Αριθμ. οικ.: 390161/2924/2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

Αριθμ. οικ.: 390161/2924/2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

Αριθμ. οικ.: 390161/2924

(ΦΕΚ Β' 3289/13-10-2016)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2.    Το Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

3.    Την υπ' αριθμ. 9752/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων αρχικών και επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 και ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του εκλεγέντος Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και μελών Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

4.    Η υπ' αριθμ. 1827/8-6-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 321/τ. ΥΟΔΔ/ 21.6.2016), «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως ισχύει.

5.    Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 »(ΦΕΚ 45/τ.Α/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

6.    Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/22-4-2005).

7.    Τις διατάξεις του N. 4399/2016 (ΦΕΚ 117/τ.Α/ 22.6.2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 27 καθώς και την παρ. 7 του άρθρου 85, αυτού.

8.    Το Άρθρο τρίτο «Δίκαιο Επενδυτικών Σχεδίων», του Ν. 4098/2012 (ΦΕΚ 249/τ.Α/20-12-2012).

9.    Το άρθρο 21 του Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α/ 16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

10.    Την υπ' αριθμ. 446444/3031/13-10-2015 (ΦΕΚ 2298/ τ.Β/23-10-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Επανασύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρ. 15. του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της».

11.    Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την ανάπτυξη και γενικότερα την οικονομία της χώρας δύναται να συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1.    Συστήνεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016, Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή για την εξέταση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας.

2.    Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
i.    Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος.
ii. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
iii.     Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
iv.     Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
v.    Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
vi.    Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
vii.     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
viii.     Εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας.
ix.    Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
x.     Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.).
xi.    Εκπρόσωπος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Β.Ε.Θ.).
xii.     Εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος.

2.    Της Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας ή ο αναπληρωτής του, που ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Αναπληρωτής δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

3.    Με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

4.    Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

5.    Η θητεία των μελών της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι διετής.

Άρθρο 2
Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση:
α. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού.
β. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.
γ. Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4399/2016 ή των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i)    αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας,
ii)    εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
iii)    σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.
δ. Αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4399/2016 ή των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i)    εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ii)    σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.
iii)    αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την πιστοποίηση του οργάνου ελέγχου, ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυόμενου κόστους της εγκριτικής απόφασης.
ε. Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 4399/2016 ή των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/ 1990, όταν ο Περιφερειάρχης το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


1. Αρμόδια για την σύνταξη των εισηγήσεων των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2.    Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. Εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της ανωτέρω Διεύθυνσης.

3.    Γραμματείς της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτές Γραμματείς, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Οι Γραμματείς και οι αναπληρωτές Γραμματείς είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1.    Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

2.    Η ημερησία διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μαζί με τις αντίστοιχες εισηγήσεις της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

3.    Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

4.    Η αποστολή της πρόσκλησης, της ημερήσιας διάταξης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.    Η Γραμματεία της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους Γραμματείς της Επιτροπής. Η Γραμματεία της Επιτροπής μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
Τα υπογεγραμμένα πρακτικά καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας. Η Γραμματεία τηρεί στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας της.

6.    Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής.

7.    Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8.    Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επενδύσεων


1.    Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής μέλη που είναι σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδύσεων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους νόμους 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2.    Στα μέλη με δικαίωμα ψήφου και στους εισηγητές της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3213/2003 (Α'309), όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης.

Άρθρο 6

1.    Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016, με απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται επίσης οι εισηγητές των θεμάτων καθώς και οι τακτικοί και αναπληρωματικοί Γραμματείς της Επιτροπής.

2.    Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

1.    Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.    Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

3.    Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση για την αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και της Γραμματείας θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 και της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του νόμου 4399/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α/16-12-2015).
Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του α' εδαφίου της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρμογή τα  οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 85 του νόμου 4399/2016.

4. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η υπ' αριθμ. 446444/3031/13-10-2015 (ΦΕΚ 2298/τ.Β/23-10-2015) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣΠηγή: Taxheaven