Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 37/12.10.2016 Ποσοστό παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 37/12.10.2016 Ποσοστό παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ.

Αθήνα, 12.10.2016
Αριθ. Πρωτ. Γ31/729

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, Τ.Κ. 10241, Αθήνα   
Τηλέφωνο: 210 5215395-398
FAX: 210 5229008

EΓΚΥΚΛΙΟΣ : 37

ΘΕΜΑ : «Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ»


Σχετ. : το με αρ. πρωτ. Γ31/52/2013 και Γ31/114/2014 Γενικά Έγγραφά μας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, αναφορικά με την παρακράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τις συμβάσεις που υπάγονται στο ν.4013/2011 και το τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) στο οποίο υπόκειται η παρακράτηση αυτή , σας γνωρίζουμε ότι:

Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 375 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ.Α'/2016) αντικαθίσταται το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4013/2011 ως εξής «για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των 2.500 ευρώ και ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης».

Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό που θα παρακρατείται υπέρ Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ για τις συμβάσεις που συνάπτονται από 8/8/16, ημερομηνία ισχύος του νόμου, ανέρχεται πλέον σε 0,06% αντί του 0,10%.

Σημειώνεται ότι, το τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ), οι ΚΑΕ που χρησιμοποιούνται, καθώς και ο τρόπος απόδοσης των κρατήσεων αυτών στην Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ παραμένουν ως έχουν.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πηγή: Taxheaven