Αριθμ. Πρωτ. 16327/13.10.2016 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

Αριθμ. Πρωτ. 16327/13.10.2016 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

Αριθμ. Πρωτ. 16327/13.10.2016
Διεκπ. 11503

Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

1637/2016

(ΦΕΚ Β' 3301/13.10.2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 65 του Συντάγματος και 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό ΦΕΚ 106/Α/1987), όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενη μέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α΄ 309), όπως ισχύει και, ιδίως, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 229 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160), όπως ισχύει.
4) Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρο 66 του Ν. 4409/2016 «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 136), όπως ισχύει.
5) Την υπ’ αριθ. 6/2016 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα έχει εφαρμογή στα πρόσωπα που, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο α’του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309), υποβάλλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/ 2003 (Α΄ 309) και ελέγχονται από αυτήν.
 

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης
1. Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω των υπηρεσιών
του TAXISnet (ενεργός χρήστης), σε ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή και έχει ως περιεχόμενο την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου προσώπου, καθώς και της ή του συζύγου και των ανήλικων τέκνων του.

2. Η ταυτοποίηση υπόχρεου και συζύγου από την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών στο TAXISnet. Τα περιουσιακά στοιχεία του ή της συζύγου του υπόχρεου προσώπου και των ανήλικων τέκνων τους δηλώνονται μετά από έγκριση του ή της συζύγου που δίδεται μέσω διακριτών προσωπικών κωδικών TAXISnet. Η αίτηση για τη χορήγηση και η διαχείριση των κωδικών αυτών γίνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος TAXISnet.

3. Κατά την υποβολή ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης ο υπόχρεος οφείλει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης, σε σχέση με τα δηλωθέντα στη δήλωση του αμέσως προηγούμενου έτους (αντίγραφο της οποίας παράγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβοήθησή του) και να διατηρήσει αναλλοίωτα τα στοιχεία, τα οποία δεν έχουν μεταβληθεί. Υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης υφίσταται και στην περίπτωση που δεν έχουν επέλθει μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου.

4. Το υπόχρεο πρόσωπο υποβάλλει με την ή τον σύζυγό του κοινή Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.

5. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας της ή του συζύγου να συνυποβάλει κοινή δήλωση, η δήλωση υποβάλλεται μόνον από τον υπόχρεο, ο οποίος οφείλει να αναφέρει στις παρατηρήσεις του συστήματος το γεγονός της άρνησης ή της αδυναμίας. Ως άρνηση ή αδυναμία θεωρείται και η βεβαιωμένη διάσταση των συζύγων, που έχει δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.

Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο της
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

1. Η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί ανα πόσπαστο τμήμα της.

2. Κατά την υποβολή της δήλωσης, ο Α.Φ.Μ., το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο.
Σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών, απαιτείται, πριν την υποβολή της δήλωσης, η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων στο φορολογικό Μητρώο.

3. Οι διευθύνσεις κατοικίας, εργασίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας δηλώνονται ως έχουν κατά την ημερομηνία της υποβολής της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης. Τα λοιπά στοιχεία, δηλώνονται ως είχαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση.

4. Η αρχική δήλωση περιλαμβάνει τα υφιστάμενα κατά τον χρόνο υποβολής της περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή και την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη. Η ετήσια δήλωση περιέχει τα υφιστάμενα, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αφορά η δήλωση, περιουσιακά στοιχεία στην ημεδαπή και την αλλοδαπή και την αξία κτήσης τους, εφόσον είναι διαθέσιμη.

5. Σε περίπτωση απόκτησης νέου περιουσιακού στοιχείου ή επαύξησης υφιστάμενου κατά το έτος που αφορά η δήλωση, δηλώνονται υποχρεωτικώς ο τρόπος απόκτησης, το ύψος της σχετικής δαπάνης (καταβληθέν τίμημα), καθώς και αναλυτική παράθεση της πηγής προέλευσης των σχετικών πόρων. Σε περίπτωση εκποίησης περιουσιακού στοιχείου, που είχε δηλωθεί σε προηγούμενη δήλωση του υπόχρεου, δηλώνεται το εισπραχθέν τίμημα.

6. Ειδικά σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή εκποίησης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, το οποίο έχει δηλωθεί σε προηγούμενη δήλωση του υπόχρεου, δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή εκποίησης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμβόλαιο απόκτησης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, λόγω κληρονομικής διαδοχής, δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου, καθώς και ο τρόπος και η ιδιότητα, με την οποία ο υπόχρεος έγινε κληρονόμος.

7. Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας εμπράγματου δικαιώματος επί του ίδιου ακινήτου κατά το ίδιο έτος που αφορά η δήλωση, δηλώνονται και οι δύο μεταβολές. Το αυτό ισχύει, αντίστοιχα, για τα οχήματα, για τα πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα, καθώς και για τις συμμετοχές σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση.

Άρθρο 4
Διασφαλίσεις για την ηλεκτρονική υποβολή και συνημμένα δικαιολογητικά

1. Για την υποβοήθησή του στην ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, ο υπόχρεος, μετά την ταυτοποίησή του μέσω των κωδικών του TAXISnet και εφόσον συναινέσει με υπεύθυνη δήλωσή του σε αυτό, μπορεί να μεταφέρει στη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης τα δεδομένα της τελευταίας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους, στο οποίο αφορά η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και τα στοιχεία των ακινήτων, που περιλαμβάνονται στη «βεβαίωση της περιουσιακής του κατάστασης» κατά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, στο οποίο αφορά η Δήλωση Περιουσιακής Κατά στασης, όπως αυτά τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Δ.Ε.

2. Όλα τα δεδομένα των ανωτέρω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την οριστική υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης από τυχόν υποβολή τροποποιητικών ή/και συμπληρωματικών δηλώσεων εισοδήματος για το έτος, που αφορά η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, καθώς και τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου κατά την ημερομηνία της ανωτέρω παραγράφου, θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά αυτόματα στην υποβαλλόμενη Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, όπως προβλέπεται στην περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003.

3. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γ.Γ.Δ.Ε., που είναι η αρμόδια υπηρεσία για τις ανωτέρω χορηγήσεις όλων των στοιχείων των δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων, οφείλει να τηρεί αρχείο για αυτές με το στοιχείο της ημερομηνίας και ώρας χορήγησης/πρόσβασης, καθώς και το μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης της οριστικοποιημένης Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, που σχετίζονται με την κάθε χορήγηση.

4. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, όπως αυτός ορίζεται στα άρθρα 3, 3Α και 3Β του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, η φορολογική διοίκηση χορηγεί στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309), μετά από αίτησή της, στοιχεία για όλες τις πιθανές τροποποιήσεις των παραπάνω δηλώσεων εισοδήματος και ακινήτων των υπόχρεων αρμοδιότητας του, οι οποίες τηρούνται ηλεκτρονικά.

5. Με την οριστική υποβολή της δήλωσης, ο υπόχρεος δύναται να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή αντίγραφο της υποβληθείσας Δ.Π.Κ., ως αποδεικτικό υποβολής, όπου εμφανίζονται ο αριθμός αυτής και η ημερομηνία υποβολής της.

6. Στη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα αναγκαία έγγραφα από τα οποία προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση και ει δικότερα:
α. Αντίγραφα συμβολαίων όλων των ακινήτων κατά την υποβολή αρχικής δήλωσης και αντίγραφα συμβολαίων των ακινήτων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση, κατά την υποβολή ετήσιας δήλωσης.
β. Βεβαιώσεις για τα δηλωθέντα επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως περιγράφονται στο στοιχείο iii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309), που περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστον, το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα του προϊόντος, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών.
γ. Βεβαιώσεις ή παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα δηλωθέντα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και αντίστοιχες βεβαιώσεις ή παραστατικά για κάθε είδους, δηλωθέντα, χρηματιστηριακά ή ασφαλιστικά προϊόντα και συμμετοχές σε κεφάλαια επιχειρηματικών ή επενδυτικών συμμετοχών (funds) και καταπιστευμάτων (trusts).
δ. Παραστατικά Τραπεζών, Ταμιευτηρίων και άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, από τα οποία αποδεικνύεται η μίσθωση θυρίδων σε αυτά.
Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
ε. Παραστατικά αγοράς ή πράξεις φορολογικής αρχής ή ασφαλιστήρια συμβόλαια, εφόσον υφίστανται, για κινητά μεγάλης αξίας εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν επέλθει μεταβολές.
στ. Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων και, κατά την υποβολή ετήσιας δήλωσης, επιπλέον, παραστατικά αγοράς ή πώλησης πλωτών, εναερίων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση. ζ. Παραστατικά για δηλωθείσα συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρηση. Τα εν λόγω παραστατικά, εφόσον υποβληθούν το πρώτον, δεν θα υποβάλλονται εκ νέου σε επόμενες ετήσιες δηλώσεις, εκτός εάν έχουν
επέλθει μεταβολές.
η. Παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν οι δανειακές υποχρεώσεις προς ημεδαπά και αλλοδαπά πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης και κάθε οφειλή που υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αφορά η δήλωση και προέρχεται από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί κησης, τέλη προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
7. Το απόρρητο της διαδικτυακής επικοινωνίας του υπόχρεου με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης διασφαλίζεται με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού από την εφαρμογή υποβολής. Τα απόρρητα στοιχεία των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης τηρούνται κρυπτογραφημένα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του συστήματος. Το ηλεκτρονικό σύστημα συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.
 

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική επεξεργασία
1. Υπεύθυνος επεξεργασίας της αυτοτελούς ειδικής βάσης των δεδομένων περιουσιακής κατάστασης, όπως ορίζεται στον Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α΄ 50), είναι η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309), αποκλειστικά και μόνο για τους ελεγχόμενους αρμοδιότητάς της.
2. Εκτελούντες την επεξεργασία της παραπάνω βάσης δεδομένων, όπως ορίζεται στον Ν. 2472/1997 (Α΄ 50), είναι η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309), ως υπεύθυνος επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους ελεγχόμενους αρμοδιότητάς της και, κατ' εντολή της, τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.
3. Την ευθύνη διαχείρισης του ηλεκτρονικού συστήματος έχει η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/ 2003 (Α΄ 309), αποκλειστικά και μόνο για τους ελεγχόμενους αρμοδιότητάς της.
4. Για τις ανάγκες του ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Α΄ 309) ορίζει συγκεκριμένους υπαλλήλους της ειδικής υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίοι αποκτούν με τον ορισμό τους συγκεκριμένο δικαίωμα πρόσβασης επί των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του ηλεκτρονικού συστήματος. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα των υπαλλήλων αυτών είναι αυστηρά προσωποποιημένη, ελεγχόμενη μέσω μοναδικού ονόματος χρήστη και προσωπικού μυστικού κωδικού. Επίσης, οι ενέργειες των υπαλλήλων αυτών εντός του ηλεκτρονικού συστήματος καταγράφονται ηλεκτρονικά.
 

Άρθρο 6
Συντήρηση και αναβάθμιση της εφαρμογής
Η ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή δύναται να τίθεται εκτός λειτουργίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων μετά από αίτημα των οργάνων ελέγχου για λόγους συντήρησης, αναβάθμισης και προσαρμογής στις αλλαγές της νομοθεσίας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών ανά έτος.
 

Άρθρο 7
Ηλεκτρονικός Κατάλογος ελεγχόμενων προσώπων
Ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως ισχύει, κατάλογος ελεγχόμενων προσώπων, για τα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ως άνω νόμου, συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους και καταχωρείται ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, προκειμένου να κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Α΄309). Ο κατάλογος περιλαμβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου έως την ημέρα σύνταξής του και κατά τα τρία προηγούμενα της σύνταξής του έτη.
Άρθρο 8
Τύπος, περιεχόμενο και διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων
1. Η Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (άρθρο 229 του Ν. 4281/2014, Α΄ 260), υποβάλλεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα στο Παράρτημα IΙ, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
2. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, από τον υπόχρεο και την ή τον σύζυγο, ταυτόχρονα με την υποβολή της Δήλωσης
Περιουσιακής Κατάστασης. Η υποβολή της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 της παρούσας.
 

Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Όσοι υπόχρεοι, κατά το έτος 2016, έχουν ήδη υποβάλλει Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης εγγράφως, είτε αρχική είτε ετήσια (για το έτος 2015) υποχρεούνται να υποβάλλουν και ηλεκτρονικά τις παραπάνω δηλώσεις από την 15η Οκτωβρίου τ.έ. έως και τις 15 Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 66 του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136/28.07.2016), όπως ισχύει.

2. Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης δηλώνουν το σύνολο των υφιστάμενων κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αφορά η δήλωση περιουσιακών τους στοιχείων και όχι μόνο τις μεταβολές που επήλθαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση. Η ως άνω υποχρέωση δεν αφορά και την ηλεκτρονική επισύναψη της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της παρούσας.

3. Γενικές οδηγίες και επεξηγήσεις, όσον αφορά τη συμπλήρωση και υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων, εκδίδονται από την Επιτροπή του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003 (Α΄309).
 

 

 


Άρθρο 10
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven