Αριθμ. οικ. 184182/5.10.2016 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων

Αριθμ. οικ. 184182/5.10.2016 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων

Αριθμ. οικ. 184182

(ΦΕΚ Β' 3278/12-10-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α' 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του Ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 237).

3. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 114).

4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

5. Το Ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) - Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (ΦΕΚ Α' 70) και ειδικότερα το άρθρο 29 παρ. 4α καθώς και τα άρθρα 17, 20, 21 και 22.

6. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 εδαφ. β' του Ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182 Α') και του άρθρου 3 παρ. 3 του ιδίου νόμου.

8. Την υπ' αριθμ. 4503/23-11-2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. β' του Ν. 3889/2010 "Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 182 Α')"» (ΦΕΚ 3184/Β').

9. Την υπ' αριθμ. οικ. 175700/14-4-2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» (ΦΕΚ Β' 1212/2016).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και καθορίζονται τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας, για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20, 21 και 22 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α' 70) καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων που αφορούν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών.

Επίσης, αναπροσαρμόζεται το ανώτατο όριο προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 4α του άρθρου 29 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α' 70), καθορίζεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησής τους και η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής τους.

Άρθρο 2
Κατηγορίες παραβάσεων


1. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται οι παραβάσεις για μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 175700/14-4-2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» (ΦΕΚ Β' 1212/2016) (εφεξής κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας) και οι οποίες εξειδικεύονται ως εξής:

α) Έλλειψη πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας, από τους οικονομικούς φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας, με βάση τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης.

β) Μη υποβολή στην αρμόδια αρχή από τους οικονομικούς φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας, αντιγράφου του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση, ή στοιχείων διαδικτυακής πρόσβασης σε αυτά, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής από τους οικονομικούς φορείς της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας στην περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανανέωσης ή της τροποποίησης.

δ) Παράλειψη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής από τον φορέα πιστοποίησης στην περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής ισχύος του πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και του πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας που είχε χορηγηθεί σε οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάκλησης ή της αναστολής ισχύος.

ε) Χορήγηση βεβαίωσης συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας ή υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση.

στ) Μη υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή υποβολή δήλωσης που δεν πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του ίδιου άρθρου.

2. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνεται κάθε άλλη παράβαση λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 17, 20, 21 και 22 του Ν. 4062/2012 και την κοινή υπουργική απόφαση συστήματος αειφορίας.

Άρθρο 3
Όρια και κριτήρια επιμέτρησης προστίμων


1. Τα όρια των προστίμων για τις κατηγορίες των παραβάσεων του άρθρου 2 ορίζονται ως εξής:

α) Για τις παραβάσεις της παρ. 1α επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
i) πρόστιμο ύψους 10.000 € για έλλειψη πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση,
ii) πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 10.000 € για κατοχή πιστοποιητικού τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/ και πιστοποιητικού ισοζυγίου μάζας, που δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 4 ή 5, αντίστοιχα, της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας.

β) Για τις παραβάσεις της παρ. 1β επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 €.

γ) Για τις παραβάσεις της παρ. 1γ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 3.000 €.

δ) Για τις παραβάσεις της παρ. 1δ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 €.

ε) Για τις παραβάσεις της παρ. 1ε επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
i) πρόστιμο ύψους 10.000 € στην περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση,
ii) πρόστιμο ύψους 50.000 € στην περίπτωση υποβολής δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας από οικονομικό φορέα που δεν διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό τήρησης των κριτηρίων αειφορίας ή/και πιστοποιητικό ισοζυγίου μάζας, κατά περίπτωση.

στ) Για τις παραβάσεις της παρ. 1στ επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
i) πρόστιμο ύψους 15.000 € για μη υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας εντός της προβλεπόμενης από το ίδιο άρθρο προθεσμίας, 
ii) πρόστιμο ύψους 5.000 € έως 10.000 € για υποβολή δήλωσης χαρακτηριστικών αειφορίας του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης συστήματος αειφορίας που δεν πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του ίδιου άρθρου.

ζ) Για τις παραβάσεις της παρ. 2 επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 € έως 100.000 €.

2. Στην περίπτωση που στην παρ. 1 καθορίζεται εύρος προστίμου και στην περίπτωση υποτροπής κατ' εξακολούθηση, ως κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου καθορίζονται η βαρύτητα, η συχνότητα και οι συνέπειες της παράβασης καθώς και ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη.

Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής το χρηματικό πρόστιμο διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση υποτροπής κατ' εξακολούθηση, το χρηματικό πρόστιμο πολλαπλασιάζεται μέχρι του ανωτάτου ορίου που καθορίζεται στο άρθρο 6.

Άρθρο 4
Διαδικασία επιβολής προστίμων


1. Τα πρόστιμα του άρθρου 3 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Τα πρόστιμα του άρθρου 3 εισπράττονται από τις ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, στην αντίστοιχη κατηγορία εσόδου (ΚΑΕ 3516), υπέρ Πράσινου Ταμείου. Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο με εντολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την διαδικασία της υπ' αριθμ. 4503/ 23-11-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Καταγραφή, συστηματοποίηση και ταξινόμηση των Πράσινων Πόρων, προγραμματικός και λογιστικός διαχωρισμός τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. β' του Ν. 3889/2010 "Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 182 Α )"» (ΦΕΚ B' 3184).

Άρθρο 5
Υποβολή και εξέταση ενστάσεων


1. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου του άρθρου 4 δύναται να υποβληθεί ένσταση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

2. Η εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίμου αναστέλλεται έως την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί τυχόν ένστασης και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.

3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφασίζει επί της ένστασης και τυχόν τροποποίησης ή ακύρωσης της απόφασης επιβολής προστίμου εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου προστίμου


Το ανώτατο όριο προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 4α του άρθρου 29 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α' 70) αναπροσαρμόζεται στο ποσό των 300.000 €.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή αναρτάται και είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven