Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3567/11.10.2016 Μηνιαίες δηλώσεις αποσταγματοποιών

Αριθ. πρωτ.: 30/003/000/3567/11.10.2016 Μηνιαίες δηλώσεις αποσταγματοποιών

Αθήνα 11 Οκτωβρίου 2016
Αριθ πρωτ: 30/003/000/3567

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τμ Α'

Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16
Ταχ. Κώδικας: 11521-Αθήνα
Τηλεομοιοτυπία: 2106468272
Πληροφορίες: Σ. Σάμιος - Σ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο: 2106479220
e-mail: alcohol_food@gcsl.gr

ΘΕΜΑ: «Μηνιαίες δηλώσεις αποσταγματοποιών»

Σχετ: 1) Η υπ' αριθ Φ.968/653/21.12.2001 ΕΔΥΟ.

2) Οι υπ' αριθ. 3006618/918/12.3.2009 και 3006692/1109/0029/6.4.2010 Εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Α. 1. Ύστερα από τα παραπάνω σχετικά, σας στέλνουμε καταρτισθέν από την Υπηρεσία μας υπόδειγμα της μηνιαίας δήλωσης που σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 7 παρ. Γ. 1) του ν.2969/2001, υποχρεούνται να υποβάλλουν οι αποσταγματοποιοί. Το εν λόγω υπόδειγμα καταρτίστηκε κυρίως προκειμένου για τους αποσταγματοποιούς τους κατεργαζόμενους αμπελοοινικής προέλευσης πρώτες ύλες, με βάση το (από μακρού χρόνου) χρησιμοποιούμενο, στην (γενικότερη και πλέον σύνθετη) περίπτωση των οινοπνευματοποιών Β' κατηγορίας έντυπο (έντυπο Λ4165).

Όπως είναι γνωστό, αλλά και όπως σαφώς αναφέρεται στα παραπάνω υπό στοιχείο (2) σχετικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.2969/2001 ως και της ΑΥΟ υπ' αριθ 3002475/383/0029/2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων», η μηνιαία δήλωση αποτελείται από α) την Συγκεντρωτική κατάσταση παραγωγής και διακίνησης/κατανάλωσης, β) την Κατάσταση εισαγωγής και κατεργασίας των πρώτων υλών και γ) τις Αναλυτικές καταστάσεις διάθεσης των προϊόντων, στους διάφορους [σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 8, παρ. 1) του ν.2969/2001] χρήστες αναλυτικά, είτε με αναστολή του ΕΦΚ, είτε επί καταβολή του αναλογούντος ΕΦΚ, είτε με απαλλαγή από αυτόν (ακαθάριστη αιθυλική αλκοόλη κλπ), ενώ συνοδεύεται οπωσδήποτε από το οικείο πρωτόκολλο καταμετρήσεως υπολοίπων (το οποίο προσαρτάται σ' αυτήν) καθώς και από ανάλυση (η οποία είτε αναγράφεται στο σώμα της εν λόγω συγκεντρωτικής κατάστασης παραγωγής και διακίνησης, είτε περιλαμβάνεται σε ιδιαίτερο σημείωμα το οποίο προσαρτάται σ' αυτήν) του υπολογισμού των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις (ανώτατα) όρια φύρας κατά περίπτωση προϊόντος.

Όπως άλλωστε και στο παραπάνω υπό στοιχείο 2β σχετικό, ιδιαιτέρως επισημαίνεται η υποχρέωση των εποπτευουσών Χημικών Υπηρεσιών για την διενέργεια, (και) στις συγκεκριμένες εν προκειμένω μονάδες παραγωγής (αποσταγματοποιεία) και ανεξαρτήτως του φορολογικού καθεστώτος αυτών της προβλεπομένης, από τις σχετικές διατάξεις του ν.2969/2001, καταμετρήσεως υπολοίπων στο τέλος εκάστου μηνός για την οποία και συντάσσεται (ως γνωστόν) το σχετικό πρωτόκολλο.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός των φυρών, είτε των ανωτάτων ορίων, είτε των διαφορών (που μπορούν, υπό την αποκλειστική βεβαίως προϋπόθεση της διαπιστώσεως τους κατόπιν των σχετικών ελέγχων των αρμοδίων Χημικών και Τελωνειακών υπαλλήλων, να αναγνωρισθούν ως φύρες) διενεργείται ανά δεξαμενή, δοχείο κλπ.

2. Κατόπιν τούτων η κατά τα ανωτέρω μηνιαία δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται εκ μέρους των υποχρέων επιτηδευματιών (εν προκειμένω αποσταγματοποιών), με τη χρήση, αποκλειστικά και μόνο, του αποστελλομένου υποδείγματος, εντός βεβαίως της προβλεπομένης, από τις προαναφερθείσες σχετικές διατάξεις προθεσμίας και εφιστάται η προσοχή των εποπτευουσών Χημικών Υπηρεσιών για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των εν λόγω διατάξεων, τόσο σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εν λόγω επιτηδευματιών, όσο και αναφορικά με τις ίδιες σχετικά με τον έλεγχο και τη θεώρηση ως και την εμπρόθεσμη αποστολή αυτών στην Υπηρεσία μας.

Σημειώνεται, στο σημείο αυτό, ότι στο αποστελλόμενο υπόδειγμα περιλαμβάνονται όλες οι δυνατές [σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.2969/2001 άρθρο 5 και ΑΥΟ 3002475/383/0029/2010 άρθρο 4] περιπτώσεις προϊόντων που (μπορούν να) παράγονται από τα κατά τα ανωτέρω /εν λόγω αποσταγματοποιεία (Συγκεντρωτική κατάσταση παραγωγής και διακίνησης) ως και των οικείων αντιστοίχως πρώτων υλών (Κατάσταση εισαγωγής και κατεργασίας πρώτων υλών).

Είναι αυτονόητο ότι, στις περιπτώσεις των αποσταγματοποιείων που παράγουν ορισμένα από τα προβλεπόμενα, - σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις προϊόντα -κατεργαζόμενα τις οικείες πρώτες ύλες, στο αποστελλόμενο υπόδειγμα θα συμπληρώνονται τα οικεία πεδία.

Β. Αναφορικά με το αποστελλόμενο υπόδειγμα, παρέχουμε τις εξής οδηγίες και διευκρινήσεις για τη συμπλήρωσή του:

Ι. Συγκεντρωτική κατάσταση παραγωγής και διακίνησης/κατανάλωσης Όπως θα διαπιστώσετε και σείς, αποτελείται κατ' ουσίαν από δύο μέρη Α και Β, ήτοι την «Κατεργασία Πρώτων Υλών και Παραγωγή Προϊόντων» και την «Ανακεφαλαίωση Παραγωγής και Διακίνησης/Κατανάλωσης Προϊόντων» αντιστοίχως. Έτσι: 1. Το μέρος Α (Κατεργασία Πρώτων Υλών και Παραγωγή Προϊόντων) περιλαμβάνει, κατά τρόπο συνοπτικό, αλλά σε συσχέτιση μεταξύ τους, την εντός του μηνός κίνηση της κατεργασίας (κατά κατηγορία) των πρώτων υλών (Πίνακας Ι), τη λειτουργία των αποστακτικών μηχανημάτων και των (τυχόν) προσαρμοσμένων σ' αυτά μηχανικών μετρητών ως και την (επι τη βάσει αυτών) εκτίμηση της παραγωγής (Πίνακας ΙΙ), την παραγωγή (κατά κατηγορία προϊόντος) εντός του μηνός με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης από τα σφραγισμένα δοχεία συλλογής (Πίνακας ΙΙΙ), η οποία συσχετίζεται (για την κάθε κατηγορία προϊόντος) με τις χρησιμοποιηθείσες οικείες κατά περίπτωση πρώτες ύλες (Πίνακας ΙV).

Ειδικότερα:

α. Αναφορικά με τον Πίνακα Ι, σημειώνεται ότι από τα στοιχεία αυτού προκύπτει η πραγματικά κατεργασθείσα δηλαδή υποβληθείσα τελικά στην απόσταξη ποσότητα πρώτης ύλης, εντός του μηνός.

β. Στον Πίνακα ΙΙ, καταγράφεται συνοπτικά η (εντός του μηνός) λειτουργία των αποστακτικών μηχανημάτων για κάθε ένα εξ' αυτών, ενώ αυτονόητο είναι ότι τα σχετικά με τη λειτουργία των μηχανικών μετρητών πεδία και την επί τη βάσει αυτών εκτίμηση της παραγωγής συμπληρώνονται προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία στα αποστακτικά μηχανήματα των οποίων έχουν προσαρμοσθεί οι τοιούτοι μετρητές.

γ. Στον Πίνακα ΙΙΙ, καταγράφονται κατά είδος παραγομένου προϊόντος, χρονολογικά τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης - με βάση τα οποία χρεώνεται το αποσταγματοποιείο με τις οικείες ποσότητες προϊόντος - και τα σχετικά (ποσοτικά) στοιχεία αυτών. Στην περίπτωση προϊόντος, το οποίο προέρχεται από επαναπόσταξη, θα πρέπει να γίνεται σχετική προς τούτο μνεία στο πεδίο «Παρατηρήσεις» σε συσχέτιση με το οικείο πρωτόκολλο παράδοσης.

Στον εν λόγω Πίνακα ΙΙΙ καταγράφονται επίσης, υπό ιδιαίτερο τίτλο («ΕΙΣΑΓΩΓΗ»), χρονολογικά και κατά είδος προϊόντος, τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής στο αποσταγματοποιείο, προϊόντων που προέρχονται από άλλο, λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας αποσταγματοποιείο ή/και οινοπνευματοποιείο Α, Β κατηγορίας (προκειμένου για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων), είτε ακόμη από τα άλλα Κράτη-Μέλη ή (ενδεχομένως για κάποια είδη προϊόντων) και από τρίτη χώρα με σχετική για την προέλευσή τους αναφορά στο πεδίο «Παρατηρήσεις», σε συσχέτιση με το οικείο πρωτόκολλο εισαγωγής.

δ. Στον Πίνακα ΙV, συσχετίζεται η υποβληθείσα (εντός του μηνός) στην απόσταξη ποσότητα (εκφραζόμενη σε λίτρα ανύδρου αλκοόλης), για την κάθε πρώτη ύλη, με τη συνολική ποσότητα των παραγομένων εξ' αυτής (οικείων, κατά περίπτωση) προϊόντων, ενώ αναφέρεται και η προκύπτουσα κατά την απόσταξη απώλεια. Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι, όπως άλλωστε είναι γνωστό, γενικά από μία πρώτη ύλη μπορούν να παράγονται προϊόντα που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες [σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 3) του ν.2969/2001]. Έτσι πχ από την κατεργασία και απόσταξη των στεμφύλων, μπορεί (ανάλογα με την ακολουθούμενη από τον αποσταγματοποιό πρακτική) να παραχθεί είτε απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής («τσίπουρο/τσικουδιά») ως κύριο κλάσμα (καρδιά) και η αντίστοιχη ποσότητα «κεφαλουρών», είτε «σούμα» (ως πρώτο βήμα) με επαναπόσταξη της οποίας θα ληφθεί τελικά (ως κύριο κλάσμα) απόσταγμα στεμφύλων σταφυλής («τσίπουρο/τσικουδιά») - καθώς βεβαίως επίσης και ακαθάριστη αλκοόλη κλπ.

Για το λόγο αυτό, στον εν λόγω Πίνακα ΙV προβλέπεται (για την κάθε πρώτη ύλη) -και θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται- η αναφορά των εκάστοτε παραγομένων εξ' αυτής (δια της αποστάξεώς της) προϊόντων.

Όσον αφορά ειδικότερα τα στέμφυλα, παρά το γεγονός ότι - σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 8 παρ 2γ) της ΑΥΟ υπ' αριθ 3002475/383/0029/2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων», δεν διενεργείται ισοζύγιο μάζας πρώτης ύλης (δηλαδή στεμφύλων) και παραγομένου προϊόντος, για λόγους συστηματικής καταγραφής, θα πρέπει να συμπληρώνονται τα οικεία πεδία καθώς και το πεδίο σχετικά με την παρατηρούμενη απώλεια απόσταξης στον εν λόγω Πίνακα Ιν.

2. Στο μέρος Β (Ανακεφαλαίωση Παραγωγής και Διακίνησης/Κατανάλωσης Προϊόντων) περιλαμβάνεται η χρεοπίστωση -για τον συγκεκριμένο μήνα στον οποίο αναφέρεται η δήλωση - δηλαδή κατά βάση ισοζύγιο μάζας μεταξύ της παραγωγής και της διακίνησης, για τα διάφορα προϊόντα του αποσταγματοποιείου, ιδιαιτέρως, αναλόγως με την κατηγορία τους.

Για την χρεοπίστωση ισχύει προφανώς η σχέση (ισοζυγίου μάζας) Σ12r

όπου Σ1 το σύνολο της χρέωσης, Σ2 το σύνολο της πίστωσης, Yr το πραγματικό υπόλοιπο στο τέλος του μηνός (σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης υπολοίπων) και Δ η παρουσιασθείσα διαφορά με Δ=YI-Yr    όπου ΥI το υπόλοιπο από διαφορά (θεωρητικό ή λογιστικό υπόλοιπο) και Yr (ως προελέχθη) το πραγματικό υπόλοιπο.

3. Κατάσταση εισαγωγής και κατεργασίας πρώτων υλών.

Αποτελείται και αυτή απο δύο μέρη, Α (εισαχθείσες πρώτες ύλες) και Β (τεθείσες σε κατεργασία- Απόσταξη), τα οποία κατά βάση συνιστούν ισοζύγιο μάζας μεταξύ των εισαγομένων στο εργοστάσιο (αποσταγματοποιείο) πρώτων υλών και των εξ' αυτών παραλαμβανομένων προς κατεργασία, εντός του μηνός.

Στο μέρος Α περιλαμβάνονται, κατά κατηγορία πρώτης ύλης, οι ποσότητες αυτής με την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρο ή/και αιθυλική αλκοόλη - και οι αντιστοιχούσες ποσότητες σακχάρου ή/και ανύδρου αλκοόλης - που αφενός υπήρχαν σαν υπόλοιπα στο τέλος του προηγουμένου μηνός, αφ' ετέρου δε εισήχθησαν στο αποσταγματοποιείο εντός του μηνός κατά χρονολογική σειρά, με βάση τα οικείο πρωτόκολλο εισαγωγής στο εργοστάσιο, ως και με αναφορά στα σχετικά συνοδευτικά και παραστατικά έγγραφα γαι την μεταφορά της στο αποσταγματοποιείο ως και στη σχετική έκθεση χημικής εξέτασης (προκειμένου για τις εισαγόμενες, εντός του μηνός, πρώτες ύλες).

Όσον αφορά τα υπάρχοντα, στο τέλος του προηγούμενου μηνός, υπόλοιπα, αυτά καταγράφονται κατά πρωτόκολλο εισαγωγής με σχετική αναφορά σ'αυτό καθώς και στη σχετική έκθεση χημικής εξέτασης.

Επισημαίνεται ότι στο εν λογω μέρος Α περιλαμβάνεται, ως ιδιαίτερο πεδίο η επαναπόσταξη στην οποία, ως γνωστόν, κατόπιν της προηγούμενης μετουσιώσεώς τους, υποβάλλονται (παραγόμενα στο αποσταγματοποιείο, κατά βάση) αλκοολούχα προϊόντα (σούμα, κεφαλουρές κλπ) - τα οποία θεωρούνται πλέον ως πρώτες ύλες παραγωγής αποσταγμάτων.

Στο μέρος Β, καταγράφονται επίσης κατά κατηγορία πρώτης ύλης, οι ποσότητες αυτής που ελήφθησαν εντός του μηνός προς κατεργασία και απόσταξη, τα υπόλοιπα στο τέλος του μηνός [εκ διαφοράς (ή λογιστικό) και πραγματικό], η (τυχόν) διαπιστωθείσα διαφορά, ως και η αντιστοιχούσα στο (ανώτατο) όριο φύρας ποσότητα -στις περιπτώσεις βεβαίως των πρώτων υλών για τις οποίες τούτο προβλέπεται. 4. Καταστάσεις (αναλυτικές) διάθεσης.

Στις εν λόγω καταστάσεις περιλαμβάνονται αναλυτικά, κατά κατηγορία προϊόντος, οι ποσότητες που διατέθηκαν εντός του μηνός, στα διάφορα δικαιούχα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 8) του ν.2969/2001, πρόσωπα και τα πλήρη στοιχεία αυτών (επωνυμία, ιδιότητα, διεύθυνση κλπ), είτε με αναστολή του ΕΦΚ, είτε με καταβολή του ΕΦΚ, με αναφορά όπωσδήποτε στα οικεία (σύμφωνα πάντοτε με τις εν λόγω σχετικές διατάξεις του ν.2969/2001) συνοδευτικά και παραστατικά έγγραφα για τη διακίνησή τους. Σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις διακίνησης με τρίμηνη αναστολή του ΕΦΚ, θα καταγράφονται ως ιδιαίτερη περίπτωση, στην κατάσταση διάθεσης με καταβολή ΕΦΚ. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αποσταγματοποιείων που συλλειτουργούν με ποτοποιεία (ν.2969/2001, άρθρο 7 παρ. Δ6) και τελούν (ως σύνολο εγκαταστάσεων) υπό το καθεστώς της φορολογικής αποθήκης, (είναι προφανές ότι) η τυχόν διακίνηση αποσταγμάτων, προϊόντων απόσταξης κλπ από το αποσταγματοποιείο προς το ποτοποιείο θα πρέπει να αναγράφεται στις εν λόγω καταστάσεις διάθεσης ενώ, από πλευράς συνοδευτικών εγγράφων, θα καλύπτεται οπωσδήποτε από το προβλεπόμενο (σύμφωνα πάντοτε με τις σχετικές διατάξεις του ν.2969/2001) Δελτίο Χημικής Ανάλυσης.

Γ. 1. Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους αποσταγματοποιούς τους οποίους εποτεύετε, κοινοποιούντες σ' αυτούς και το κατά τα ανωτέρω αποσταλλόμενο υπόδειγμα.

2. Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία διευκρίνηση, περί την εφαρμογή της παρούσας, μπορειτε να απευθύνεσθε στην Υπηρεσία μας.


Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Σταύρος ΣάμιοςΠηγή: Taxheaven