Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1684 ΕΞ 31.8.2016 Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1684 ΕΞ 31.8.2016 Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα

Αθήνα, 31.08.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1684 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1684/2016

ΘΕΜΑ: «Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι πολύ μικρές οντότητες του άρθρου 1 παράγραφο 2γ δηλ. (Ο.Ε, Ε.Ε και Ατομικές επιχειρήσεις) με απλογραφικά βιβλία πέρα από την κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν υποχρέωση να συντάξουν και ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4308/2014, οι μικρές οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1, παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 και 34 του άρθρου 29 (πληροφορίες Προσαρτήματος). Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να παρατίθενται επί της συντασσόμενης κατάστασης αποτελεσμάτων και όχι ως ξεχωριστή ενότητα (Προσάρτημα).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven