διατάξεις και ιδίως αυτή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της ΑΥΟ 1067875/3676/00|4/13.6.1996 - ΠΟΛ.1178/13.6.1996 (Β'498) προκύπτει ότι ο Οργανισμός CEDEFOP όσον αφορά στις υπαγόμενες σε ΦΠΑ πράξεις παράδοσης αγαθών (ή παροχής υπηρεσιών εστίασης), αλλά και για την απόδειξη του βασίμου κάθε αιτήματος επιστροφής ή για τον ακριβή προσδιορισμό του επιστρεπτέου φόρου υπόκειται στις διατάξεις και διαδικασίες του ελέγχου που ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και οφείλει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές παρέχοντας κάθε πληροφορία ή στοιχεία που κρίνονται αναγκαία και ζητούνται από την Φορολογική Αρχή.

Απάντηση

Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β'), γνωμοδοτεί, ομοφώνως ως εξής:

16. Η αγορά αγαθών που προορίζονται για πώληση έναντι αντιτίμου από το εστιατόριο-κυλικείο προς τους υπαλλήλους του Οργανισμού (CEDEFOP) ή τρίτους, δεν εμπίπτει στην απαλλαγή της διατάξεως της παραγράφου 1, περιπτ. στ-δδ του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) και, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται υποχρέωση επιστροφής από το Ελληνικό Δημόσιο του ΦΠΑ, που κατέβαλε ο Οργανισμός κατά την αγορά των αγαθών που πωλούνται στο κατάστημα αυτό.

17. Ο Οργανισμός CEDEFOP, όσον αφορά στις υπαγόμενες σε ΦΠΑ πράξεις παράδοσης αγαθών (ή παροχής υπηρεσιών εστίασης), αλλά και για την απόδειξη του βασίμου κάθε αιτήματος επιστροφής ή για τον ακριβή προσδιορισμό του επιστρεπτέου φόρου υπόκειται στις διατάξεις και διαδικασίες του ελέγχου που ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και οφείλει να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές παρέχοντας κάθε πληροφορία ή στοιχεία που κρίνονται αναγκαία και ζητούνται από την Φορολογική Αρχή.


1 Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (Β' 3517) Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) είναι «η αυτόνομη λειτουργικά και φυσικά ηλεκτρονική υπολογιστική συσκευή (φορολογικός μηχανισμός), η οποία συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύρας Επικοινωνίας Δεδομένων (ΕΘΕΔ) με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα για την ασφαλή σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων».
 


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 4η Οκτωβρίου 2016

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αλέξανδρος Καραγιάννης
Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

Η Εισηγήτρια
Χριστίνα Διβάνη
Νομικός Σύμβουλος του Κράτους

Πηγή: Taxheaven