Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1634 ΕΞ 31.8.2016 Τήρηση ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1634 ΕΞ 31.8.2016 Τήρηση ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα

Αθήνα, 31.08.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1634 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1634/2016

ΘΕΜΑ: «Τήρηση ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Αναφορικά με την Λογιστική οδηγία εφαρμογής του Ν.4308/2014 και πιο συγκεκριμένα για την τήρηση ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα θα θέλαμε να υποβάλουμε το παρακάτω ερώτημα ενόψει της προκείμενης αλλαγής του λογισμικού μας για την παρακολούθηση των οικονομικών υπηρεσιών μας:

Η Εταιρία XXX για τα υποκαταστήματα της έχει δηλώσει στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ότι θα εξάγει αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε υποκατάστημα έχει τα δικά του βιβλία και λογιστικά αρχεία (Γ.Η, ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ κ.λ,π). Τα γενικά ημερολόγια των υποκαταστημάτων έχουν την δική τους αρίθμηση όπως επίσης και το ημερολόγιο της έδρας το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των εγγραφών.

Σε ερώτημα που τέθηκε στην ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ σχετικά με την αυτοτέλεια των υποκαταστημάτων προέκυψε ότι με τον Ν.4308/2014 δεν ορίζεται πουθενά η έννοια της αυτοτέλειας απλά θα πρέπει να προκύπτει το λογιστικό αποτέλεσμα από τα βιβλία των υποκαταστημάτων και σε τυχόν έλεγχο να προσκομίζονται λογιστικά αρχεία από τα οποία να είναι εφικτό ο προσδιορισμός του λογιστικού αποτελέσματος. Επίσης ανέφεραν ότι δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση αρίθμησης των εγγραφών στα ημερολόγια.

Μάλιστα Βάσει της ΠΟΛ.1003/31.12.2014, στην παρ. 3.1, αναφέρεται ότι «Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα. Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές».

Με βάση τα παραπάνω η εταιρεία προγραμματίζει τις ακόλουθες αλλαγές σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις οδηγίες του νέου λογισμικού:

→ Η εταιρεία θα παράγει Γενικά Ημερολόγια για κάθε υποκατάστημα χωρίς αρίθμηση εγγραφών και
→ Θα παράγεται Ενιαίο Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο με όλες τις εγγραφές των υποκαταστημάτων με ενιαία αρίθμηση

Εναλλακτικά εάν δεν παράγονται Γενικά Ημερολόγια ανά υποκατάστημα θα παράγεται Ενιαίο Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο ένα Γ.Η στο σύνολο της εταιρίας όπου θα φαίνεται ευδιάκριτα οι εγγραφές ποιο υποκατάστημα αφορούν.

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε για το αν οι ανωτέρω προτεινόμενες αλλαγές εφόσον εφαρμοστούν από την Εταιρεία θα είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται από τον Ν.4308/2014 σε ότι αφορά τα υποκαταστήματα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας είναι σαφείς και συνεπώς παρέλκει οποιαδήποτε απάντηση.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven